publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować, profilaktyka

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › kontakt


Pobierz dokument w formacie MS Word   pobierz dokument w formacie MS Word
Maria Kamińska, Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie

Szkolny Program Profilaktyki - Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie       Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej jest związany z głównymi blokami tematycznymi istniejącego w szkole Programu Wychowawczego oraz z treściami zawartymi w planach pracy wychowawców klas. Są to następujące bloki tematyczne:
       - Ja i mój rozwój
       - Ja i moje uczucia
       - Ja i moja społeczność szkolna
       - Ja i moja rodzina
       - Ja, moja miejscowość, mój region i moja ojczyzna
       - Ja, moje zdrowie i bezpieczeństwo
       - Ja i moja środowisko przyrodnicze
       - Ja i mój udział w kulturze

Cel główny programu profilaktyki:
Celem głównym niniejszego programu profilaktyki jest przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie sobie z samym sobą.
Z uwagi na to, iż do naszej szkoły uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci te nie przejawiają postaw dysfunkcji, niniejszy program zatem przygotowany jest dla grupy niskiego ryzyka i stanowić będzie swoistą "szczepionkę", chroniącą dzieci przed złem i patologią.

Cele szczegółowe programu profilaktyki:
     1. Bezpieczeństwo dziecka w domu, szkole, na ulicy oraz podczas zabaw.
     2. Sposoby poszukiwania szczęścia - koleżeństwo, przyjaźń.
     3. Elementy zdrowego stylu życia - jak radzić sobie ze stresem i agresją
     4. Podejmowanie świadomych decyzji w sprawie używek i uczenie się, jak mówić "nie".
     5. Rozbudzenie zainteresowania własnym rozwojem i zdrowiem.

Zadania Zakładane cele Osiągnięcia ucznia
1.
Życie i zdrowie to moje największe wartości
- ukazanie uczniom wartości życia i zdrowia
- zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia
- uświadomienie uczniów, że warto "inwestować" w swoje zdrowie
- umacnianie poczucia własnej wartości.
- uczeń wie, iż życie i zdrowie to największe wartości
- uczeń wie, jak zdrowo żyć, jak unikać zagrożeń dla zdrowia i życia
- uczeń wie, że ma być przyjacielem dla siebie, samoakceptacja własnej osoby
2.
Szanuję każdego człowieka
- uświadomienie uczniom, iż każdy człowiek zasługuje na szacunek
- kształtowanie postaw życzliwości i dobroci wobec każdego człowieka
- poznanie umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi
- uczeń odnosi się z szacunkiem do każdego człowieka
- uczeń umie życzliwie traktować innych ludzi
- uczeń zna umiejętności potrzebne w kontaktach z innymi ludźmi
3.
Dlaczego agresja, stres
- uświadomienie uczniom pozytywne i negatywne znaczenie stresu
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
- uświadomienie uczniom negatywnych skutków agresji
- ukazanie uczniom schematu narastania agresji
- uczenie radzenia sobie ze stresem oraz z przykrymi emocjami prowadzącymi do zachowań agresywnych
- uczeń wie jakie są pozytywne i negatywne skutki stresu
- uczeń wie jak zachować się w sytuacjach stresowych
- uczeń zna negatywne skutki agresji
- uczeń rozumie, iż agresja ma charakter narastający
- uczeń potrafi radzić sobie z własnymi uczuciami i emocjami
4.
Bezpieczna droga do szkoły
- poznanie pięciu zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
- wdrażanie do przestrzegania znaków drogowych
- uczeń zna zasady przechodzenia przez jezdnię
- uczeń zna znaczenie poznanych znaków drogowych
5.
Bezpiecznie korzystam z wszelkich urządzeń
- kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z niektórych urządzeń elektrycznych oraz innych urządzeń, z którymi styka się dziecko - uczeń zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzys-tania z urządzeń elektrycznych i innych urządzeń
6.
Jestem ostrożny w kontaktach z nieznajomymi
- kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi rówieśnikami i dorosłymi
- nauka mówienia "nie" w określonych sytuacjach
- uwrażliwienie na niebezpieczeństwa tkwiące z w życiu społecznym
- kształtowanie umiejętności zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach
- uczeń zachowuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, rówieśnikami i dorosłymi
- uczeń potrafi powiedzieć "nie" w określonych sytuacjach
- uczeń wie jak zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach
- uczeń potrafi być asertywnym w sytuacjach, kiedy ktoś namawia go do złego
7.
Jak radzić sobie z oparzeniami, zranieniami, nagłym wypadkiem?
- wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- wyrabianie nawyków higienicznych
- doskonalenie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego
- wyrabianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne
- uczeń potrafi pomóc w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia -uczeń zachowuje nawyki higieniczne
- uczeń umie wezwać Pogotowie Ratunkowe, Policję, Straż Pożarną
8.
Rady na bezpieczne ferie i wakacje
- kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji - uczeń wie, jak zachować się, by wakacje, ferie były bezpieczne i zdrowe
- uczeń zna przestrogi na wakacje, ferie i rozumie konieczność ich przestrzegania
9.
Jak mam postąpić, gdy ktoś wyrządza mi krzywdę?
- zapoznanie z prawami dziecka i człowieka
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (bójki, kłótnie, kradzieże)
- uczeń rozumie swoje prawa i wie, gdzie może się zgłosić po pomoc
- uczeń wie, jak się zachować w sytuacjach trudnych (bójki, kłótnie, kradzieże)

       Sposoby ewaluacji programu profilaktyki:
       • monitoring
       • obserwacja
       • ankietowanie

Niniejszy Program Profilaktyki został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu: ....................
Rada Rodziców: ..................................................................
Samorząd Uczniowski: .........................................................................

Publikacja dodana do Archiwum 29 października 2003 r.

do góry   

Copyright © 2003 Piksel, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster