Małgorzata Migduła, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Małgorzata Migduła   Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie

Zasady BHP w szkolnej pracowni komputerowej. Wprowadzenie do informatyki.

Konspekt lekcji informatykiTemat:
Zasady BHP w szkolnej pracowni komputerowej. Wprowadzenie do informatyki.

Cel główny lekcji:
 • umiejętność bezpiecznego użytkowania komputera
Cele szczegółowe lekcji:
 1. zapamiętanie wiadomości:
  • uczeń po lekcji zna pojęcia: informacja, informatyka, oprogramowanie, komputer.
 2. zrozumienie wiadomości:
  • uczeń umie wymienić rodzaje zastosowań informatyki,
  • uczeń potrafi wymienić główne czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy z komputerem.
 3. stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
  • uczeń będzie przestrzegał regulaminu pracowni komputerowej,
  • uczeń umie zorganizować stanowisko do pracy.
 4. stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych:
  • uczeń umie przewidzieć zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi.
Metody nauczania:
 • problemowe: dyskusja problemowa, drzewko decyzyjne,
 • podająca: pogadanka.
Formy pracy:
 • grupowa,
 • indywidualna,
 • pracy praktycznej.
Środki dydaktyczne:
 • stanowisko komputerowe,
 • plakat (prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy przy komputerze),
 • drzewko decyzyjne,
 • oprogramowanie (encyklopedia multimedialna).
Przebieg lekcji:

I. Sprawy organizacyjne (zapis tematu lekcji, sprawdzenie listy obecności).

II. Właściwy tok lekcji:
 1. Wprowadzenie do tematu.
  • Podanie przez nauczyciela tematu lekcji.
  • Podanie nowego materiału.

 2. Wyjaśnienie celu lekcji - jak bezpiecznie pracować z komputerem?

 3. Słownikowe wyjaśnienie pojęć.
  • Uruchomienie encyklopedii multimedialnej na stanowisku nauczycielskim.
  • Wyszukanie znaczenia pojęć zapisanych na tablicy.

  Informacja - powiadamianie społeczeństwa lub określonych zbiorowości w sposób zobiektywizowany, systematyczny i konkretny za pomocą → środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie polityczne, naukowe, gospodarcze, kulturalne itp. lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców.

  Informatyka - ogół dyscyplin nauk. i techn. zajmujących się (ogólnie ujmując) → informacją, a w szczególności jej komputerowym przetwarzaniem; obejmuje: teorie informatyczne, budowanie systemów informatycznych (w tym programowanie), budowę i działanie sprzętu komputerowego, zastosowania metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej i in.

  Oprogramowanie - stanowi zespół programów wykonywanych przez komputer; określane często terminem angielskim software, w połączeniu ze sprzętem komputerowym, zwanym dla przeciwieństwa hardware, tworzy system komputerowy.

  Komputer - elektroniczna maszyna cyfrowa, urządzenie elektroniczne, służące do automatycznego przetwarzania informacji (danych) przedstawionych cyfrowo (tzn. za pomocą odpowiednio zakodowanych liczb).

 4. Praca w grupach nad zadanymi problemami (uczniowie na kartkach zapisują swoje odpowiedzi):
  1. Jakie są zagrożenia w pracy z komputerem?
  2. Jakie czynniki wpływają na bezpieczną pracę z komputerem?

 5. Wspólna dyskusja na temat podanych zagadnień (liderzy grup przedstawiają swoje odpowiedzi).

  Zagrożenia

  Dłuższa praca przy komputerze niesie ze sobą duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Wiele osób zatrudnionych przy komputerach skarży się na bóle głowy, kręgosłupa, łzawienie oczu, napięcie mięsni, ogólne rozdrażnienie. Należy zdawać sobie sprawę, że pracujący monitor komputerowy emituje:
  • pole elektrostatyczne;
  • pole elektromagnetyczne;
  • promieniowanie nadfioletowe powodujące zapalenie spojówek;
  • śladowe promieniowanie rentgenowskie.

  Oprócz promieniowania, negatywne skutki może wywołać:
  • odbicie oświetlenia zewnętrznego od ekranu monitora, które zmusza do nadmiernego wytężania wzroku,
  • migotanie obrazu, rozmycie kolorów i brak ostrości, co powoduje szybkie zmęczenie wzroku.

  Czynniki wpływające na bezpieczną pracę z komputerem:
  • odpowiednie meble z krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia, duży blat pozwalający zachować właściwą odległość monitora od oczu,
  • odpowiednie oświetlenie,
  • odpowiedni mikroklimat: temperatura 21 - 22°C, wilgotność powietrza 50 - 65%, lekki ruch powietrza,
  • używanie bezpiecznych monitorów,
  • stosowanie filtrów ochronnych,
  • zachowanie maksymalnej odległości monitora od oczu,
  • wykonywanie ćwiczeń relaksujących wzrok,
  • stosowanie częstych przerw w pracy z komputerem.

 6. Zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni komputerowej.

  Regulamin pracowni komputerowej
  1. W pracowni można przebywać tylko w obecności nauczyciela.
  2. Nie wolno włączać i wyłączać zasilania bez zgody nauczyciela.
  3. Komputer uruchamiamy po uzyskaniu zgody nauczyciela.
  4. Na stanowisku pracy należy zachować czystość i porządek.
  5. Każdy uczeń zajmuje wyznaczone miejsce.
  6. Na lekcjach uczniowie pracują na dyskietkach przeznaczonych tylko do użytku szkolnego.
  7. Zauważone nieprawidłowe działanie lub usterki sprzętu należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
  8. Nie wolno otwierać ani usuwać nie swoich zbiorów istniejących na dysku.
  9. Nie wolno rozkręcać komputerów i manipulować przy nich.
  10. Po zakończeniu pracy uczeń zobowiązany jest do uporządkowania swojego stanowiska pracy.
  11. Do uczniów nie stosujących się do przepisów oraz poleceń nauczyciela zostaną zastosowane kary określone w regulaminie szkoły.

 7. Rekapitulacja (uzupełnienie drzewka decyzyjnego).

  drzewko decyzyjnePublikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 28 lutego 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster