www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Honorata Osowiecka    

Wnioski do pracy z dziećmi przejawiającymi agresję i nie tylko...

Dziecko przejawiające agresję wobec otoczenia nie jest dzieckiem „złym”. Ono po prostu ma problem i potrzebuje naszej pomocy. Jego zachowanie jest dla nas informacją, więc powinniśmy natychmiast zareagować. Pamiętajmy jednak, że do każdego dziecka należy podejść indywidualnie. Musimy swojego podopiecznego dobrze poznać, aby rozmowy z nim przyniosły pożądane efekty.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że bardzo ważną rolę w pracy z dziećmi odgrywa profilaktyka zapobiegająca agresji i przemocy. Niepożądane zachowania mogą pojawić się nagle i u każdego dziecka w różnym okresie rozwojowym. Aby zapobiec temu należy stworzyć naszym podopiecznym odpowiednie warunki życia i poczucie bezpieczeństwa.

Na podstawie moich doświadczeń i przemyśleń opracowałam listę oddziaływań wychowawczych, które z pewnością przyczynią się do zmniejszenia lub wyeliminowania agresywnego nastawienia dzieci i młodzieży do „świata”.

Wnioski do pracy z dziećmi
 1. Stwarzajmy bezpieczną, ciepłą i przyjazną atmosferę w naszym Domu.
 2. Wzmacniajmy poczucie własnej wartości naszych podopiecznych.
 3. Uczmy dzieci pozytywnego myślenia i optymizmu życiowego.
 4. Ukazujmy pozytywne, pożądane wzorce zachowania.
 5. Pomagajmy w budowaniu życzliwych, wspierających więzi między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 6. Podkreślajmy znaczenie wartościowych form spędzania czasu wolnego.
 7. Kontrolujmy, jakie programy telewizyjne oglądają dzieci; dobierajmy im właściwe gry komputerowe.
 8. Zainteresujmy dzieci i młodzież wartościowymi audycjami, filmami czy też książkami, które ukazują pozytywne modele zachowań.
 9. Rozwijajmy poczucie odpowiedzialności i opiekuńczość starszych wobec najmłodszych.
 10. Uczmy młodzież radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresującymi.
 11. Uczmy podopiecznych empatii i zachowań asertywnych.
 12. Propagujmy zdrowy styl życia.
 13. Ostrzegajmy przed szkodliwością wszelkiego rodzaju używek.
 14. Kształtujmy u dzieci przyjazny stosunek do otoczenia z jednoczesnym zachowaniem ostrożności /m.in. unikanie kontaktów z przygodnie spotkanymi osobami/. Informujmy o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, z którymi dzieci mogą spotkać się poza naszym Domem w różnych sytuacjach.
 15. Przypominajmy często o regułach bezpiecznego zachowania się wszystkich dzieci w czasie zabawy, nauki i pracy.
 16. Reagujmy na każdy przejaw agresji i przemocy, wulgaryzmy, ukazując jednocześnie konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów (moc argumentów czy dyplomatyczna perswazja).
 17. Dostarczajmy dzieciom sytuacji, w których zdobędą zgodne z normami społecznymi doświadczenia w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie oraz wytworzą pozytywne postawy społeczne, ukształtują umiejętność współżycia i współdziałania z otoczeniem.
 18. Uczmy dzieci znosić porażki. Uświadamiajmy im, że ważne jest przede wszystkim to, jak się rozgrywa daną sytuację, niż to, czy ostateczne zwycięstwo należy do nas.
 19. Uczmy dzieci panowania nad własnymi emocjami.
 20. Stosujmy pozytywne wzmocnienia i motywację do działania.
 21. Zastanówmy się, jak wygląda nasz kontakt z dziećmi / ile czasu im poświęcamy, czy słuchamy, co do nas mówią, w jaki sposób zwracamy się do nich /.
 22. Akceptujmy dziecko takim, jakie jest.
 23. Obdarujmy dzieci wiedzą, cierpliwością, mądrością i wyrozumiałością. Dobry, życzliwy i sprawiedliwy opiekun jest dla dzieci zawsze autorytetem.
 24. Nauczmy dzieci akceptacji samego siebie, budujmy adekwatny obraz własnej osoby.
 25. Stosujmy kary w ostateczności. Pamiętajmy jednak, że kara musi być rozumiana przez dzieci i akceptowana jako sprawiedliwa. Kara może być źródłem wzrastającego gniewu i agresji dzieci. Nigdy nie stosujmy kar fizycznych! Niech to będzie perswazja, konsekwencja bądź kara psychologiczna /np. pokazanie, że dziecko sprawiło swoim nieodpowiednim zachowaniem przykrość opiekunowi/.
 26. Przy stosowaniu perswazji nie ukazujmy własnych negatywnych emocji (nie ukazujmy naszego uniesienia czy zdenerwowania). Zachowajmy spokój i opanowanie. Nie rozmawiajmy z dzieckiem na forum. Skutek może być odwrotny od zamierzonego. Rozmowę zacznijmy od pozytywnych informacji o dziecku. Należy dokładnie opisać nieodpowiednie zachowanie dziecka i równocześnie przekonać go, że chcemy mu pomóc. Dziecko ma prawo do wypowiedzenia własnych racji, które powinniśmy bardzo uważnie wysłuchać. Rozmowa może zakończyć się podpisaniem przez dziecko kontraktu, w którym zobowiąże się np. do nie stosowania przemocy wobec innych.
 27. Stwórzmy system jasnych zasad i norm postępowania oraz przestrzegajmy tego systemu. Dziecko powinno znać ewentualne konsekwencje w przypadku łamania wspólnie przyjętego systemu.

Łatwiej jest zapobiegać i przeciwdziałać aktom przemocy, gdy w codziennej pracy z dziećmi będziemy stosować się do powyższych wniosków. Istotną rolę w wychowaniu odgrywa również osobowość wychowawcy, która w tym przypadku powinna stanowić model godny naśladowania.Tej samej Autorki:
Niska samoocena. Postulaty wychowawcze

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET w 2005 r. do góry

Copyright © 2005 AWANS.NET