Wersja Y

 

1.     Rozwiąż rebus i zapisz hasło końcowe (umieść z boku wyrazy,  z ktσrych hasło powstało).                                                                                                                                                          (0-1p.)

..........................

..........................

hasło: .......................................

 

2.       a) Do podanych znaczeń dostosuj  wyrazy zapożyczone i zapisz je poprawnie:

              (0-4p.)  

lekki posiłek spożywany w porze południowej - ..............................................

pośrednik przy zakupie lub sprzedaży czegoś, np. samochodu  - ...................

lekarz leczący chore ucho - .............................................................................

wielki sklep samoobsługowy - .........................................................................

 

    b) wykorzystując językowe "pożyczki" podpisz rysunek:

 (0-1p.)

 * inaczej "człowiek interesu"

3.       Do podanych wyrazσw dopisz formy 2. os. lp. trybu rozkazującego. Zwrσć uwagę na pisownię zakończeń:                                                                                                                                                        (0-7p.)

szorować

pojąć  
wieść  
wspomnieć  
strzec  
rysować  
wypełnić  

4.       Zgodnie z regułami zapisz poprawnie formy złożone przymiotnikσw :                                         

(0-2p.)  

Słownik, w ktσrym są słowa w języku polskim, angielskim i francuskim -

.............................................................................................................................

(jaki słownik?)

 

Ruch charakterystyczny dla wielkiego miasta -

.............................................................................................................................

(jaki ruch?)

5.       W poniższym cytacie uzupełnij opuszczone znaki interpunkcyjne:                                                             (0-1p.)

" Gdybym   miał   pięćdziesiąt   minut   czasu   powiedział   sobie  Mały  Książę   poszedłbym w   kierunku   studni ..."

6.       Podane  wyrazy zastosuj w krσtkich zdaniach, tak aby pokazać rσżnicę znaczeniową motywującą pisownię danej pary.  Nie zmieniaj formy gramatycznej wyrazσw.                  

(0-4p.)

wieży - wierzy .......................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

wieść - wieźć ........................................................................................................

 

.............................................................................................................................

7.       Uzupełnij poprawnie przysłowia i porzekadła:                                                                                               (0-3p.)

Jedna ……………wiosny nie czyni.

Gdy kota nie ma, myszy ……………

……………dzban wodę nosi, …………się ucho nie urwie.

8.   Rozwiąż diagram.  Litery z ponumerowanych  pσl utworzą rozwiązanie.                                                                                                                                                   (0-11p.)

 

9.       Od podanych wyrazσw utwσrz formy dopełniacza, a następnie podaj synonimy:                                                                                                                                                         (0-8p.)

głębia -

 

…………………………………………………………………………………………

agonia -

 

 

…………………………………………………………………………………………

imitacja -

 

…………………………………………………………………………………………

aleja -

 

 

…………………………………………………………………………………………

10.  Rozwiąż rebus i zapisz hasło końcowe ( umieść z boku wyrazy,  z ktσrych    hasło powstało).                                                                                                                                                          (0-1p.)

.................................................

 

.................................................

 

.................................................

 hasło: .......................................

11.  W puste okienka wpisz małe i duże litery:                                                                                                     (0-7p.)

"…ygodnik  …ulturalny "(t, k)  

…σłwysep  …el (p, h)

 "…it o   …yzyfie" (tytuł) (m, s)

…yżyna  …ubelska (w, l)

…arpaty  …achodnie (k, z)

…gławica  …raba (m, k)

                "…istoria  …σłtej ... iżemki" (h, ż, c)

12.   a) W miejsce kropek wpisz literę "ż" lub "rz":                                                                                             ( 0-2p.)

¨      Stan niewa......kości utrudniał astronaucie wymianę p......epalonej  ......arσwki. 

¨      Pasa.....er ......artował z kole.....anką na temat swojego  du.....ego i cię.....kiego baga.....zu.

      b) w podanych związkach wyrazowych w miejsce kropek wstaw "ż ",  "rz" lub "sz":                              (0-5p.)                                                                                                                                                                                                                                                          

nab.....miała   .....yła

śnie.....na bu.....a

k.....tałt w architektu.....e

ja......yny i je....yny

                                             p.....eźroczyste  powiet.....e

      c) utwσrz stopień wyższy i najwyższy od podanych wyrazσw:                                                                     (0-2p.)

dobry -

.....................................

-  .....................................

mądry -

.....................................

-  .....................................

13.  W podanych zwrotach wyrazowych uzupełnij brakujące litery "ch" i "h":

(0-6p.)  

.....ektary  pia.....u

.....ak  .....olowniczy

.....ytry ku.....arz

bo.....aterska dru.....na

roz.....uśtany .....amak

.....arakterystyczny gma.....

14.  Napisz wyraźnie* podane przyimki łącznie lub rozdzielnie z następującymi po nich wyrazami:                                                                                                  

(0-4p.)  

do:  ..... cna, .....czysta, ..... siego roku, .....pσty

       ..... kądże, ..... prawdy, .....dziś, ..... tychczas

 

dla : .....niego, ..... tego człowieka, ..... boga!,.....dwojga

       .....ń, ..... niepoznaki, ..... tego zwyciężyliśmy,..... czego

*tam gdzie pisownia ma być rozłączna zastosuj wyraźny odstęp !

15.   Rozwiąż rebus i zapisz hasło końcowe ( umieść z boku wyrazy,  z ktσrych hasło powstało).                                                                                                                                                          (0-2p.)

..........................

..........................

hasło : ...................

..........................

..........................

..........................

hasło : ...................

16.  Uzupełnij zdania podanymi partykułami: "no", "- że(ś)", "-ż":                                                                         (0-4p.)

·        Ktσ......... się tego podejmie?

·        Chodź......... prędzej!

·        Łap......... piłkę.

·        Niech......... cię uściskam.

17.  Przepisz poniższy tekst, rezygnując z nawiasσw . Zapisz partykułę "nie" razem lub osobno:                                                                                                                                                             (0-7p.)

Wszędzie wystawały korzenie (nie) ściętych drzew. (nie) dbały dozorca (nie) zbyt często  i (nie) należycie zajmował się sprzątaniem alejek. (nie) mało razy zwracano mu na to uwagę, ale (nie) sumienny pracownik odrzucał skargi jako  (nie) słuszne.

 

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... .............................................................................

18. a) Zapisz słownie liczby:                                                                                                                                  (0-3p.)

 

......................................................................................

......................................................................................

 

.......................................................................................

.....................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

b) zastąp liczbę formą liczebnika i popraw błędną formę gramatyczną:

                                                                                                                                                                         (0-2p.)

Na wycieczkę nad morze pojechało (500) uczniσw.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Mam sześcioro wujkσw, ale tylko dwoje kuzynσw.

 

                   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      19. Podpisz nazwy zawodσw i dyscyplin sportowych:                                                                                     (0-4p.)