Zbigniew Warakomski
Jak przygotować dokumentację dla komisji?
NOWY Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - część 2

Wydanie VII, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574)Część "A" będzie nam służyła do zgromadzenia dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 - 4 Rozporządzenia z 2018 roku. Znajdą się tu:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Dość teorii, teraz już sama praktyka!
Każda z części ("A" I "B") będzie podzielona na tzw. działy, celem jasnego układu teczki. Siadamy do komputera i piszemy najpierw stronę tytułową części "A". (Każdy przykładowy dokument umieszczam w osobnym pliku .pdf, a linkiem do niego jest nazwa tego dokumentu. Plik ten można otworzyć, można też zapisać go sobie na komputerze).

Mamy już stronę tytułową (strony tytułowe części "A" i "B", celem dokładniejszego ich zaznaczenia, można wydrukować na papierze w wybranym kolorze). Teraz proponuję napisać stronę, która będzie spisem treści części "A". Znajdą się tutaj następujące działy:

Dział 1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Dział 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
Dział 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie;
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia z realizacji tego planu;
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela;
Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz
Kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu.

No i pięknie. Obie strony (tytułową i spis) umieszczamy w osobnych koszulkach.

Kompletujemy dział nr 1
Dział nr 1 zawiera wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Piszemy stronę tytułową dla działu nr 1. Każdą kartkę i dokument po wydrukowaniu wkładamy do osobnej koszulki.

Piszemy wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Dodam, że zwykle wzór wniosku kuratoria zamieszczają na swoich stronach internetowych. Należy na bieżąco zaglądać na strony kuratoriów i zadbać, by wniosek zawierał odniesienie do aktualnych przepisów (te czasem się zmieniają). Po podpisaniu wkładamy go w koszulkę i umieszczamy w teczce.

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podsumowując - na tym etapie w segregatorze są kolejno:
Strona tytułowa części "A"
Spis zawartości części "A"
Strona tytułowa działu nr 1
Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dział nr 2
Dział nr 2 zawiera stronę tytułową oraz  kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe czyli dyplom ukończenia studiów i inne dokumenty (wg par. 9 ust. 1 pkt. 1.). Potwierdzamy ich zgodność z oryginałami (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem potwierdzenia dokonuje dyrektor), pakujemy pojedynczo w koszulki i wkładamy do teczki.

Dział nr 3
Pora na dział nr 3 (wg par. 9 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4). Zawierać ona będzie:
- zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
- kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem oraz
- kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Drukujemy  stronę tytułową, za nią umieszczamy zaświadczenia dyrektora.

Plan rozwoju zawodowego
To pojęcie nie jest obce nauczycielowi mianowanemu, więc zanim przedstawię przykładowy plan, kilka krótkich uwag na jego temat.

Projekt planu rozwoju zawodowego przedłożysz dyrektorowi wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Dyrektor w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zatwierdzi projekt lub zwróci go z pisemnym wskazaniem zakresu zmian, których należy dokonać. Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

Czyli w roku 2018 (rozpoczęcie zajęć 3 września) może to wyglądać tak:
3 września - przedłożenie wniosku i projektu planu rozwoju zawodowego dyrektorowi (to przykład, bo możesz wniosek i plan złożyć nawet 14 dni później, ale po co przedłużać zakończenie stażu?
Do 2 października - dyrektor zatwierdza lub zwraca plan do poprawy
W wyznaczonym przez dyrektora terminie - poprawa planu
7 dni później - dyrektor zatwierdza plan.

Przed przystąpieniem do tworzenia planu, przygotuj się odpowiednio
Pamiętaj, że plan rozwoju zawodowego to program działań dla nauczyciela w okresie stażu, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły, zadania do realizacji, określone rozporządzeniem MEN oraz wymagania kwalifikacyjne (egzaminacyjne) potrzebne do uzyskania wyższego stopnia awansu. Dokonaj autorefleksji dotyczącej swoich obecnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Pamiętaj, że opracujesz SWÓJ INDYWIDUALNY PLAN, który będziesz realizował w okresie stażu. Sam musisz określić (zgodnie ze swoimi możliwościami), co chciałbyś i możesz zrobić dla szkoły, uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego. Przeprowadź dogłębną analizę potrzeb szkoły we wszystkich obszarach jej pracy (dydaktyka, wychowanie, opieka, oczekiwania rodziców, potrzeby uczniów, wizja i misja szkoły). Poproś o pomoc opiekuna stażu.

Na tym etapie powinieneś zapoznać się ze szkolnymi dokumentami: programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem pracy szkoły na dany rok, wynikami ewaluacji, planem działań naprawczych i innymi dokumentami, które opisują pracę szkoły. Przeczytaj uważnie wymagania na stopień awansu zawodowego, o który się ubiegasz, zawarte w rozporządzeniu. Ukierunkują one pracę tak, byś nie rozminął się z warunkami, jakie będziesz musiał spełnić w związku ze stopniem awansu, o który się starasz.

Z pewnością wciąż możesz usłyszeć dyskusje dotyczące formy planu rozwoju zawodowego. Jedni twierdzą, że winien być pisany według powinności, inni, że według wymagań. O co chodzi? O powinnościach mówi par. 8 ust. 1 rozporządzenia (Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien), zaś o wymaganiach par. 8 ust. 3 (Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują). Dopuszczalne są oba sposoby, błędne jest natomiast pisanie planu rozwoju zawodowego biorąc pod uwagę jedne i drugie.

Trzy rzeczy są pewne (oprócz śmierci i podatków):
1. Plan rozwoju zawodowego opracowujemy uwzględniając potrzeby uczniów i szkoły, a także specyfikę placówki.
2. Plan rozwoju zawodowego musi uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego ujęte w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zatem rozporządzenie stanowi swego rodzaju podpowiedź podczas opracowywania planu rozwoju zawodowego.
3. Żadne przepisy nie określają formy planu rozwoju zawodowego. To będzie Twoja decyzja.

Przykładowy plan rozwoju zawodowego - link

Kilka słów o sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Chciałbym podkreślić trzy ostatnie słowa. W tym sprawozdaniu, przeznaczonym dla dyrektora, opisujemy nasze działania tylko z okresu stażu. Nasze dokonania spoza stażu i w czasie jego trwania opiszemy dla komisji i zamieścimy w części "B".

W sprawozdaniu dla dyrektora piszemy raczej krótko: stwierdzamy fakty, podajemy terminy, pamiętamy o tym, by sprawozdanie było dość szczegółowe. Niczego nie analizujemy. Na to przyjdzie pora w dokumentacji dla komisji. Informujemy więc, w jaki sposób zrealizowaliśmy zamierzenia nakreślone w planie rozwoju zawodowego. Bierzemy po kolei każdy punkt planu rozwoju i piszemy, jak go zrealizowaliśmy. I sprawozdanie gotowe. Nie ma potrzeby się rozpisywać, jednak należy zadbać o to, by opracowanie było szczegółowe. Ważne, aby sprawozdanie było powiązane z planem rozwoju, miało podobną formę, żeby łatwo można było porównać zadania określone w planie z opisem ich realizacji w sprawozdaniu.

Plan a sprawozdanie...
W planie rozwoju było:
Wymaganie Zadania do realizacji Termin Uwagi
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. - organizacja wycieczek szkolnych
- udział w doskonaleniu zawodowym
- organizacja konkursów szkolnych
Zgodnie z planem pracy wychowawcy ustalonym wspólnie z rodzicami

Cały okres stażu
   

W sprawozdaniu będzie:
Wymaganie Zadania do realizacji Termin Uwagi
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. - zorganizowałam następujące wycieczki:
1. Zamek Królewski w Warszawie
2. Ogród Botaniczny PAN
3. Gospodarstwo agroturystyczne Gościniec Wiecha w Kawęczynie
20 V 2019 r.
26 V 2019 r.
17 X 2019 r.
   
Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
1. Logorytmika
2. Gry i zabawy na zajęciach wychowania fizycznego w klasach I – III
3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
12 III 2019 r.
XII 2020 r.
V 2021 r.
   
Zorganizowałam następujące konkursy szkolne:
1. Najlepszy matematyk klas II
2. Kartka świąteczna
3. Portret Pani Wiosny
4. Konkurs ortograficzny dla klas III
V 2019 r.
XII 2019 r.
III 2020 r.
V 2020 r.
   
Poniżej podaję link do przykładowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ma ono formę tabelki. Jest napisane w oparciu o Rozporządzenie z 2018 r., podobnie, jak plan rozwoju zawodowego, do którego link znajduje się powyżej. Oba dokumenty są ze sobą powiązane - jest to sprawozdanie z tego właśnie planu, z którym Państwo się zapoznali. Najlepiej wydrukować sobie oba dokumenty i porównać.

Przykładowe Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego - link

Podsumowując: sprawozdanie dla dyrektora piszemy według planu rozwoju zawodowego - i tylko za okres stażu; część "B" dla komisji kompletujemy według Rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. Wszystkie dokumenty pakujemy w koszulki i wkładamy do odpowiednich działów. Kolejne działy najkorzystniej jest oddzielić kolorowymi przekładkami. Mogą to być kartki w określonym (jednym!) kolorze, na których będą widniały tytuły działów. Taka teczka będzie przejrzysta dla osoby dokonującej analizy formalnej i dla komisji.

Kolejność dokumentów w segregatorze jest w tej chwili następująca:

Strona tytułowa części "A" 

Dział nr 1:
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dział 2: 
Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

Dział 3: 
Zaświadczenia dyrektora szkoły
Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

I tyle. Trudno jednak powiedzieć, że w tym momencie wykonaliśmy już połowę pracy, mimo że jedna część jest już gotowa. Przed nami jeszcze część "B". Opowieść o niej zaczyna się w następnym rozdziale.