Powrót do poprzedniej strony     Powrót do strony głównej "Awans.net"

Praca z podręcznikiem „To lubię!”

KLASA I

 

Lp.

Dział programu

Problematyka

Sposób realizacji

Cele

1.

Podrozdział

„Z naturą w tle”.

Teksty: („Obłoki” A. Mickiewicza, „Wysokie drzewa” L. Staffa)

Warunki klimatyczne, świat roślin i zwierząt naszej okolicy.

- wycieczka piesza do pobliskiego lasu

- wykonanie zielnika i rozpoznawanie najczęstszych gatunków roślin występujących w regionie

- wskazywanie na specyfikę mikroklimatu

- orientowanie się w świecie zwierząt

- umiejętność określenia położenia geogr. naszej miejscowości

- pisemne sprawozdanie z wycieczki

- list otwarty do mieszkańców gminy

- uczeń dostrzega piękno i różnorodność przyrody

- wykazuje wrażliwość na środowisko przyrodnicze

- zna specyfikę szaty roślinnej i świat zwierzęcy naszego regionu.

2.

„Świadkowie naszej epoki” – „Ludzie z żelaza”: fotografie rzeźb Zb.Frączkiewicza.

Jak żyć w zgodzie z przyrodą?

Jak uchronić się od lawiny śmieci?

Co zrobić, aby żyć w czystym środowisku?

- gromadzenie i analiza ulotek, broszur organizacji ekologicznych

- całodniowa wycieczka na wysypisko odpadów i do miejsc „dzikich wysypisk śmieci”

- ukazanie roli segregacji śmieci

- zorganizowanie zbiórki makulatury lub aluminiowych puszek

- pojęcie recyklingu.

- redagowanie odezwy lub listu otwartego do mieszkańców gminy, lub raportu

o ekologicznych problemach gminy

- wykonanie ulotki informującej o konieczności dbania o czyste i zdrowe środowisko.

 

 

- rozumie potrzebę i przydatność segregacji śmieci

- zna pojęcie recyklingu

- widzi konieczność ponownego użytkowania niektórych materiałów

3.

„Kształtują się wzorce”

Wkład rodu Ossolińskich w rozwój Klimontowa i okolic (z uwzględnieniem osoby Jerzego)

Wzorowa postawa doktora Jakuba Zysmana i jego zasługi dla mieszkańców Klimontowa i okolic.

- analizowanie XVII-wiecznej historii rodu Ossolińskich, herby (wykonanie herbu swojej miejscowości)

- wskazywanie dokonań Jerzego Ossolińskiego (jego fundacje i rola w ówczesnej Polsce)

- omówienie postawy doktora Zysmana, wskazywanie na skutki jego działalności

- podawanie przykładów innych osób z naszego regionu, których postępowanie jest godne naśladowania.

 

 

- zna historię swojej miejscowości, a szczególnie wybitne osobowości z nią związane

- rozumie skutki działalności tych postaci

4.

„Ocalać może twórczość”: „Tworzyć! Tworzyć? Tworzyć...”

Twórczość Brunona Jasieńskiego.

 

 

 

 

- przybliżenie postaci Jasieńskiego, jego biografia, lata spędzone w Klimontowie

- zapoznanie uczniów z wybranym wierszem Brunona Jasieńskiego

- próba dyskusji na temat: „Czym było tworzenie dla naszego krajana?”

 

 

- rozumie proces twórczy

- zna postać poety

- rozumie, na czym polegał futuryzm

5.

„Ocalać może twórczość”: „Tworzyć! Tworzyć? Tworzyć...”

Klasowy konkurs poetycki pod hasłem: ”Moja mała ojczyzna”.

- ogłoszenie konkursu (termin, regulamin)

- omówienie tematyki prac – utworów poetyckich lub pisanych prozą (opis, opowiadanie, reportaż)do samodzielnego napisania

- autorska recytacja utworów (bądź odczytanie prozy przedstawiającej ciekawe zakątki regionu).

 

 

- wnikliwie obserwuje uroki regionu

- zna historię swojej miejscowości

- tworzy tekst

-współdziała w grupie, wyraża własne myśli i przekonania

6.

„Ocalać może twórczość”: „Tworzyć! Tworzyć? Tworzyć...”

Spotkanie z miejscowym twórcą np.: p.Zofią Majewską

lub innym twórcą.

Rola procesu tworzenia.

- przygotowanie wieczoru poetyckiego

- pytania skierowane do autorki

- rozmowa o roli poezji w życiu twórcy

(Przebieg wieczornicy zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem)

 

 

 

-zna proces tworzenia

-potrafi dostrzec piękno regionu przedstawione językiem poetyckim

 


 

KLASA II

 

Lp.

Dział programu

Problematyka

Sposób realizacji

Cele

1.

„W labiryncie życia”.

Jak wygląda labirynt?

Pojęcie labiryntu.

- wycieczka do podziemi kościołów pod wezwaniem św. Józefa i św. Jacka (we współpracy z księdzem),

- przytoczenie legendy o podziemnych trasach łączących okoliczne miejscowości, a przebiegających przez Klimontów (obecność podziemnych tuneli na rynku),

- rysowanie planu zwiedzanych podziemi.

 

- uczeń wie, jak wygląda tajemniczy korytarz,

- rozumie, co czuje człowiek znajdujący się w tajemnych przejściach,

- potrafi sporządzić plan zwiedzanych podziemi.

2.

„Na łaskawym chlebie Fortuny”:

”Tyle się może zdarzyć”.

Przypomnienie topografii regionu.

Najciekawsze obiekty naszego regionu, ich wartość.

- zbieranie informacji niezbędnych do umieszczenia w folderze,

- gromadzenie fotografii przedstawiających ciekawe obiekty znajdujące się na naszym terenie (uwzględnienie ruin zamku w Ujeździe, wybudowanego w oparciu o rytm kalendarzowy),

- określenie położenia naszej miejscowości (mapka woj. świętokrzyskiego)

 

 

- wie, jaką rolę pełni folder,

- zna położenie geograficzne swojej miejscowości,

- promuje swój region,

- wczuwa się w rolę wydawcy- właściciela biura turystycznego,

- redaguje tekst informacyjny

3.

„Nie tracimy nadziei”: „Dla dobra człowieka”

Historia Nikisioła – niosącego pomoc biednym (klimontowski Janosik)

Działalność doktora Zysmana.

- przybliżenie historii Nikisioła,

- omówienie zasług Jakuba Zysmana dla mieszkańców naszej gminy,

- odnajdywanie przykładów osób (w środowisku klimontowskim współczesnym i dawnym), które zrobiły coś dla dobra drugiego człowieka,

- klasowa dyskusja o wymienionych postaciach,

- praca pisemna na temat: Czy postawy altruistyczne można odnaleźć tylko w czasach minionych, czy też są obecne wśród nas? Swoją opinię poprzyj przykładami.

- poznaje postacie z najbliższego otoczenia, które przysłużyły się drugiemu człowiekowi,

- potrafi samodzielnie wskazać znane mu osoby niosące pomoc innym,

- umie przedstawić swoje stanowisko na dany temat.

4.

„Gdy powraca Kora”.

Świat roślin i zwierząt naszego regionu

- ustalenie gatunków roślin i zwierząt występujących w regionie,

- wykonanie plakatów pod hasłem: „Gdy powraca Kora – na naszej ziemi...” (z zaznaczeniem miejsc, gdzie w dużej ilości występują jakieś rośliny, czy zwierzęta),

- zorganizowanie wystawy plastycznej w szkole przedstawiającej prace, o których mowa powyżej.

 

- zna specyfikę szaty roślinnej i świat zwierzęcy naszego regionu,

- dobrze zna swoją okolicę.

5.

„Wierzę! Wierzę! Wierzę!...”

Budowle sakralne, obrazy, rzeźby, sztuka dekorowania, złotnictwo w naszych kościołach.(gł. dzieła Falconiego)

Związki człowieka z Bogiem.

- wycieczka do kościołów: obserwowanie znaków sakralizacji obrazów,

- omówienie misterium Narodzin, Ofiary i Zmartwychwstania Chrystusa,

- wskazywanie roli sztuki sakralnej w kulturze polskiej i europejskiej, a także znaczenia sfery sacrum w twórczości artystów,

- dostrzeganie relacji między przekonaniami religijnymi ludzi a potrzebą dawania im świadectwa.

 

 

- dostrzega związek człowieka z Bogiem,

- zna dzieła sakralne swojego regionu,

- wskazuje sferę sacrum w twórczości artystów.

6.

Kształcenie językowe.

Etymologia nazw i gwara regionalna.

- wskazywanie nazw geograficznych odnoszących się do regionu,

- wymienianie nazw okolicznych wzgórz, lasów, rzek i miejscowości,

- zapoznanie się z cechami gwary miejscowej.

 

-zna nazwy geograficzne swojego regionu,

-wskazuje specyfikę gwary regionalnej,

-zna etymologię nazw.

 


 

KLASA III

 

Lp.

Dział programu

Problematyka

Sposób realizacji

Cele

1.

„Oto artysta!”

Artyści działający na naszym terenie (plastycy, rzeźbiarze, hafciarki).

- oglądanie reprodukcji obrazów po- plenerowych: „Klimontów i okolice”,

- wystawa prac artystycznych zebranych przez uczniów,

- spotkanie z miejscowym malarzem, np: p. Staszewskim,

- dyskusja o tematyce podejmowanej w plastyce,

- próba odpowiedzi na pytanie jak jest traktowany proces tworzenia i dzieło przez artystę?

 

- poznaje warsztat pracy plastyka,

- zna charakter tej pracy,

- rozumie, czym jest akt tworzenia dla miejscowego twórcy.

2.

„Żadnych kompromisów!”

Hierarchia wartości we współczesnym świecie.

Jaką hierarchię wartości przyjmują mieszkańcy naszej gminy- ankieta.

- analizowanie cytatu: „Są rzeczy, które się musi zrobić, bo inaczej nie jest się człowiekiem, tylko nędznym śmieciem”. (Astrid Lindgren : „Bracia Lwie Serce”),

- ustalenie wartości preferowanych we współczesnym świecie,

- opracowanie pytań ankietowych,

- przeprowadzenie ankiety w najbliższym otoczeniu,

- zebranie i omówienie wyników, ustalenie hierarchii wartości przyjętej w naszym regionie: czy zgadzamy się z uzyskanymi wynikami?

 

- umie ocenić pozycję uznawanych przez siebie wartości,

- wie, co jest cenione w jego najbliższym otoczeniu,

- układa pytania ankietowe

3.

„Uwikłani w historię”

Nasza mała ojczyzna w czasie II wojny światowej.

Organizacje wojskowe walczące na naszym terenie w czasie II wojny światowej.

- przedstawienie sytuacji naszego regionu w okresie II wojny światowej,

- wskazywanie pomników poświęconych poległym walczącym w II wojnie światowej znajdujących się w naszej gminie,

- spotkanie z byłym więźniem obozu oświęcimskiego (p. Rabanem),

- opracowanie informatorów dotyczących miejsc bitewnych w naszej gminie.

 

- zna historię swojego regionu,

- ma wiedzę dotyczącą organizacji walczących w czasie II wojny świat.,

- opracowuje informator

o miejscach bitewnych w naszej gminie.

 

4.

Ćwiczenia językowe.

„Twoja mowa cię zdradza”.

Dialekt, gwara środowiskowa.

Funkcja gwary, jej cechy.

 

 

 

- analizowanie wybranych tekstów gwarowych  zebranych przez uczniów, zasłyszanych od najbliższych,

- poszukiwanie różnic między gwarą naszego regionu a językiem ogólnopolskim,

 

- zna termin: dialekt, gwara,

- wskazuje cechy gwary swojego regionu,

- odróżnia gwarę od języka ogólnopolskiego.

 

5.

Edukacja regionalna.

Legendy naszego regionu – związane z postaciami , budowlami, a także pomnikami, przydrożnymi figurkami.

 

- opowiadanie znanych legend (klasowy konkurs na najpiękniej opowiedzianą legendę),

- ilustrowanie przedstawionych legend: technika dowolna,(np. w formie komiksów)

- wykonanie fotografii przydrożnych kapliczek, dołączenie do nich opisów; opracowanie folderu,

- wystawa wykonanych prac

- zna legendy związane ze swoim regionem

- potrafi pięknie opowiadać posługując się bogatym słownictwem,

- umie w formie plastycznej przekazać treści

 

6.

Edukacja regionalna.

Podsumowanie wiadomości o swojej małej ojczyźnie. KONURS WIEDZY O REGIONIE

 

- przygotowanie scenariusza między klasowego konkursu (reprezentacje klas), opracowanie pytań i zadań konkursowych (np.: ciekawostki z życia znanych postaci, analiza herbu, na podstawie fragmentu zdjęcia odgadnij, jaki obiekt ono przedstawia, wymień nazwisko postaci przedstawionej na fotografii, wskazane atrybuty połącz z właściwymi postaciami, nazwij miejsce zaznaczone na mapce itp.)

- przeprowadzenie konkursu we wcześniej wskazanym terminie zgodnie z przyjętym regulaminem,

- ogłoszenie wyników konkursu.

 

- uczeń zna swój region, jego położenie geogr., postacie z nim związane, obiekty , pomniki, środowisko,

- umie wykorzystać swą wiedzę w określonych sytuacjach,

- potrafi współpracować w zespole.


BIBLIOGRAFIA

1. J. K. Chądzyński "Opisy miast starożytnych w Ziemi Sandomierskiej leżących", tom I - III, Warszawa 1856
2. Rocznik statystyczny województwa tarnobrzeskiego, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 1998
3. Eugeniusz Niebelski "Klimontów - miasto prywatne rodu Ossolińskich 1240 - 1990", Fundacja "Szczęśliwe Dzieciństwo", Lublin 1993
4. "To lubię!", książka nauczyciela dla klas I - III gimnazjum, Kraków 2000


Powrót do góry strony      Powrót do poprzedniej strony     Powrót do strony głównej "Awans.net"

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 16 grudnia 2003