Eugenia Jakubowska - Świat starożytny - plan wynikowy do historii w klasie IV, zbudowany w oparciu o program Anny Wołosik. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Eugenia Jakubowska ,   Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Świat starożytny - plan wynikowy do historii w klasie IV

Plan zbudowany w oparciu o "Program nauczania w szkole podstawowej w kl. IV - VI" Anny Wołosik,
Wydawnictwo Edukacyjne Z. Dobkowskiej "ŻAK"Czas zajęć:
45 minut tygodniowo.

Treści programu:
Świat starożytny.

Lp.TematWymagania podstawoweWymagania ponadpodstawoweMetody
1.Pierwsze cywilizacje
 • zna definicję pojęcia cywilizacji
 • wymienia nazwy państw Starożytnego Wschodu: Mezopotamia, Egipt, Indie, Chiny oraz nazwy rzek
 • lokalizuje starożytność na osi czasu
 • zna pojęcia: przed naszą erą, nasza era, wiek
 • wskazuje państwa Starożytnego Wschodu na mapie
 • określa pojęcia w kategorii: późniejsze, wcześniejsze
 • wyjaśnia związek między warunkami matematycznymi a lokalizacją państw
 • rozumie pojęcie cywilizacji
 • odnajduje w atlasie współczesna państwa odpowiadające pierwszym cywilizacjom
 • rozmowa nauczająca
 • praca z książką, mapą i strzałką czasu
2.Życie codzienne ludów Starożytnego Wschodu - Egipt
 • wymienia pierwsze osiągnięcia cywilizacji: system irygacyjny, koło, kalendarz
 • wyszukuje w tekście nazw określonych zajęcia ludzi (uprawa ziemi, chów bydła i trzody, wyrób garnków, sierpów)
 • wymienia etapy, jakie przechodziło zboże od chwili ścięcia do przechowywania w spichlerzach
 • zna pojęcia: faraon, mumia, piramida, władca
 • ocenia ówczesne osiągnięcia cywilizacyjne i ich ponadczasowość
 • porównuje dawne narzędzia z techniką współczesną
 • opowiada o życiu ludów Starożytnego Wschodu
 • wyjaśnia, na czym polegała wiara Egipcjanom i jakie było ich wyobrażenie o życiu po śmierci
 • operuje pojęciami: piramida, faraon, władca, mumia
 • opisuje na podstawie rysunków ubiór kobiety i mężczyzny w Egipcie
 • praca z tekstem
 • pogadanka
 • ikonograf
3.Jak człowiek nauczył się pisać?
 • wyodrębnia pismo obrazkowe, klinowe, hieroglify, papirus
 • zna legendę z Sumeru
 • zna nazwę ludu, który wynalazł pierwszy alfabet (Fenicjanie)
 • opisuje cechy charakterystyczne pisma obrazkowego, klinowego, hieroglifów
 • wyjaśnia, na czym polegało pismo na papirusieocenia ponadczasowość pisma i alfabetu
 • wyjaśnia, na czym polega wkład pierwszych cywilizacji do Kultury światowej
 • opisuje, jak powstało pismo
 • uzasadnia słuszność, że pisma obrazkowego używają współcześni ludzie
 • opowiadanie
 • praca z tekstem
4.Cywilizacja śródziemnomorska - Grecja
 • lokalizuje starożytną Grecję na mapie
 • wymienia najpotężniejsze miasta - państwa (Ateny, Sparta, Teby, Korynt)
 • zna pojęcie: Hellada, arystokracja, demokracja, agora
 • zna nazwy rzemieślników (garncarz, rzeźbiarz, architekt)
 • wylicza towary, którymi handlowano
 • wie, że Grecy wprowadzili i upowszechnili pieniądz - środek ułatwiający wymianę
 • lokalizuje czasowo i przestrzennie starożytną Grecję
 • posługuje się pojęciami i nazwami geograficznymi
 • wskazuje wspólne cechy Greków, którzy mieszkali w różnych miastach-państwach
 • wyjaśnia różnice między rządami monarchy, grupy arystokratycznej i demokracji
 • odnajduje wytwory greckiej kultury we współczesnym świecie
 • ocenia osiągnięcia Greków
 • wyjaśnia, na czym polega rola agory
 • praca z mapą
 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
5.Igrzyska Olimpijskie
 • zna pojęcia: igrzyska, wieniec laurowy
 • wymienia datę Pierwszych Igrzysk Olimpijskich 776 r. p.n.e.
 • wylicza dyscypliny sportowe na igrzyskach: biegi, boks, zapasy, skok w dal, rzut oszczepem i dyskiem, zawody konne
 • lokalizuje wydarzenia na osi czasu
 • wyjaśnia, dlaczego sport w życiu Greków odgrywał dużą rolę
 • omawia przebieg igrzysk w ciągu 5 dni
 • dostrzega różnice między Igrzyskami Greckimi a odbywającymi się współcześnie
 • wyjaśnia, na czym polega uczciwe współzawodnictwo
 • uzasadnia znaczenie sławy w czasach starożytnych i współczesnych
 • praca z tekstem
 • praca za źródłem historycznym
 • pogadanka
6.Na górze Olimp
 • wymienia cechy charakteryzujące bogów: nieśmiertelność, wieczna młodość, jedzenie ambrozji, picie nektaru
 • wylicza nazwy bogów: Zeus, Hera, Apollo, Demeter, Afrodyta
 • definiuje pojęcia: Heros, świątynia, mit
 • wymienia nazwy poznanych mitów
 • dokonuje charakterystyki bogów
 • wyjaśnia, jakimi cechami odznaczali się dzieci bogów i ludzi - herosi
 • opowiada o bogach i rozróżnia dziedziny, którymi się opiekowali
 • ocenia postępowanie bogów
 • rysuje uproszczone drzewo genealogiczne bogów olimpijskich
 • wyróżnia sądy i opinie na temat przeczytanych mitów
 • podaje przykłady prac Fidiasza
 • praca z tekstem
 • pogadanka
7.Potęga Rzymu
 • wymienia założycieli Rzymu i datę jego powstania (Romulus, Remus 753 r. p.n.e.)
 • wskazuje miasto na mapie
 • zna pojęcie: przed naszą erą
 • definiuje pojęcia: republika, cesarstwo, imperium, legionista
 • wymienia przyczyny upadku Rzymu
 • potrafi wymienić elementy wchodzące w skład uzbrojenia legionisty
 • lokalizuje na mapie i określa obszar starożytnego Rzymu
 • lokalizuje wydarzenia na osi czasu wg następstw
 • wyjaśnia, jak zmieniała się władza w Rzymie począwszy od Królów do cesarzy
 • wyraża opinie o upadku Rzymu
 • opisuje uzbrojenie rzymskiego żołnierza oraz sposób walki podczas bitw i oblężeń miasta, stosowane fortece
 • zna i posługuje się nowymi pojęciami
 • praca z tekstem
 • pogadanka
8.Życie codzienne w Rzymie
 • zna pojęcia: toga, forum, Bazylika, gladiator, Koloseum, rydwan, niewolnik, teina, akwedukt
 • wymienia elementy, z których był zbudowany rzymski amfiteatr (5 poziomów siedzeń, arena, piwnice)
 • wymienia rozrywki Rzymian (rozmowy na forum, w bazylice, w teinach, widowiska gladiatorów, wyścigi konne, hazard)
 • zna towary, którymi handlowano
 • ocenia ówczesne osiągnięcia cywilizacyjne i ich ponadczasowość
 • wskazuje budowle z rzymskiego dziedzictwa, które przetrwały do dziś
 • wskazuje związek między kwitnącym handlem, a rozbudową Rzymu
 • wyraża opinie o rozrywkach ówczesnej ludności
 • opisuje bestialskie traktowanie gladiatorów przez Rzymian
 • wskazuje wartości ważne dla Rzymian
 
9.Miasto, w którym czas stanął w miejscu - Pompeje
 • wskazuje Pompeje na mapie
 • zna historię tego miasta i rolę wulkanu Wezuwiusz
 • wymienia datę wybuch wulkanu 79 r. n.e.
 • wylicza wykopaliska odnalezione pod kamieniami i lawą (mozaiki na posadzkach, freski na ścianach domów, przedmioty z brązu, drewna, biżuteria, piony ołowiane, ekierki, linijki, narzędzia chirurgiczne, reklamy na ścianach domów)
 • zna pojęcie: archeologia
 • lokalizuje miasto na mapie i na osi czasu
 • określa sytuację gospodarczą i kulturalnąw I wieku n.e. (uprawy, handel, rozwój rzemiosła)
 • wskazuje tragiczne skutki wybuch wulkanu
 • wyjaśnia, jakie znaczenie ma odkrycie w XVIII wieku tego miasta spod kamieni
 • podaje przykłady zachowanych przedmiotów i wykazuje ich związek z współczesnością
 • dostrzega poważną rolę reklamy w dawnych i współczesnych czasach
 • omawia, czym zajmowali się ludzie starożytnych Pompejów
 • wyjaśnia rolę i znaczenie zabytków dla każdej cywilizacji
 
10.Jezus Chrystus głosi dobrą nowinę
 • wskazuje na mapie Palestynę
 • zna pojęcia: Bóg, Jahwe, Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Jezus, Apostołowie
 • wymienia, co opisuje Biblia (opowieści o początkach świata i stworzeniu człowieka, dzieje ludu żydowskiego, kazania, przypowieści)
 • zna historię narodzin Jezusa i jego męki aż do ukrzyżowania
 • wymienia Ewangelie napisane przez Apostołów
 • omawia sytuację panującą między mieszkańcami Palestyny a Rzymianami
 • wyjaśnia cel pojawienia się Jezusa na Ziemi
 • wskazuje różnice panujące w środowisku uczniów Jezusa
 • uzasadnia potrzebę głoszenia Dobrej Nowiny światu
 • wyraża osąd nad postaciami, które ogłosiły wyrok na Jezusa
 • praca z Pismem Świętym
11.Co z czasów starożytnych przetrwało do dziś? - Powtórzenie wiadomości
 • wymienia wytwory sztuki starożytnej
 • zna pojęcie muzeum
 • podaje przykłady dziedzictwa starożytnego we współczesnym świecie - osiągnięcia cywilizacyjne
 • rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń (teatr, igrzyska, kodeks, alfabet)
 • wyraża opinię o poznawaniu historii dawnych kultur z wykorzystaniem lekcji muzealnych
 Tej samej Autorki:
Zabytki Łomży - scenariusz wycieczki
Czy znasz te bajki? - Scenariusz konkursu dla klas IV - VI

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 28 maja 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET