..:: PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ::..

 


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu jest placówką oświatową dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Proces nauczania odbywa się na 5 etapach edukacyjnych, dostosowanych do indywidualnych umiejętności i możliwości dziecka. Dzieci mają możliwość zamieszkania w internacie.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 60 oraz wbudynku internatu przy ulicy Pamiątkowej 17.


            W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

O       Zespół Publicznych Szkół Specjalnych;

            - Szkoła Podstawowa;

            - Gimnazjum;

            - Zasadnicza Szkoła Zawodowa;

O       Punkt Filialny w Rokitnie;

O       Internat.

            Do realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych wykorzystujemy:

-         wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

-         odpowiednio wyposażone gabinety;

-         dobrą bazę lokalową.

 

 

ZESPÓŁ  PUBLICZNYCH  SZKÓŁ  SPECJALNYCH

 

W Zespole zatrudnionych jest 26 nauczycieli, posiadających przygotowanie do  pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wielu ukończyło studia  podyplomowe uprawniające do nauki drugiego przedmiotu.

 

Prowadzimy zajęcia:

-         logopedyczne;

-         rewalidacyjne;

-         gimnastyki korekcyjnej;

-         SKS;

-         recytatorskie;

-         terapii psychologicznej.

 

 

STRUKTURA ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Praca z dziećmi odbywa się w formie zajęć indywidualnych w domach rodzinnych dzieci, jak również w formie małych grup rewalidacyjnych na terenie szkoły. Dzieci z Międzyrzecza dowożone są na zajęcia. W celu wszechstronnego rozwoju dziecka wykorzystywane są na zajęciach różnorodne metody usprawniające. Dzieci aktywnie uczestniczą w imprezach na terenie szkoły, co jest dodatkowym elementem wspierającym ich rozwój. (foto)

 

KLASY I-III

Nauczanie odbywa się w formie zajęć zintegrowanych. Prowadzimy:

-        zajęcia w klasach I-III dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

-        zajęcia w zespołach edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. (foto)

 

KLASY IV-VI

Nauczanie odbywa się w formie blokowej. Prowadzimy zajęcia dla:

-         dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopni umiarkowanym  i znacznym;

-         dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. (foto)                      

 

GIMNAZJUM KLASY I-III

-        dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym;

-         dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

-        oddziały przysposabiające do pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, które ukończyły 15 rok życia i I klasę gimnazjum. (foto)

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

-        dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodzie kucharz małej gastronomii;

-        oddziały przysposabiające do pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. (foto)

 

 

W Zespole nauka odbywa się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.

W szkole podstawowej w klasach I-III nauka odbywa się w systemie nauczania zintegrowanego. Uczniowie otrzymują ocenę opisową. Proces nauczania odbywa się w kolorowych i przyjaznych dziecku klasach.

W klasach IV-VI uczniowie uczą się w systemie przedmiotowym. Wiele przedmiotów ze względu na spójną tematykę połączonych jest w system blokowy. Wiele tematów realizujemy w ramach ścieżek przedmiotowych.

Uczniowie mają również możliwość udziału w zajęciach zespołu tanecznego i kółka recytatorskiego. Programy artystyczne przygotowywane przez uczestników zajęć są jednym z elementów rewalidacji uczniów. Występy uświetniają wszystkie tradycyjnie już od lat organizowane uroczystości szkolne:  Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, zabawę karnawałową, Dzień Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Do występów chętnie przyłączają się dzieci z zespołów edukacyjno - terapeutycznych. Aktywnie uczestniczymy również w imprezach artystycznych organizowanych na terenie Międzyrzecza.

(foto: "Jasełka", "Lokomotywa", "Wiosna na łące", "Święta z Aniołkami (1)", "Święta z Aniołkami (2)")

 

 

Uczniowie biorąc udział w szeregu konkursach i imprezach zdobywając dyplomy i wyróżnienia. Uczestniczyli w imprezie „Złoty Liść Dębu i Puszczy Noteckiej”, Lubuskim Festiwalu Artystycznym, Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, konkursach plastycznych Piękno przyrody Ziemi Lubuskiej, konkursie plastycznym w Zamościu oraz konkursie przeciw pożarowym. (foto

 

Młodzież ucząca się w szkole zawodowej zdobywa zawód kucharz małej gastronomii. Praktyki odbywają się w kuchni internatu oraz Domu Pomocy Społecznej.

 

Uczniowie kończący naukę w naszej szkole są przygotowani do funkcjonowania w społeczeństwie. Są zdolni do podejmowania dojrzałych  i przemyślanych decyzji. Odczuwają potrzebę podjęcia pracy zawodowej oraz sumiennego wywiązywania się z powierzonych im obowiązków. Dostrzegają własną rolę w ochronie zdrowia i rozwijaniu swoich zainteresowań.

 

FILIA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

 

dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym znacznym i głębokim mieści się w Rokitnik 38 na terenie Domu Pomocy Społecznej dla chłopców. Szkoła stwarza możliwość realizowania obowiązku szkolnego wszystkim mieszkańcom Domu w przedziale wieku od 3 do 25 lat. Zajęcia organizowane są w zespołach edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz  nauczania indywidualnego. (foto)

Nauczyciele terapeuci prowadzący zajęcia mają specjalistyczne przygotowanie
w zakresie:

-         oligofrenopedagogiki;

-         surdopedagogiki;

-         tyflopedagogiki.

 

Podczas zajęć wykorzystują znane sobie metody aktywizujące.

Posiadamy wszechstronnie wyposażone gabinety. Działalność Szkoły jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej. Istotnym elementem wspierającym proces rewalidacji dzieci są:

-         malownicze tereny do spacerów i rekreacji: lasy, jeziora, ogród, plac zabaw;

-         stadnina koni „Helena” i możliwość hipoterapii;

-         praktyki studentów UAM w Poznaniu;

-         kontakty z harcerzami;

-         zajęcia dogoterapii;

-         odbywają się imprezy kulturalne i rekreacyjne, festiwale, pikniki, plenery, obozy i biwaki;

 

Po zajęciach szkolnych dzieci mają możliwości uczestniczyć w różnego typu zajęciach w ramach pracowni terapeutycznych. (foto1, foto2)

 

 

INTERNAT

 

Soją siedzibę ma przy ulicy Pamiątkowej 17. Zajmuje czteropiętrowy budynek, z czego trzy piętra zajmują 32 sypialne 2,3,4 osobowe, 5 świetlic, 3 łazienki. Przy internacie znajduje się sala rehabilitacyjna. (foto)

 

W internacie jest 5 grup wychowawczych liczących od 14 do 16 wychowanków. Wychowankowie do grup przydzielani są według kryterium wieku, nauki we wspólnej klasie, stopnia niepełnosprawności intelektualnej. (foto)

Z dziećmi i młodzieżą pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Na terenie Placówki funkcjonują koła zainteresowań:

-         sekcja wokalno – instrumentalna;

-         sekcja higieniczno – sanitarna;

-         sekcja sportowa;

-         sekcja turystyczna;

-         sekcja gospodarstwa domowego;

-         koło żywego słowa;

-         punkt biblioteczny.

 

Podejmowane działania wychowawcze mają na celu przystosowanie wychowanków do samodzielnego życia. Zajęcia w internacie organizowane są według zainteresowań i możliwości dzieci i młodzieży.

Wychowankowie chętnie biorą udział w zajęciach na sali rehabilitacyjnej. W czasie wycieczek poznają bliższą i dalszą okolicę.

(foto: sypialnia, jadalnia)  

 

Na terenia internatu działa Samorząd Wychowanków, którego członkowie mają duży wpływ na życie internatu.

 

 

TURNUS REHABILITACYJNY

 

Oromną atrakcją jest już od kilku lat organizowany turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu. Dla wielu uczestników jest to możliwość po raz pierwszy spotkania z morzem. Pobyt tam ma wspaniałe walory lecznicze. Dzieci korzystają również z wielu zabiegów leczniczych oferowanych na terenie ośrodka. W trakcie turnusu dzieci uczestniczą w wielu atrakcyjnych imprezach: ognisko, bal przebierańców, dyskoteki, konkursy. Wszyscy wracają zadowoleni, wypoczęci i uśmiechnięci. (foto)

           

 
autor ostatniej modyfikacji: Damian Makowski
data ostatniej modyfikacji: 2003-09-29