Elżbieta Postawa, Krzysztof Szkudlarek, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Elżbieta Postawa, Krzysztof Szkudlarek,   Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku

Program poprawy frekwencji uczniów Gimnazjum Publicznego
im. Władysława Stanisława Reymonta w KłodzkuPrzeprowadzona w szkole analiza frekwencji uczniów, skłania do stwierdzenia, że skala nieusprawiedliwionych dni oraz pojedynczych godzin nieobecności na zajęciach lekcyjnych stanowi problem wymagający podjęcia zdecydowanych działań przeciwdziałających temu zjawisku i jego konsekwencjom.

Przyczyny nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach lekcyjnych
Z rozmów z uczniami przeprowadzonych przez dyrektora i pedagoga wynika, że wagary i ucieczki z pojedynczych lekcji bywają traktowane przez uczniów jako sposób unikania konsekwencji nieprzygotowania się do lekcji, do zapowiedzianego sprawdzianu, itd.. Są ucieczką przed obawą uzyskania oceny niedostatecznej.

Brak konsekwencji absencji na lekcjach, bez usprawiedliwionej przyczyny, wzmacnia u ucznia przekonanie, że może on bezkarnie opuszczać zajęcia lekcyjne. Uniknięcie oceny niedostatecznej np. ze sprawdzianu, jest dla ucznia sukcesem - nagrodą za nieusprawiedliwioną nieobecność i może "zaradność".

Obawa przed skutkami nieobecności na lekcji bywa powodem unikania spotkania z nauczycielem, a tym samym może być powodem kolejnych ucieczek i wagarów.

Uczniowie chętnie chodzą na wagary w towarzystwie innych. Tak więc "zapraszają" i kuszą kolegów i koleżanki. W tych przypadkach o pójściu na wagary decyduje podatność na wpływ innych oraz brak poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje decyzje i dokonywane wybory.

Przyczyną absencji uczniów bywają czasem rodzice, którzy zaszczepiają w dziecku niewłaściwe postawy wobec obowiązków szkolnych, nie okazują zainteresowania sytuacją szkolną córki czy syna, czym ułatwiają lub wręcz skłaniają ucznia do wagarów i ucieczek z lekcji.

Niektóre dzieci w czasie odbywania się w szkole zajęć edukacyjnych angażowane są do prac w gospodarstwie rolnym, opieki nad młodszym rodzeństwem, z różnych powodów rodzinnych, a nawet finansowych bywają zatrzymywane w domu.

Skutki absencji na zajęciach lekcyjnych
Z uwagi na absencję narastają trudności w nauce, które prowadzą do niepowodzeń szkolnych i braku promocji do klasy programowo wyższej. Uczeń, który wagaruje i doświadcza niepowodzeń szkolnych, bywa odrzucany przez zespół klasowy, może mieć poczucie wyizolowania i niską samoocenę. Taki stan pośrednio lub bezpośrednio bywa powodem zaprzestania realizacji obowiązku szkolnego, braku minimum wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, szukania możliwości zaspokojenia potrzeby uznania, sukcesu, samorealizacji w nieformalnych grupach szkodliwych społecznie o znamionach przestępczych.

CEL PROGRAMU: Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

PRZEWIDYWANE EFEKTY: Poprawa frekwencji i sytuacji szkolnej uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym.

Wychowawcy klas zostali zobowiązani do przeanalizowania frekwencji uczniów i przygotowania wykazów zawierających liczbę dni, godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionej absencji na lekcjach.

Z przeprowadzonej analizy przygotowanych przez wychowawców wykazów wynika, że w przypadku niektórych uczniów można potraktować wagary lub ucieczkę z lekcji jako sprawę incydentalną, zaś w innych ilość opuszczonych dni i godzin lekcyjnych jest dowodem poważniejszych problemów wagarów, ucieczek z lekcji.

W związku z powyższym, w zależności od skali problemu, dokonano podziału uczniów na kategorie:
 • "A" - do której zakwalifikowano uczniów z pojedynczymi godzinami nieobecności na lekcjach i jednym dniem nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 • "B" - do tej grupy zakwalifikowano uczniów, którzy mają odnotowanych ponad 10 godzin i kilka dni nieobecności na lekcjach, ale wobec nich nie toczy się żadne postępowanie w Sądzie, nie znajdują się pod opieką kuratora sądowego, a ich absencja na zajęciach nie stanowi głównej przyczyny zagrożenia niepowodzeniem szkolnym.
 • "C" - do której zakwalifikowani zostali uczniowie nagminnie wagarujący i uciekający z zajęć lekcyjnych, wobec których wychowawcy wyczerpali możliwości oddziaływania w celu poprawy frekwencji, a absencja stanowi zagrożenie niepromowania do klasy programowo wyższej, może też wskazywać lub spowodować niedostosowanie społecznego i demoralizację ucznia. W tej grupie znajdują się uczniowie pod opieką kuratora i wobec których toczy się postępowanie w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich.
Przeciwdziałanie wagarom i ucieczkom z lekcji
Wagary i ucieczki z lekcji traktowane przez uczniów jako unikanie ocen niedostatecznych np.: z odpowiedzi, za brak zadania domowego, ze sprawdzianu, itd. muszą być dla ucznia nieopłacalne. W tym celu nauczyciele zobowiązani są do zawarcia z uczniami kontraktu, w którym określone zostaną warunki tolerancji nieprzygotowania się do lekcji, koszty wagarów i ucieczek z zajęć edukacyjnych.

Działania ukierunkowane na poprawę frekwencji uczniów
Wychowawca zobowiązany jest:
 1. Systematycznie monitorować frekwencję uczniów swojej klasy,
 2. Sporządzać miesięczne zestawienia frekwencji uczniów w klasie z dokonaniem analizy i oceny sytuacji poszczególnych uczniów, co stanowi podstawę zakwalifikowania "wagarowiczów" do odpowiedniej kategorii.
 3. Powyższe zestawienia należy przechowywać w "Teczce wychowawczej".
 4. Poinformować rodziców o Programie poprawy frekwencji i ustalić z rodzicami formy i zakres współpracy dotyczący usprawiedliwiania nieobecności w szkole, informowania rodziców o wagarach i ucieczkach z lekcji.
 5. Współpracować z nauczycielami, pedagogiem i rodzicami ucznia.
Podejmowane działania wobec wagarującego ucznia winny być zależne od skali problemu, który jest podstawą zakwalifikowania do jednej z trzech kategorii i tak:

Kategoria "A"
 1. Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę, której celem jest poznanie przyczyny wagarów, ucieczki z lekcji oraz stanu świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji.
 2. W razie potrzeby wychowawca pomaga uczniowi zweryfikować jego podejście do wagarów, ucieczek z lekcji i obowiązków uczniowskich.
 3. Uczeń ma wpisaną do zeszytu przedmiotowego informację o wagarach, która musi zostać potwierdzona podpisem rodziców.
Kategoria "B"
 1. Uczeń ma założony zeszyt "Frekwencja" , w którym wychowawca wpisuje bieżące informacje o wagarach i ucieczkach z lekcji.
 2. Wychowawca informuje rodziców o zeszycie i potrzebie podpisywania dokonywanych w nim wpisów o wagarach i ucieczkach z lekcji.
 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia w szkole lub w czasie wizyty domowej w celu poznania czynników zakłócających uczęszczanie do szkoły i uświadomienia rodzicom wagi problemu oraz możliwości i potrzeby współpracy w przeciwdziałaniu wagarom, ucieczkom z lekcji i konsekwencjom takich sytuacji.
 4. Wychowawca prowadzi rozmowę z uczniem w obecności rodziców i zawarty zostaje kontrakt, w którym określone zostają warunki poprawy frekwencji ucznia na zajęciach w szkole.
 5. W zależności od dalszej sytuacji (bieżąca obserwacja, miesięczne zestawienie) uczeń może zostać przekwalifikowany do kategorii "A" lub "C", a w przypadku wyeliminowania problemu wagarów i ucieczek z lekcji powinien zostać nagrodzony, np.: pochwała do rodziców, na forum klasy, ocena zachowania.
Kategoria "C"
 1. Wychowawcy przekazują pedagogowi wykaz uczniów z podaną informacją o skali problemu, podjętych przez siebie działaniach, efektach tychże działań, sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia.
 2. Pedagog podejmuje działania wobec ucznia, jego rodziców.
 3. Po wyczerpaniu możliwości oddziaływania szkoły na ucznia i jego rodziców, przy braku pożądanych zmian w realizacji obowiązku szkolnego, pedagog kieruje sprawę ucznia do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

 4. Pedagog i wychowawcy współpracują z kuratorami.Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 1 grudnia 2003 r.

do góry      
Copyright © 2003 Piksel, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster