Wszystkie zamieszczone w tekście cytaty są wyróżnione kolorem granatowym. Aby dowiedzieć się, skąd pochodzi dany cytat, należy kliknąć na dowolny jego fragment.

Wstęp


      Twórczość oraz życie Fryderyka Chopina znane są miłośnikom muzyki dzięki stosunkowo bogatej literaturze, jaka powstała na ten temat. Bibliografia Chopinowska poświęca jednak zbyt mało uwagi pracy pedagogicznej genialnego Polaka. Metody nauczania Chopina były bardzo postępowe i nowatorskie jak na ówczesne czasy. To właśnie Chopin i Liszt stworzyli podwaliny rozwoju współczesnej pianistyki. Wydaje się więc celowym, aby ten aspekt działalności Chopina, którego dzieła znajdują się w repertuarze zarówno adeptów pianistyki, jak i koncertujących wirtuozów, poddany został próbie bardziej wnikliwej analizy. Zapoznanie się bowiem z metodami nauczania Chopina może być źródłem cennych refleksji dla chcącego pogłębić swoją wiedzę i umiejętności pedagoga - pianisty.
     Jak wspomniałam, w powszechnie dostępnych publikacjach temat ten poruszany jest bardzo ogólnie. Ta luka w bibliografii Chopinowskiej, a także fakt, że jest to temat interesujący, skłoniły mnie do podjęcia rozważań nad działalnością pedagogiczną Chopina, czego efektem jest niniejsza praca. Opierać się w niej będę na relacjach uczniów Chopina, na świadectwie współczesnych mu osób oraz na jego rozpoczętej, lecz niedokończonej pracy o charakterze pedagogicznym pt.:"Notice pour la Methode des Methodes".