Ewelina Oksentowicz, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Ewelina Oksentowicz,   Liceum Ogólnokształcące w Czarnej Wodzie (woj. pomorskie)

Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji liniowej
z zastosowaniem pojęć z zakresu podstaw przedsiębiorczości

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I LODział tematyczny:
Funkcja liniowa.

Temat lekcji:
Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji liniowej z zastosowaniem pojęć z zakresu podstaw przedsiębiorczości.

Typ lekcji:
lekcja ćwiczeniowa, praktyczna, powtórzeniowo - syntetyzująca.

Cele lekcji:
ogólne:
  • umiejętność czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • umiejętność rozplanowania zajęć w czasie,
  • operowanie podstawowymi obiektami matematycznymi.
szczegółowe:
  • umiejętność analizowania i przedstawiania danych z treści zadania za pomocą równania liniowego,
  • umiejętność porównywania wartości funkcji na podstawie jej wykresu,
  • umiejętność analizowania wykresu funkcji i wyciągania wniosków na tej podstawie,
  • stosowanie obliczeń w zadaniach praktycznych.
Metody:
praca w grupach, metoda "śnieżnej kuli", elementy gry dydaktycznej.

Środki:
tablica i kreda, karty pracy (tyle, ile stanowi połowa ilości uczniów w klasie), arkusze A-4, kolorowe flamastry, "ceny" (kolorowa taśma).

Przebieg lekcji:

Część Czynności nauczyciela Czynności uczniów Czas
(w min.)
Łączny czas
(w min.)
wstępna otwarcie klasy wejście do klasy 1 1
powitanie powitanie,
zajęcie miejsc
2 3
sprawdzenie obecności sprawdzenie obecności 2 5
podanie tematu zajęć zapisanie tematu zajęć 1 6
zasadnicza nauczyciel wręcza uczniom karty pracy (dowolny przydział), w których zawarł treści zadań i polecenia; prosi o zgłaszanie ewentualnych wątpliwości uczniowie rozwiązaują zadania parami, następnie w czwórkach, po czym odnajdują w klasie inne grupy, które rozwiązują to samo zadanie - w efekcie klasa dzieli się na trzy duże zespoły 8 14
5 19
nauczyciel czuwa nad poprawnym przebiegiem lekcji, kontrolując czas 5 24
poszczególne zespoły przedstawiają wyniki na forum klasy 3x4 min. 36
końcowa   uczniowie zapisują rozwiązania w zeszytach 6 42
nauczyciel podsumowuje zajęcia wraz z uczniami, wskazuje na przydatność funkcji liniowej w życiu codziennym uczniowie starają się podać inne przykłady zastosowań funkcji liniowej na co dzień
zadanie
domowe
Zadanie 4, strona 67 (podręcznik);
nauczyciel poleca wypisać w zeszycie inne przykłady zastosowania funkcji liniowej do rozwiązywania problemu lub sprawy z życia codziennego
ocena za aktywność na zajęciach - samoocena;
uczniowie notują pracę domową
3 45
ewaluacja nauczyciel przygotowuje i zawiesza plakat (Załącznik nr 4) uczniowie wychodząć z klasy przyklejają tylko jedną "cenę" (kolorowa taśma) na plakacie    


Bibliografia:
  1. Stanisław Zieleń: Matematyka bliżej nas. Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowik j.s., Opole 2002.
  2. E. Bańkowska, D. Stankiewicz: Matematyka w zastosowaniach. Zbiór zadań dla szkół średnich. Wydawnictwo Podkowa s. c., Gdańsk 2001.
Załączniki:

Każda z par otrzymuje kartę pracy w postaci:
Załącznik nr 1 - Zadanie dla grupy A
Załącznik nr 2 - Zadanie dla grupy B
Załącznik nr 3 - Zadanie dla grupy C

Załącznik nr 4 - Plakat


Praca dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 20 stycznia 2004 r.

do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster