www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Grzegorz Kolbusz,   Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Test z podstaw rachunkowości


Zaznacz prawidłową odpowiedź.

1. Uwzględnianie przez różne państwa zasad określonych
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości jest określane jako:

 1. harmonizacja,

 2. MSR,

 3. ujednolicenie,

 4. unifikacja.

2. Ogólne zasady rachunkowości są określane również jako:

 1. nadrzędne zasady rachunkowości,

 2. podrzędne zasady rachunkowości,

 3. zasadnicze zasady rachunkowości,

 4. wiodące zasady rachunkowości.

3. Zgodnie z którą z zasad rachunkowości osiągnięte przychody
i poniesione w celu ich osiągnięcia koszty ujmuje się w księgach rachunkowych
niezależnie od okresu zapłaty:

 1. zgodnie z zasadą istotności,

 2. zgodnie z zasadą ciągłości,

 3. zgodnie z zasadą ogólną,

 4. zgodnie z zasadą memoriałową.

4. Która z funkcji rachunkowości umożliwia
ustalenie należności i zobowiązań jednostki:

 1. funkcja kontrolna,

 2. funkcja analityczna,

 3. funkcja rozliczeniowa,

 4. funkcja należności i zobowiązań.

5. Źródła finansowania majątku są określane również jako:

 1. pasywa,

 2. środki gospodarcze,

 3. aktywa,

 4. bilans.

6. Które z niżej wymienionych składników majątku jednostki
należą do aktywów obrotowych:

 1. wartości niematerialne i prawne,

 2. materiały,

 3. zysk,

 4. środki trwałe.

7.Środki będące w dyspozycji osoby gospodarującej, to:

 1. majątek gospodarczy,

 2. finanse,

 3. aktywa,

 4. pasywa.

8. Źródła pochodzenia majątku, to:

 1. majątek gospodarczy,

 2. pasywa,

 3. finanse,

 4. aktywa.

9. Zysk netto jest elementem:

 1. kapitału własnego,

 2. zobowiązań i rezerw na zoboiwiązania,

 3. majątku obrotowego,

 4. zabezpieczenia.

10. Kapitał podstawowy  w spółkach osobowych jest określany jako:

 1. fundusz udziałowy,

 2. kapitał wspólników,

 3. majatek spółki,

 4. fundusz załozycielski.

11. Otrzymane przez jednostkę zaliczki na poczet przyszłych dostaw są elementem:

 1. zobowiązań krótkoterminowych,

 2. zobowiązań długoterminowych,

 3. kapitału zapasowego,

 4. zobowiązań bieżących.

12. Wyrażone w pieniądzu zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, to:

 1. wydatek,

 2. koszt,

 3. strata,

 4. hossa.

13. Usystematyzowany wykaz (zbiór) kont przeznaczonych do ujęcia majątku, źródeł ich pochodzenia oraz procesów gospodarczych
występujących w jednostce, to:

 1. bilans,

 2. plan kont,

 3. zestawienie obrotów i sald,

 4. inwentaryzacja.

14. Ujęcie operacji gospodarczych na dwóch korespondujących ze sobą kontach po przeciwnych stronach tych kont w tej samej kwocie
wynikającej z dowodu księgowego, to:

 1. zapis księgowy,

 2. zasada priorytetowa,

 3. zasada memoriałowa,

 4. zasada podwójnego zapisu,

15. Dane zaprezentowane w sposób mający pewne znaczenie, to:

 1. liczby,

 2. surowe dane,

 3. wnioski,

 4. informacje.

16. Ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu
zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, to:

 1. zestawienie,

 2. inwentaryzacja,

 3. bilans,

 4. saldo.

17. Utracony zysk, jaki można byłoby osiągnąć prowadząc firmę,
mając dwie możliwości inwestowania i wybierając jedną, to:

 1. strata,

 2. bankructwo,

 3. bessa,

 4. koszt alternatywny.

18. Zdolność przedsiębiorstwa
do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, to:

 1. zysk,

 2. oszczędność,

 3. płynność finansowa,

 4. hossa.

19. Kwoty pieniężne, które jednostka otrzyma od innych podmiotów w przyszłości są określane jako:

 1. należności,

 2. kapitał własny,

 3. fundusz założycielski,

 4. fundusz rezerwowy.

20. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania są określane jako:

 1. kapitał własny,

 2. kapitał obcy,

 3. inne kapitały rezerwowe,

 4. kapitał firmy.

do góry

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 19 kwietnia 2004 r.