www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Beata Starostecka,   Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej

Zależności nieantagonistyczne w biocenozie

Scenariusz lekcji biologii dla klasy II (zakres rozszerzony) liceum ogólnokształcącego z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej

1. Cele edukacyjne i wychowawcze
Wiadomości
Uczeń:

 • wymienia zależności nieantagonistyczne w kolejności odzwierciedlającej ich ewolucyjny rozwój;
 • definiuje zależności nieantagonistyczne;
 • wymienia przykłady zależności nieantagonistycznych i opisuje ich skutki  dla populacji.
Umiejętności
 • umiejętność samodzielnego zdobywania wiadomości z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej;
 • umiejętność określania znaczenia zależności nieantagonistycznych dla populacji;
 • umiejętność interpretacji przykładowych zależności nieantagonistycznych.
Postawy i przekonania
 • przekonanie o konieczności przestrzegania zasad pracy z komputerem;
 • przekonanie o możliwości samodzielnego zdobywania wiadomości przy użyciu technologii komputerowej i informacyjnej.
2. Metody i formy pracy
 • lekcja w pracowni komputerowej według instruktażu (lekcja programowana);
 • praca z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej;
 • elementy inscenizacji.
3. Środki dydaktyczne
 • komputery, przeglądarka internetowa;
 • strony internetowe;
 • plansze przedstawiające zależności nieantagonistyczne;
 • karty pracy;
 • rekwizyty do prezentacji zależności nieantagonistycznych (parasol, lizak, sznurek).

4. Przebieg lekcji
a) faza wprowadzająca

Czynności nauczyciela Czynności uczniów
Nauczyciel sprawdza wiadomości uczniów z poprzedniej lekcji dotyczącej zależności antagonistycznych w biocenozie. Ocenia przygotowanie uczniów.

Wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie udzielają odpowiedzi.
Wprowadzenie do lekcji.
Nauczyciel informuje, że oprócz zależności antagonistycznych istnieją także zależności nieantagonistyczne. Prosi uczniów o próbę zdefiniowania pojęcia zależności nieantagonistyczne.

Słuchają wprowadzenia do lekcji.
Odpowiadają na pytanie, co oznacza pojęcie zależności nieantagonistyczne.

b) faza realizacyjna

Czynności nauczyciela Czynności uczniów
Nauczyciel przedstawia temat i cel lekcji.
Przedstawia instrukcję do pracy z komputerem. Informuje o konieczności odpowiedniego zachowania przy pracy z komputerem. Rozdaje karty pracy. Tłumaczy polecenia, które należy wykonać. Nauczyciel czuwa nad pracą uczniów, ewentualnie udziela wskazówek.

Uczniowie zapisują temat lekcji. Analizują karty pracy. Zapoznają się z poleceniami. Wypełniają karty pracy.

c) faza podsumowująca

Czynności nauczyciela Czynności uczniów
Nauczyciel prosi o prezentację wyników pracy. Ocenia poprawność wykonania pracy. Ocenia aktywność i wypowiedzi uczniów. Nauczyciel prosi o przedstawienie za pomocą rekwizytów zależności nieantagonistycznych.

Wybrani uczniowie przedstawiają wyniki pracy oraz inscenizują zależności nieantagonistyczne przy pomocy rekwizytów. Pozostali uczniowie sprawdzają i uzupełniają karty pracy na podstawie wypowiedzi kolegów i ewentualnych poprawek wprowadzonych przez nauczyciela.
Rekapitulacja: nauczyciel prosi o wykonanie polecenia podsumowującego oraz powtórzenie najważniejszych wiadomości z lekcji.

Wybrani uczniowie podsumowują temat wykonując końcowe polecenie oraz powtarzają najważniejsze wiadomości z lekcji.

5. Zapis w zeszycie

Pobierz kartę pracy ucznia

Karta pracy ucznia zapisana jest w formacie PDF. Jeżeli plik nie otwiera się, pobierz bezpłatny program Acrobat Reader i zainstaluj go na swoim komputerze.


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 7 marca 2005 r. do góry

Copyright © 2005 AWANS.NET