Bogumiła Ruszkowska, Mariusz Pasierowski - Program autorski sportowych zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej, publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › katalog szkół polskich › kontakt


Bogumiła Ruszkowska, Mariusz Pasierowski,   Szkoła Podstawowa w Polesiu

Program autorski sportowych zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowejI. Autorzy programu
mgr Bogumiła Ruszkowska
mgr Mariusz Pasierowski

II. Zadania programu
Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. Uczniowie ci starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy uczniowie, którzy chcą swój wolny czas poświęcić aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

Znając potrzeby rozwojowe uczniów swojej szkoły ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje szkoła, wybrałam mini piłkę siatkową. Proces nauczania gry w mini piłkę siatkową jest złożony i trudny zwłaszcza w początkowym okresie. Jednak mini piłka siatkowa jako gra i zabawa oparta na elementach technicznych i taktycznych może stanowić doskonałą odmianę zabawy. Naturalne formy ruchu: biegi, skoki, pady, rzuty rozwijają szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważną cechą gry jest zespołowość. Rozwija możliwości wykazania inicjatywy, zdyscyplinowania swojej działalności, przyjmowania odpowiedzialności.

III. Charakterystyka placówki
Podmiotem wdrażającym program jest Szkoła Podstawowa w Polesiu licząca 150 uczniów. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli.

Autorzy programu
Mgr Bogumiła Ruszkowska absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, kierunek pedagogika rewalidacyjna. Studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku. 22 lata stażu.

Mgr Mariusz Pasierowski absolwent historii UMK Toruń oraz podyplomowych studiów Wychowania Fizycznego, Zdrowotnego i Korektywy na WSP TWP w Warszawie.

Baza sportowa szkoły.
Szkoła wiejska, wyposażona w salę gimnastyczną o wymiarach 9 x 18 m z dobrze zaopatrzonym magazynkiem sportowym. Boisko trawiaste 30 x 60m, bieżnia 60 m, boisko asfaltowe 20 x 40 m, siłownia szkolna wyposażona w atlas do ćwiczeń siłowych, bieżnię, ławeczkę. W odległości 500 m od szkoły znajdują się tereny leśne nadające się do atletyki terenowej, biegów, a w okresie zimowym - kulig.

Założenia organizacyjne.
Program będzie realizowany z grupą dziewcząt z klas IV - VI raz w tygodniu przez 60 minut.

IV. Cele edukacyjne
 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.
 3. Wdrażanie do "zdrowego" współzawodnictwa.
 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
V. Zadania szkoły
Aby osiągnąć wyżej wymienione cele wychowania fizycznego szkoła powinna:
 1. Stymulować i umożliwiać uczniom podejmowanie aktywności ruchowej i wyrażanie własnych przeżyć w zabawach, grach.
 2. Tworzyć warunki do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
 3. Zapoznać uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych.
 4. Dokonywać oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia.
 5. Wspierać aktywność poznawczą i twórczą.
 6. Motywować do dbałości o zdrowie własne i innych.
 7. Zapewniać atmosferę życzliwości i akceptacji i szacunku dla siebie.
VI. Cele ogólne
 1. Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
 2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 3. Nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki.
 4. Kontrola sprawności ogólnej i specjalnej.
 5. Przygotowanie organizmu do wysiłku przez ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 6. Przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gry.
 7. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
 8. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.
VII. Szczegółowe treści kształcenia
1. Zabawy oswajające z piłką.
 • zabawy rzutne.
 • zabawy skoczne,
 • gry i zabawy szybkościowo - zwinnościowe.
2. Postawa siatkarska.
 • pokaz i objaśnienie prawidłowej postawy: niskiej, wysokiej,
 • pokaz i objaśnienie poruszania się po boisku,
 • gry i zabawy doskonalące.
3. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.
 • układanie dłoni na piłce,
 • szybkie odbicia piłki od podłoża, ściany,
 • podrzuty i chwyty piłki,
 • rzuty i odbicia piłki po koźle, od ściany,
 • odbicia piłki w klęku, leżeniu, w siadzie skrzyżnym,
 • odbicia piłki nad sobą i do partnera,
 • odbicia piłki w parach, czwórkach, trójkach w miejscu i w ruchu,
 • odbicia piłki w grach i zabawach ruchowych.
4. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym.
 • toczenie piłki w parach,
 • odbicia piłki sposobem oburącz dolnym w siadzie, w klęku,
 • odbicia piłki w grach i zabawach,
 • gry i zabawy doskonalące odbicia górne i dolne.
5. Zagrywka dolna.
 • pokaz i objaśnienie pozycji przy zagrywce dolnej,
 • zagrywka dolna przy ścianie i do partnera,
 • zagrywka przez siatkę z 5, 6, 7 m,
 • zagrywka na pole przeciwnika,
 • odbiór piłki z zagrywki,
 • wystawienie piłki do przodu, w tył,
 • gry i zabawy doskonalące zagrywkę.
6. Zbicie piłki.
 • skoki ze wspomaganiem,
 • zbicie bez piłki,
 • rzuty piłką nad siatką,
 • zbicie piłki w ścianę,
 • zbicie piłki z własnego podrzutu,
 • rodzaje zbić: po prostej, po przekątnej, z asekuracją.
7. Blok.
 • skoki z przekładaniem dłoni za siatkę,
 • skoki do bloku w parach,
 • blokowanie podrzucanych piłek.
VIII. Działania wychowawcze
 1. Wyrabianie nawyków higieniczno - zdrowotnych.
 2. Wdrażanie do współdziałania w grupie.
 3. Przestrzeganie zasady "fair play".
 4. Wdrażanie do czynnego wypoczynku.
 5. Poszanowanie mienia szkolnego.
 6. Pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń.
 7. Samokontrola i samoocena własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych.
 8. Wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń.
 9. Promowanie szkoły.
IX. Procedury osiągania celów.
a) zasady nauczania
 • aktywności
 • poglądowości,
 • stopniowania trudności,
 • systematyczności,
 • utrwalania,
 • przystępności i indywidualnych zadań.
b) metody nauczania
 • analityczna,
 • syntetyczna,
 • kompleksowa.
c)metody przekazywania wiadomości
 • pokaz,
 • opowiadanie,
 • dyskusja,
 • pogadanka.
d)formy prowadzenia zajęć
 • ścisła,
 • fragmentów gry,
 • gra uproszczona,
 • szkolna,
 • właściwa.
X. Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu
 • Wykazuje aktywną postawę w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej i ruchowej.
 • Dba o zdrowie, hartuje organizm.
 • Cechuje się systematyczną aktywność ruchową.
 • Identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu.
 • Podniesie swoje umiejętności motoryczne.
 • Udoskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne.
 • Będzie znał przepisy gry w mini piłkę siatkową.
 • Będzie inicjatorem wielu imprez sportowych.
 • Stosuje zasady fair - play.
 • Poprawnie wykonuje elementy techniczne indywidualnie i zespołowo.
 • Poprowadzi samodzielnie rozgrzewkę organizmu.
 • Uczestniczy w rekreacji poza szkołą.
XI. Ewaluacja programu
 1. Sprawdzian umiejętności ruchowych.
 2. Faktyczny sprawdzian umiejętności sędziowania.
 3. Udział w zawodach sportowych.

Bogumiła Ruszkowska, Mariusz Pasierowski - Program autorski sportowych zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej, publikacje nauczycieli, AWANS.NET.


Tej samej Autorki:
Unihokej w szkole podstawowej

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 29 marca 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster