Ewa Żarowska - List niejedno ma imię... Oblicza sztuki epistolarnej. Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy II lub III gimnazjum. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Ewa Żarowska,   Gimnazjum nr 28 we Wrocławiu

List niejedno ma imię... Oblicza sztuki epistolarnej

Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy II lub III gimnazjum

Temat:
List niejedno ma imię... Oblicza sztuki epistolarnej.

Czas zajęć:
2x45 minut.

Cel ogólny:
Zapoznanie się z różnymi typami listów, wyróżnionymi stosownie do okoliczności i intencji nadawcy, a więc sytuacji komunikacyjnej, przypomnienie konwencjonalnej budowy listu i doskonalenie umiejętności pisania z użyciem odpowiedniej odmiany języka.

Cele operacyjne:
Uczeń:

 • zna formę listu, czyli jego układ graficzny i konieczne elementy,
 • (nagłówek, data i miejsce, formuły początku i końca, podpis, umiejscowienie koniecznych danych, załączników, itp. ewentualnie post scriptum),
 • wie, że należy używać form grzecznościowych i stosownego języka,
 • rozróżnia list prywatny, oficjalny, poetycki,
 • rozpoznaje rodzaj listu ze względu na cel i sytuację jego pisania (np, list gratulacyjny, dedykacyjny, kondolencyjny, motywacyjny, otwarty, elektroniczny itd.),
 • stosuje odpowiednie formy językowe, w tym formuły początku i końca, w zależności od typu listu, sytuacji nadawcy i osoby adresata,
 • świadomie przestrzega reguł ortograficznych, pamięta o pisowni zaimków i form grzecznościowych dużą literą, dokonuje korekty tekstu zapisanego w edytorze,
 • potrafi napisać list określonego rodzaju,
 • doskonali pracę w grupie,
 • potrafi ułożyć krótką wypowiedź ustną.

Wymagane umiejętności informatyczne ucznia:

 • praca z edytorem tekstu, korekta błędów,
 • korzystanie z programu pocztowego, znajomość netykiety,
 • odszukanie w Internecie wskazanego adresu lub hasła.

Metody przydatne na lekcji:
praca indywidualna, w grupach dwuosobowych (także z komputerem), pogadanka, prezentacja listów.

Przygotowanie zajęć:

 1. Przygotowanie krótkiego listu od nauczyciela do uczniów.
 2. Zgromadzenie przykładowych listów - przekserowanie ich dla celów dydaktycznych z książek i czasopism, jak i skopiowanie z Internetu, np.:
  • wzory listów motywacyjnych, przykładowe adresy internetowe:
   http://www.listy.com.pl/wzory.htm
  • listy znanych ludzi - odbitki kserograficzne.
  • ułożony przez nauczyciela list gratulacyjny, zapisany w edytorze tekstu.
 3. Przygotowanie schematu graficznego listu dla każdego ucznia, np.:
  • z edytora Word: Plik/Nowy/Listy i faksy;
  • z czasopisma "Wisełka";
  • z płyty Gim - TI: Język polski/Works/List.
 4. Przygotowanie przez nauczyciela ćwiczeń językowych i poleceń pisemnych dla uczniów.
 5. Przygotowanie nagrania piosenki Haliny Frąckowiak "Napisz, proszę..."
 6. Zapewnienie dostępu do pracowni komputerowej (możliwość korzystania z edytora, Internetu, płyty Gim - TI).

Planowany przebieg zajęć:

 1. Powitanie. Rozdanie kopert z listem od nauczyciela. Adresowanie koperty (do siebie) - czytelnie, zgodnie z wymaganym zapisem danych adresata i nadawcy. Liścik od nauczyciela, pisany ręcznie - może być następującej treści:

  Wrocław, data   
          Witaj!
       Mam nadzieję, że jesteś w dobrej formie? Dziś będzie o listach. Mała prośba: pokaż, co masz w sobie najlepszego! Będę wdzięczna za Twój aktywny udział w lekcji. Na pewno się opłaci.
  Pozdrawiam.              
  Ewa Żarowska              


 2. Wysłuchanie piosenki "Napisz, proszę..." - krótka rozmowa na temat różnych sytuacji i okoliczności pisania listów: od potrzeby kontaktu zakochanych - po zwykłe, codzienne, ludzkie sprawy i konieczności. Zapisanie tematu lekcji.
 3. Rozdanie przykładowych listów. Ciche czytanie. Rozmowa w parach - przygotowanie krótkiej prezentacji listów według wzoru zapisanego na tablicy:

  Kto pisze? - nadawca
  Do kogo pisze? - odbiorca
  O czym i po co? - treść i cel napisania listu

  Próba określenia rodzajów prezentowanych listów.
 4. Ustalenie różnic i podobieństw zaprezentowanych listów. Dokonanie podziału według schematu:

  LISTY:
  PRYWATNE OFICJALNE POETYCKIE
  (pisma użytkowe) (utwór poetycki)

 5. Nazywanie rodzajów listów ze względu na cel pisania. Ćwiczenia ortograficzne i językowe, np. w takim zapisie w zeszytach:

  Co? Jaki list?
  dedykacja dedykacyjny
  motywacja motywacyjny
  gratulacje gratulacyjny
  referencje referencyjny

  Ćwiczenia w pisowni wyrazów pochodzenia obcego. Wyjaśnienie znaczeń z użyciem słowników (także wyrazów: korespondencja, epistoła, epistolarny).
 6. Rozdanie schematu graficznego listu i ćwiczeń w łączeniu formuł początkowych i końcowych listu - w zależności od rodzaju kontaktu między adresatem i nadawcą.
 7. Ta część lekcji odbywa się w pracowni komputerowej. Uczniowie - parami lub trójkami, w zależności od liczebności klasy - pracują z edytorem tekstu, pisząc listy według otrzymanych instrukcji (przykład instrukcji w załącznikach). Dokonują automatycznego sprawdzenia błędów.
 8. Po wykonaniu ćwiczenia - prezentacja prac i omówienie, dokładne sprawdzenie kompozycji i zapisu. Drukowanie listów.
 9. Przesłanie nauczycielowi e - maila - jako meldunku o wykonaniu zadania (ewentualnie może to być zadanie domowe, wykonane na własnym lub szkolnym komputerze - dlatego termin powinien być kilkudniowy). Nauczyciel może też polecić uczniom sprawdzenie wskazanych adresów internetowych i zwiedzenie odpowiednich ścieżek na płycie Gim - TI, która musi być dostępna w szkolnej pracowni i bibliotece.

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 11 czerwca 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET