Regulamin konkursu

 

Konkurs odbywa się pod patronatem BURMISTRZA MIASTA JASŁA.

 1. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli - polonistów Gimnazjum nr 1 w Jaśle .

 2. Biorą w nim udział uczniowie gimnazjów z terenów Jasła i powiatu jasielskiego.

 3. * Wychodząc naprzeciw życzeniom uczestniczących w konkursie szkół, w IV edycji zwiększamy liczbę uczestników do 5 w każdym zespole wyłonionym w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji.

 4. *Zgłoszenia pisemne 5-osobowych zespołów prosimy przysyłać pod adresem naszej szkoły pocztą lub faksem w nieprzekraczalnym  terminie do 8 marca 2004 r. - W zgłoszeniu prosimy uwzględnić imienną listę uczestników wraz z nazwiskiem opiekuna lub osoby zgłaszającej.

 5. Eliminacje powiatowe przeprowadza powołane przez organizatora jury. Test i dyktando będą oceniane przez nauczycieli  polonistów.

 6. *W tegorocznej edycji konkursu przewidujemy zarówno rywalizację indywidualną jak i zespołową.

 7. *Konkurs przebiegać będzie w III etapach:
  Etap I - w dniu 12 marca 2004 r. o godzinie 1030 - dyktando.
  Do półfinału przechodzi na tym etapie 25 osób z najlepszymi wynikami. Za bezbłędnie napisany tekst dyktanda uczeń otrzymuje 100 punktów (minus 1 punkt za każdy błąd ortograficzny)

  Etap II - w dniu 26 marca 2004 r. o godzinie 10 30 - test konkursowy.
  Do następnego etapu zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają 80% z maksymalnej ilości punktów.

  Etap III - w dniu 16 kwietnia 2004 r. o godzinie 1030.
  Część I - pisemna: dyktando (na ustalonych wyżej zasadach);
  Część II - ustna (3 pytania z zakresu znajomości zasad pisowni); za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 5 punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia za część teoretyczną wynosi 5.

 8. *Zakres konkursu: zasady pisowni polskiej i umiejętności poprawnego pisania na poziomie klasy I, II i III gimnazjum.

 9. Suma punktów z trzech etapów decyduje o zwycięstwie. W konkursie przewidziano 3 główne nagrody indywidualne i 3 nagrody zespołowe i 3 wyróżnienia.

 10. Na wykonanie pracy przeznacza się:
  I etap - 60 minut.
  II etap - 45 minut.
  III etap - pisemna - 30 minut, ustna - 15 minut.

 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 kwietnia 2004 r.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Uczestników konkursu wraz z opiekunami prosimy o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną konkursu i zgłoszenie się w kancelarii szkoły w celu sprawdzenia listy uczestników - uczniowie powinni mieć przy sobie ważne legitymacje szkolne.

*Zmiany w regulaminie.