www.awans.net
Awans zawodowy nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › forum › kontakt

Zmiany w systemie awansu zawodowego od 31 sierpnia 2004 r.
wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 179, poz. 1845) - materiały MENIS

1. Przerwy między stażami na kolejny stopień awansu zawodowego

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela).

Z dniem 1 września 2004 r. staż na kolejny stopień awansu mogą rozpocząć:

  • na stopień nauczyciela kontraktowego - nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole,

  • na stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciele kontraktowi, którzy stopień nauczyciela kontraktowego otrzymali przed dniem 1 września 2002 r.

  • na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciele mianowani, którzy stopień nauczyciela mianowanego otrzymali przed dniem 1 września 2003 r.

2. Obligatoryjna rozmowa nauczyciela mianowanego z komisją kwalifikacyjną

Jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie (art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela).

3. Dwa terminy wydawania decyzji administracyjnych

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela).

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy - Karta Nauczyciela).

4. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne mogą pracować w ciągu całego roku (art. 9b ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela).

5. Wydłużenie staży skróconych

Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy (art. 9c ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela).

6. Ścieżka awansu dla nauczycieli nieodbywających stażu (art. 9e ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela)

a) dyrektor szkoły może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (bądź po upływie 3 lat - w przypadku posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora), jeżeli:

  • posiada nieprzerwany okres pracy na stanowisku dyrektora wynoszący co najmniej 3 lata (bądź co najmniej 2 lata - jeżeli posiada co najmniej stopień naukowy doktora);

  • legitymuje się wyróżniającą oceną pracy

b) nauczyciel mianowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (bądź po upływie 3 lat - w przypadku posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora), jeżeli:

  • posiada nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata, bądź co najmniej 2 lata - jeżeli posiada co najmniej stopień naukowy doktora

c) nauczyciel urlopowany lub zwolniony obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego jeżeli:

  • posiada okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie co najmniej 3 lata (art. 9e ust. 3 ustawy KN).

7. Termin składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego oraz postępowania egzaminacyjnego

Nauczyciel stażysta i kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego nie ulega zmianie i wynosi 3 lata od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. (art. 9d ust. 7 ustawy KN).

8. Przedłużenie stażu o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy

Nieobecność nauczyciela w pracy spowodowana niezdolnością do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwająca nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, skutkuje przedłużeniem stażu o czas trwania tej nieobecności. Nieobecność dłuższa niż rok powoduje konieczność ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela)

9. Zmiana składu komisji egzaminacyjnej (art. 9g ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela).

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) dyrektor szkoły,

4) dwaj eksperci z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Ewentualnie, na wniosek nauczyciela, w skład komisji wchodzi także przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

10. Określenie terminu dokonania przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania za okres stażu (art. 9c ust. 6 ustawy KN).

11. Zniesienie ustawowego wymogu ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.

Uchylony został przepis stanowiący, że stosunek pracy nauczyciela kontraktowego, który w ciągu 4 lat od dnia zatrudnienia w danej szkole nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego wygasa z mocy prawa.

12. Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych oraz przestali korzystać z urlopowania bądź zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym (art. 9e ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela).

Źródło: http://www.menis.gov.pl/oswiata/awans/zmiany_w_awansie.php

Copyright © 2003-2004 AWANS.NET