Anna Grzeszczuk - Wpływ zaburzeń dyslektycznych na funkcjonowanie ucznia w szkole. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Anna Grzeszczuk,   Szkoła Podstawowa nr 308 w Warszawie

Wpływ zaburzeń dyslektycznych na funkcjonowanie ucznia w szkole

Studium przypadku1. Identyfikacja problemu
Proces wychowania i proces terapeutyczny są ściśle ze sobą powiązane. Wychowanie - w jego najbardziej humanitarnym wymiarze, powinno rozbudzić, rozwijać i utrwalać w każdym dziecku zalążek uzdolnień, które posiada, by poprzez współdziałanie z innymi uczyło się kochać świat oraz działać w nim dla dobra i człowieka i świata.

Często jednak zdarza się, że proces wychowania ulega załamaniu, dziecko nie może lub nie chce sprostać oczekiwaniom i wymaganiom świata dorosłych. Dzieje się tak wtedy, gdy zakłócenia przebiegu rozwoju niektórych funkcji orientacyjno - poznawczych, związane najczęściej z opóźnionym rozwojem układu nerwowego, utrudniają proces dostosowywania się do otoczenia. Załamuje się wówczas kariera szkolna ucznia. Niepowodzenia, brak sukcesów w nauce, obniżają wiarę we własne siły, osłabiają motywację do nauki.

Trudności w uczeniu się mogą pojawić się na różnym poziomie edukacji szkolnej. Powodują one, że uczeń nie potrafi - w czasie przewidzianym programem nauczania - przyswoić sobie określonej wiedzy i umiejętności.

Wśród takich dzieci znajdują się te, u których podejrzewa się występowanie, bądź zdiagnozowano występowanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Określa się ich mianem dyslektyków.

Do takich właśnie uczniów należał Piotr. Zwróciłam na niego uwagę już od pierwszej chwili jego pojawienia się w mojej szkole. Stało się to z dwóch powodów. Po pierwsze był starszy o dwa lata od reszty klasy (w wieku 6 lat miał odroczony obowiązek szkolny i powtarzał klasę piątą). Po drugie, miał poważne trudności z uczeniem się. Z tego powodu nie opanował w stopniu podstawowym materiału przewidzianego dla klasy piątej i klasę tę powtarzał.

Proces narastania niepowodzeń szkolnych może w konsekwencji doprowadzić do osłabienia motywów uczenia się, zahamowań, negatywizmu, nerwic szkolnych, zachowań antyspołecznych i innych zaburzeń zachowania.

Aby nie dopuścić do wystąpienia tych zachowań i powtórzenia się sytuacji szkolnej Piotra, postanowiłam dokładnie przyjrzeć się chłopcu, otoczyć go szczególną opieką i pomocą.

2. Geneza i dynamika zjawiska
Już w pierwszych tygodniach nauki zaczęły napływać do mnie informacje od nauczycieli o kłopotach Piotra. Ja zresztą też je zauważyłam. Chłopiec czytał bardzo słabo. Właściwie to głoskował, przekręcał wyrazy, część odczytywał, a część odgadywał. Czytał nierytmicznie, cicho i powoli. Nie było mowy o intonacji, znakach przestankowych. Cały wysiłek skupiał na technicznej stronie czytania, co powodowało niezrozumienie przeczytanych treści. Widać było, że czytanie go męczyło. Towarzyszyło mu zwykle dość duże napięcie emocjonalne. Nie lepiej wyglądała sprawa pisania. Powolne tempo pracy, liczne błędy. Wszystko to sprawiało, że gdy inni już kończyli pracę Piotr dopiero ją zaczynał. Kłopoty chłopca widać także było w uczeniu się matematyki, zwłaszcza w rozwiązywaniu zadań tekstowych. Dostrzec można było również kłopoty z pamięcią wzrokową i słuchową.

Podczas lekcji zdarzyło się, że jego wypowiedzi wywoływały negatywne reakcje kolegów w postaci nieprzychylnych komentarzy lub pobłażliwych uśmiechów. Ponieważ był "nowy i drugoroczny" siedział sam. Nie starał się też zbytnio o pozyskanie nowych kolegów i koleżanek. Było to trudne z jeszcze jednego powodu, a mianowicie tuszy chłopca. Niewysoki, z poważną nadwagą, miał kłopoty z poruszaniem się. Nie ćwiczył również na lekcjach wychowania fizycznego. Przerwy spędzał na jedzeniu.

Zaczęłam poważnie obawiać się, że Piotr ze względu na wszystkie te czynniki nie zostanie zaakceptowany przez klasę. Należało temu skutecznie przeciwdziałać. Razem z wychowawcą przeprowadziłyśmy wywiad środowiskowy w domu ucznia oraz zaprosiłyśmy do szkoły matkę chłopca. Informacje uzyskane na tej podstawie dały nam dość dokładny obraz kłopotów Piotra, a także jego środowiska rodzinnego. Ponadto nawiązałam kontakt z poprzednią wychowawczynią chłopca. Oto co ustaliłam na podstawie dostępnych mi informacji:

 1. Życiorys psychologiczny dziecka
  Z wywiadu:
  Rodzina rozbita, matka - wykształcenie średnie, pracuje, ojciec - wykształcenie średnie - nie utrzymuje kontaktu z rodziną.
  Rodzeństwo - siostra w wieku przedszkolnym.
  Piotr uczęszczał do przedszkola od 3 roku życia i zerówki szkolnej, w stosunku do chłopca orzeczono (na podstawie testów badających dojrzałość szkolną) za zgodą matki odroczenie obowiązku szkolnego.
  Chłopiec urodzony o czasie, z ciąży donoszonej, rozwijał się prawidłowo, stan zdrowia w dzieciństwie matka określa na dobry, chłopiec obgryza paznokcie.
 2. Stan opieki i warunków środowiskowych dziecka
  Warunki materialne rodziny matka dziecka określa jako wystarczające (dom jednorodzinny, dziecko ma własny pokój).
  Atmosfera domowa dobra, matka stara się wychowywać dzieci tak, aby nie odczuwały braku ojca. Z rodziną mieszkają dziadkowie (rodzice matki).
 3. Rozwój intelektualny
  Badanie psychologiczne przeprowadzone przez psychologa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wykazało rozwój umysłowy na poziomie inteligencji przeciętnej, nieharmonijny (według skali Wechslera). Badanie ASS wg Stamback - wiek analizy i syntezy słuchowej - na poziomie 6 lat. Opóźnienie rozwoju 6 lat. Głęboki deficyt rozwojowy. Badanie ASW wg Bender - Santucci - wiek analizy i syntezy wzrokowej - na poziomie 6 lat. Opóźnienie rozwoju 6 lat. Głęboki deficyt rozwojowy. Lateralizacja dobrze wykształcona w zakresie rąk i oczu, obunożność (formuła: PP, PP, PL). Rozwój motoryczny i graficzny w granicach normy (opóźnienie rozwoju około 1 roku). Wada wymowy. Chłopiec w sytuacjach zadaniowych niepewny. Powolne tempo pracy. Stwierdzono dysleksję rozwojową typu wzrokowego i słuchowego. Wskazania - indywidualizacja, praca wyrównawcza w zakresie podnoszenia sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego, ćwiczenia logopedyczne.
 4. Rozwój społeczno - emocjonalny Na podstawie badań osobowości stwierdzono, że chłopiec jest nerwowy, nieśmiały i niedojrzały emocjonalnie. Zależy mu na kontaktach rówieśniczych, ale ma słabe zdolności interpersonalne. Czuje się odrzucony przez kolegów, ma na tym tle lęki przed agresją słowną i fizyczną. Chłopiec ma słaby wgląd w problemy, kontakt emocjonalny nawiązuje powoli. Trudności szkolne wynikające z deficytów fragmentarycznych chłopca wpływają dodatkowo niekorzystnie na jego stan emocjonalny. Wymaga dalszej terapii grupowej.
 5. Rozwój mowy
  Wada wymowy - rotacyzm.
 6. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
  Badanie socjometryczne wykazało kilka wyborów pozytywnych, ani jednego negatywnego.
3. Znaczenie problemu
Specyficzne trudności w czytaniu najczęściej określane są terminem dysleksja rozwojowa.

Określenie specyficzne wskazuje na wąski zakres trudności w uczeniu się i ich szczególny charakter. To odróżnia je od powszechnie znanych trudności w uczeniu się, pojawiających się u dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej lub w wyniku zaniedbań pedagogicznych i środowiskowych oraz braku motywacji do nauki.

Uczniowie dyslektyczni mają problemy z uczeniem się czytania i pisania. Trudności te występują pomimo dobrej sprawności intelektualnej (często powyżej przeciętnej bądź wysokiej), posiadanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów oraz motywacji do nauki.

Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania występują również w uczeniu się języków obcych.

Uczniowie dyslektyczni, pomimo prawidłowego myślenia matematycznego, mogą mieć trudności z opanowaniem tabliczki mnożenia, poprawnym zapisywaniem liczb i działań arytmetycznych (przestawiają kolejność cyfr, zapisują je "zwierciadlanie" lub od prawej do lewej strony, mylą znaki nierówności), mają też problemy z geometrią.

Inne specyficzne trudności dotyczą niektórych sprawności ruchowych (zapamiętywanie układów ruchowych, utrzymywanie równowagi ciała). Mała sprawność ruchowa rąk powoduje problemy z kaligrafią i opanowaniem odpowiedniego poziomu graficznego rysunku (rysują niechętnie, ich rysunki są uproszczone, niekształtne).

Uczniowie ci mogą mieć również trudności z wykonywaniem zadań wymagających orientacji na mapie i w terenie, dostrzegania stosunków przestrzennych, zapamiętywaniem chronologii, nazwisk, nazw i sekwencji składających się z wielu elementów.

Dzieci z dysleksją najczęściej nieprawidłowo organizują sobie pracę, mają trudności z zapamiętywaniem danych, zapominają i mylą informacje, gubią się w przestrzeni i w czasie.

Słaba umiejętność czytania utrudnia uczenie się z podręczników szkolnych. Pogłębianie i poszerzanie się niepowodzeń szkolnych wynika też z nawarstwiania się wtórnych zaburzeń emocjonalnych i motywacyjnych tj. zniechęcenia, braku wiary w swoje możliwości.

Pedagogika zalicza dzieci dyslektyczne do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli takich, którzy wymagają w procesie uczenia się szczególnych warunków odpowiadających ich indywidualnym możliwościom i potrzebom. Są to:
 • specjalistyczne metody nauczania,
 • zróżnicowanie tempa uczenia,
 • dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia.
Dysleksji często towarzyszą zaburzenia emocjonalne. Z reguły mają one charakter wtórny, gdyż są skutkiem długoletnich niepowodzeń szkolnych.

Najpoważniejsze konsekwencje tych niepowodzeń to neurotyczny rozwój osobowości lub wystąpienie zaburzeń motywacji - zniechęcenia do nauki i pracy nad sobą.

4. Prognoza
Przewidywania na podstawie własnych doświadczeń i literatury, co do skuteczności moich oddziaływań.

Negatywna
W przypadku zaniechania oddziaływań:
 • uczeń nie opanuje techniki czytania, co wiązać się będzie z trudnościami w uczeniu się innych przedmiotów,
 • pogłębiać się będą problemy związane z ortografią i grafią,
 • trudności dezorganizować będą naukę ucznia i wpływać negatywnie na jego osiągnięcia szkolne,
 • chłopiec będzie doświadczał poczucia niższej wartości, co spowodować może zaburzenia w zachowaniu,
 • pogłębiać się będą problemy emocjonalne chłopca,
 • utrwaleniu ulegnie wada wymowy, co w konsekwencji spowodować może nieprzyjemne komentarze i docinki ze strony rówieśników.
Pozytywna
Podjęte działania mają doprowadzić do:
 • usprawnienia rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach Piotra,
 • eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji,
 • zmiany stosunku klasy do Piotra z obojętności czy niechęci na życzliwość i tolerancję.
5. Propozycje rozwiązania
Celem zabiegów wychowawczych jest zawsze wprowadzenie określonych zmian w osobowości wychowanka. Odnosi się to szczególnie do procesów wychowawczych organizowanych na terenie klasy szkolnej. Najbardziej pożądane z punktu widzenia wychowawczego są klasy wychowawczo zintegrowane, gdyż odpowiednio ukształtowana klasa dostarcza jednostce pozytywnych wzorów.

Terapia, stanowiąca swoistą interwencję wychowawczą zmierzała do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych Piotra. Oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i trudności chłopca miało wyeliminować niepowodzenia szkolne oraz ich ujemne konsekwencje.

Głównymi celami działań, jakie przed sobą postawiłam było:
 1. Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego Piotra.
 2. Usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 3. Przywrócenie prawidłowych postaw Piotra wobec nauki.
 4. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach chłopca.
 5. Usunięcie wady wymowy.
 6. Wzmocnienie więzi klasowych.
 7. Zaangażowanie całego zespołu klasowego do pomocy Piotrowi.
 8. Stały kontakt z rodziną chłopca.
 9. Współpraca nauczycieli uczących chłopca.
 10. Udział w specjalistycznych formach terapii realizowanych poza szkołą.
Powyższe cele realizowałam poprzez następujące działania:
 1. Skierowanie chłopca na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone w szkole i w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 2. Skierowanie ucznia na badanie logopedyczne do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 3. Wielokrotne rozmowy z matką chłopca na temat jego kłopotów, sugerujące wykonanie badań specjalistycznych oraz zapisanie na dodatkowe formy terapii.
 4. Udzielanie matce chłopca wskazówek do pracy w domu.
 5. Konsultacje z psychologiem poradni na temat pracy z dzieckiem w warunkach szkolnych.
 6. Ścisła współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, omawianie problemów chłopca oraz metod pracy z nim.
 7. Prowadzenie wielu rozmów z uczniem w celu dowartościowywania go, podkreślania jego osiągnięć.
 8. Skierowanie chłopca na terapię do Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA.
 9. Przeprowadzenie badań socjometrycznych w klasie, badających faktyczną pozycję Piotra w klasie oraz stosunek pozostałych uczniów do niego.
 10. Utworzenie z chętnych uczniów zespołu samopomocy dla wszystkich uczniów mających kłopoty w nauce.
 11. Przeprowadzenie w ramach godzin wychowawczych zajęć:
  • integrujących zespół klasowy,
  • diagnozujących samopoczucie uczniów w klasie - ankieta,
  • dotyczących komunikacji interpersonalnej,
  • na temat tworzenia pozytywnego klimatu emocjonalnego w klasie,
  • dotyczących wdrażania postaw tolerancji,
  • na temat określania swoich mocnych i słabszych stron,
  • dotyczących poczucia własnej wartości, sukcesów, porażek, radzenia sobie ze stresem.
 12. Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego z całą klasą.
6. Wdrażanie oddziaływań
Wszelkie oddziaływania, które podjęłam w stosunku do osoby Piotra przebiegały dwutorowo. Z jednej strony były to oddziaływania na cały zespół klasowy, w celu zmiany postaw wobec Piotra. Z drugiej zaś były to wszelkie czynności zmierzające do podjęcia przez Piotra wszelkich działań o charakterze korekcyjno - kompensacyjnym.

Pierwszym krokiem mającym na celu pomoc uczniowi było nawiązanie kontaktu z wychowawcą ucznia. Działania diagnostyczne podjęłam w celu precyzyjnego określenia zestawu działań naprawczych. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy z matką chłopca. To dzięki jej zaangażowaniu i konsekwencji odnotowałyśmy późniejsze sukcesy syna.

Skierowanie do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na kompleksowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dały wynik w postaci orzeczonej dysleksji rozwojowej znacznego stopnia. W wyniku konsultacji z psychologiem badającym Piotra otrzymaliśmy (matka chłopca i szkoła) wskazówki do pracy z dzieckiem. Chłopiec został otoczony fachową opieką w postaci udziału w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych zarówno na terenie poradni jak i w szkole. Również matka chłopca podjęła się systematycznej pracy z synem w domu. Zdiagnozowana przez logopedę wada wymowy również podlegała ćwiczeniom.

Do pomocy Piotrowi zaangażowani zostali również wszyscy nauczyciele uczący chłopca. Ponieważ chłopiec miał kłopoty emocjonalne, powstałe na tle trudności szkolnych, skierowany został do Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA na terapię.

Jak wspomniałam praca wychowawcza i wszelkie zabiegi naprawcze nie koncentrowały się jedynie na osobie Piotra, ale objęły również całą klasę. Chodziło mi o to, aby klasa:
 • wykazała się tolerancją w przypadku "inności" Piotra,
 • przyjęła go życzliwie do zespołu klasowego,
 • chciała i potrafiła pomóc koledze.
Temu celowi służyć miały wszelkie zajęcia, prowadzone przeze mnie i wychowawcę klasy w ramach godzin wychowawczych. Punktem wyjścia były tu badania socjometryczne, które przeprowadziłam wśród uczniów. Dały mi one rzetelny obraz stosunków społecznych panujących w tej klasie, oraz odpowiedź jaką pozycję zajmuje w niej Piotr. Okazało się, że sytuacja wygląda optymistycznie. Piotr nie otrzymał żadnego wyboru negatywnego, a nawet dwa pozytywne.

Przeprowadzone zajęcia dotyczyły:
 • integrowania zespołu klasowego,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • uczenia postaw tolerancji dla inności,
 • empatii,
 • tworzenia dobrego klimatu w klasie.
7. Efekty oddziaływań
Prowadzone w ciągu roku szkolnego oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze miały na celu wprowadzenie zmian zarówno w sytuacji dydaktycznej, jak również społecznej Piotra.

Chłopiec został poddany wielu oddziaływaniom prowadzonym przez cały zespół ludzi. Nie była to praca łatwa. Wymagała od wszystkich w nią zaangażowanych systematyczności, konsekwencji i cierpliwości. Stałe dowartościowywanie, dostrzeganie najmniejszych choćby sukcesów, wielokrotne powtarzanie i przypominanie pozwoliły osiągnąć Piotrowi to wszystko co jest dziś jego udziałem.

Ktoś stojący z boku mógłby powiedzieć, że to dopiero "wierzchołek góry lodowej". Owszem, Piotr w dalszym ciągu nie czyta jeszcze płynnie, robi błędy, tempo pracy jest wciąż powolne, ale patrząc na to, co udało mu się osiągnąć uważam, że jest to jego i innych sukces. To zalążek tego, nad czym w dalszym ciągu pracować będzie on sam, jego mama i wszyscy, którzy podjęli się pracy z nim i nad nim.

Nie sposób tu nie podkreślić olbrzymiego wysiłku, jaki włożyła w pracę Piotra jego mama. To jej wytrwałość, konsekwencja, wożenie syna na zajęcia, ćwiczenie w domu spowodowały, że wada wymowy została usunięta. Ogromną zmianę dostrzegam też w sytuacji społecznej chłopca. Szereg zajęć przeprowadzonych w klasie spowodowało, że uczniowie bardziej życzliwie i z większym zrozumieniem podchodzą do problemów Piotra. Częściej też mu pomagają pilnują na przykład, aby zapisywał jaka jest praca domowa z danego przedmiotu.

Reasumując, stwierdzam, że moje oddziaływania przyniosły poprawę w stosunkach Piotra z klasą. Mam nadzieję, że cierpliwe i wytrwałe kontynuowanie przyjętego kierunku działań pracy wychowawczej doprowadzi do pełnej akceptacji chłopca w zespole klasowym.

Literatura:
 1. Bogdanowicz M.: O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu - odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lublin 1994.
 2. Bogdanowicz M.: Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria, diagnoza, terapia. Warszawa 1997.
 3. Czajkowska I.: Herda K.; Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole. WSiP 1996.
 4. Gąsowska T.: Pietrzak - Stępkowska Z.; Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. WSiP 1994.
 5. Janowski A.: Poznawanie uczniów. Fraszka edukacyjna 2002.
 6. Kaja B.; Zarys terapii dziecka. Wydawnictwo Uczelniane WSP Bydgoszcz 1994.
 7. Mienczinska H. A.: Psychologiczne problemy niepowodzeń szkolnych. WSiP 1998.
 8. Sawa B.: Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. WSiP 1987
 9. Tyszkowa M.: Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych. PAN 1886.

Tej samej Autorki:
Wagary jako konsekwencja niepowodzeń szkolnych - studium przypadku

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 7 maja 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET