Izabela Frątczak - Projekt przygotowań i realizacji obchodów "Święta Ziemi" dla klas I - III. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Izabela Frątczak,   Szkoła Podstawowa w Woli Droszewskiej

Projekt przygotowań i realizacji obchodów "Święta Ziemi" dla klas I - IIICel ogólny:
Popularyzacja wiedzy ekologicznej i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie podstawowych pojęć ekologicznych.
 • Rozbudzanie świadomości ekologicznej i podnoszenie jej.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającego środowiska.
 • Rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy przyrodniczej i o stanie środowiska.
 • Kształtowanie nawyku dbałości o estetykę własnego otoczenia.
 • Kształtowanie trwałej i pozytywnej postawy wobec środowiska.

Cele operacyjne:
Uczeń:

 • zna podstawowe pojęcia ekologiczne,
 • wymienia źródła zanieczyszczeń środowiska,
 • rozumie potrzebę ochrony przyrody,
 • uświadamia sobie, że jest współodpowiedzialny za stan środowiska przyrodniczego,
 • prezentuje postawę szacunku dla przyrody,
 • umie przygotować prostą potrawę z owoców i warzyw,
 • umie właściwie zachować się podczas prac w terenie,
 • umie współpracować w grupie.

Zadania szkoły:

 • Rozwijanie potrzeby aktywnej działalności na rzecz środowiska.
 • Kształtowanie postawy pełnej odpowiedzialności za swoje działania.
 • Ukazanie uczniom stylu życia zgodnego z naturalnymi potrzebami człowieka i jednoczesnym współistnieniem z przyrodą.
 • Wyposażenie ucznia w wiedzę ekologiczną niezbędną do właściwego rozumienia przyrody.

Metoda pracy:
Projekt.

Formy pracy:
Praca w grupach klasowych.

Środki i materiały:

 • worki i rękawiczki do zbierania śmieci,
 • narzędzia do porządkowania terenu,
 • sadzonki drzew,
 • szary papier,
 • materiały odpadowe,
 • warzywa i owoce do wykonania potrawy wiosennej.

Miejsce i czas trwania:
Projekt realizują uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w okresie dwóch tygodni pod kierunkiem wychowawców. Prezentacja i ocena prac nastąpi podczas obchodów "Święta Ziemi". W tym dniu odbędzie się konkurs o tytuł "Najlepszego ekologa" i "Najlepszej klasy ekologicznej".

Przebieg obchodów "Święta Ziemi":
Apel
Wyjaśnienie uczniom, że w dobie rozwoju cywilizacji człowiek nadmiernie wykorzystywał przyrodę, nie dbał o nią i doprowadził do jej zniszczenia.
Każdy z nas powinien czuć się współodpowiedzialny za stan środowiska, w którym żyje i podejmować działania na rzecz ochrony przyrody.
Celem naszej akcji jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu najbliższego środowiska i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Zadania dla każdej klasy

 • Porządkowanie wyznaczonych terenów wokół szkoły.
 • Drzewo ekologiczne (plakat lub rzeźba) - wykorzystanie materiałów odpadowych. Klasy przygotowują prace wcześniej, będą one wykorzystane do dekoracji sali w dniu obchodów "Święta Ziemi".
 • Piosenka, wiersz lub scenka o tematyce ekologicznej.
 • Prezentacja klasy w stroju ekologicznym.
 • Udział drużyny dwuosobowej w quizie ekologicznym.
 • Wykonanie potrawy wiosennej z owoców lub warzyw. Potrawy będą przygotowywane w trakcie imprezy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Regulamin Quizu ekologicznego.
Załącznik nr 2 - Karta oceny zadań.


Załącznik nr 1

REGULAMIN QUIZU EKOLOGICZNEGO

Cele quizu:

 • Wzbogacanie wiedzy uczniów.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw uczniów wobec środowiska przyrodniczego.
 • Popularyzacja wiedzy ekologicznej.
 • Rozbudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i przyrody.
 • Kształtowanie umiejętności myślenia i formułowania wypowiedzi.

Warunki uczestnictwa:
W quizie może brać udział po dwóch uczniów z klas I - III, którzy podczas zabawy będą mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości z zakresu edukacji ekologicznej.

Przebieg quizu:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej.
 3. Podanie celu quizu i omówienie jego przebiegu.
  Uczniowie odpowiadają na przygotowane pytania. Zła odpowiedź dyskwalifikuje uczestnika. W finale zostaje trzech uczniów, którzy walczą o tytuł "Najlepszego ekologa". Uczeń, który jako pierwszy nie odpowie na pytanie, odpada, a jego klasa otrzymuje 1 punkt do ogólnej klasyfikacji o tytuł "Najlepszej klasy ekologicznej". Druga odchodząca osoba otrzymuje 2 punkty dla klasy. Zostaje zwycięzca, który otrzymuje dyplom, tytuł "Najlepszego ekologa" oraz 3 punkty dla klasy.


Załącznik nr 2

KARTA OCENY ZADAŃ

Każde zadanie punktowne jest w skali od 1 - 3.

Zadania Klasa I a Klasa I b Klasa II Klasa III
Porządkowanie terenów        
Drzewo ekologiczne        
Piosenka, wiersz lub scenka        
Strój ekologiczny        
Quiz ekologiczny        
Potrawa        
Razem        Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 31 maja 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET