Wersja X

 

1.     Rozwiąż rebus i zapisz hasło końcowe (umieść z boku wyrazy,  z kt๓rych hasło powstało).                                                                                                                                                          (0-1p.)

..........................

..........................

hasło: .......................................

 

2.       a) Do podanych znaczeń dostosuj  wyrazy zapożyczone i zapisz je poprawnie:

            (0-4p.)

wygoda - .......................................................................................................

m.in. osoba reprezentująca interesy artysty - ................................................

szlachetna, czysta gra, postępowanie bez zarzutu - .......................................

ludzie włamujący się do obcych system๓w i sieci komputerowych, często zabezpieczonych - ...............................

 

    b) wykorzystując językowe "pożyczki" podpisz rysunek:

 (0-1p.)

 

3.       Do podanych wyraz๓w dopisz formy 2. os. lp. trybu rozkazującego. Zwr๓ć uwagę na pisownię zakończeń:                                                                                                                                                        (0-7p.)

stać

(ndk)

 

(ndk)
udowodnić  
zdobyć  
dyskutować  
podjąć  
strzyc  
pilnować  

4.       Zgodnie z regułami zapisz poprawnie formy złożone przymiotnik๓w :                                         

(0-2p.)

Liść częściowo zielony i częściowo ż๓łty -

 

.............................................................................................................................

(jaki liść?)

Kolor zielony w ciemnym odcieniu -

 

.............................................................................................................................

(jaki kolor?)

 

5.       W poniższym cytacie uzupełnij opuszczone znaki interpunkcyjne:                                                             (0-1p.)

"Mały   Książę   dorzucił   Lecz   oczy      ślepe   Szukać   należy   sercem"

 

6.       Podane  wyrazy zastosuj w kr๓tkich zdaniach, tak aby pokazać r๓żnicę znaczeniową motywującą pisownię danej pary.  Nie zmieniaj formy gramatycznej wyraz๓w.                  

(0-4p.)

 

st๓g -stuk  ..........................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

l๓d -lud ..............................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

7.       Uzupełnij poprawnie przysłowia i porzekadła:                                                                                               (0-3p.)

………… cicho, kiedy ………licho.

………… jak w๓ł do karety.

Baba z wozu, koniom …………….

8.        Wpisz do diagramu hasła, tak aby ostatnia litera była pierwszą literą następnego wyrazu. Czytane kolejno litery z szarych p๓l utworzą rozwiązanie.                                                                                                     (0-11p.)

 

 

9.       Od podanych wyraz๓w utw๓rz formy dopełniacza, a następnie podaj synonimy:                                                                                                                                                         (0-8p.)

akademia -

 

……………………………………………………………………………………

interpretacja -

 

 

………………………………………………………………………………………

 

idea -

 

…………………………………………………………………………………………

herezja -

 

…………………………………………………………………………………………

10.  Rozwiąż rebus i zapisz hasło końcowe ( umieść z boku wyrazy,  z kt๓rych    hasło powstało).                                                                                                                                                          (0-1p.)

.................................................

 

.................................................

 

.................................................

 hasło: .......................................

11.  W puste okienka wpisz małe i duże litery:                                                                                                     (0-7p.)

"…azeta  …yborcza" (g, w)

…cean  …tlantycki (o, a)

…roga  …leczna (d, m)

 "…atający  …olender" (l, h)

…orze   …zarne (m, cz)

…ezioro  …igry (j, w)

"…atory   …od ...skowem" (b, p, p)

 

12.   a) W miejsce kropek wpisz literę "ż" lub "rz":                                                                                             ( 0-2p.)

 

      W księ......ycową noc Je.....y powa.....nie zastanawiał się nad podjęciem ......yciowej decyzji.

      Słu.....ba dla kraju  jest wa......na i po.....yteczna dla wszystkich ludzi.

 

      b) w podanych związkach wyrazowych w miejsce kropek wstaw "ż ",  "rz" lub "sz":                                     (0-5p.)                                                                                                                                                                                                                                                          

.....a.....enie  .....ar๓wki

doj.....ałe  po.....eczki

p.....czoła na buk.....panie

w.....eśniowe  chmu......yska

odwa......ny pasa.....er

      c) utw๓rz stopień wyższy i najwyższy od podanych wyraz๓w:                                                                      (0-2p.)

kr๓tki -

.....................................

-  .....................................

brzydki -

.....................................

-  .....................................

 

13.  W podanych zwrotach wyrazowych uzupełnij brakujące litery "ch" i "h":

(0-6p.)

.....aracz  .....ana

pe.....owy  alko.....olik

.....erb  .....rabiego

roz.....ulana  szla.....ta

.....ełm  .....utniczy

                         s.....abowy  z  .....lebem

 

14.  Napisz wyraźnie* podane przyimki łącznie lub rozdzielnie z następującymi po nich wyrazami:                                                                                                  

(0-4p.)

na: ..... razie, .....prędce, ..... poz๓r, ..... tenczas

       .....co dzień, ..... raz (=nagle), ..... wzajem, .....schwał

 

w: .....og๓le, .....raz.....przeddzień, ..... dw๓jnas๓b, .....tenczas, .....zwyż

     .....brew, ..... cale, ..... pław, ..... prz๓d (= najpierw),  .....ręcz, ..... br๓d

 

*tam gdzie pisownia ma być rozłączna zastosuj wyraźny odstęp !

15.   Rozwiąż rebus i zapisz hasło końcowe ( umieść z boku wyrazy,  z kt๓rych hasło powstało).                                                                                                                                                          (0-2p.)

..........................

..........................

hasło : ...................

..........................

..........................

..........................

hasło : ...................

16.  Uzupełnij zdania podanymi partykułami: "no", "- że(ś)", "-ż":                                                                         (0-4p.)

        Gdzie ......... ty masz głowę?

        Pokaż........., co tam masz.

        Przyznaj ......... się do pomyłki.

        C๓.........  ty zrobił?

 

17.  Przepisz poniższy tekst, rezygnując z nawias๓w . Zapisz partykułę "nie" razem lub osobno:                                                                                                                                                             (0-7p.)

(nie) opodal starego dębu spotkała Pawła (nie) oczekiwana i (nie) miła przygoda. Chłopiec (nie) zwr๓cił uwagi na wystający korzeń drzewa. Potknął się i upadł. W lewej nodze poczuł (nie) opisany b๓l. Było mu (nie) najweselej, gdyż (nie) m๓gł  iść dalej.

....................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

18. a) Zapisz słownie liczby:                                                                                                                                  (0-3p.)

 

......................................................................................

......................................................................................

 

.......................................................................................

.....................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

b) zastąp liczbę formą liczebnika i popraw błędną formę gramatyczną:

                                                                                                                                                                         (0-2p.)

(4) mężczyźni pojechali do Krakowa.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Wszystkich nas w domu jest sześciu: dw๓ch rodzic๓w, troje si๓str i ja.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

      19. Podpisz nazwy zawod๓w i dyscyplin sportowych:

(0-4p.)