www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › forum › kontakt

Jolanta Gorgowicz,   Zespół Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu w Przemyślu

Piłka siatkowa dziewcząt

Program autorski zajęć pozalekcyjnych

I. Wstęp
W ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju nauki i techniki. Ludzie pochłonięci troską o wygodniejsze życie, coraz częściej zapominają o swojej biologicznej egzystencji. Ten stale zmieniający się styl życia i środowisko, w którym człowiek żyje, ujemnie oddziaływają na ludzkie zdrowie i rozwój fizyczny. Również środki masowego przekazu, szczególnie telewizja, z roku na rok zabierają człowiekowi coraz więcej wolnego czasu i zmuszają go do siedzącego trybu życia. Tak więc pomimo przedłużania życia stan zdrowotny naszego społeczeństwa jest niezadowalający. Problem profilaktyki chorób cywilizacyjnych, za pomocą wzmożonej aktywności ruchowej zarówno u młodzieży jak i osób dorosłych, jest dziś szeroko dyskutowany przez lekarzy, pedagogów, psychologów i wychowawców wychowania fizycznego.

Zwiększona i systematyczna aktywność ruchowa człowieka może łagodzić bądź usuwać występowanie wielu czynników chorobotwórczych. Przywrócenie pracy fizycznej, uprawianie sportu i turystyki, rekreacja fizyczna, zintensyfikowane wychowanie fizyczne, a także wszelka aktywność ruchowa w formie codziennych dawek profilaktycznych staje się dzisiaj koniecznością. Doskonałą okazję dostarczania dzieciom i młodzieży odpowiedniej dawki ruchu stwarzają zajęcia wychowania fizycznego w szkole, a także sport i rekreacja w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Wychodząc temu naprzeciw prowadzę w szkole, w której pracuję, zajęcia pozalekcyjne. Jest to sekcja piłki siatkowej dziewcząt. Zajęcia prowadzone są już kolejny rok i by ułatwić sobie pracę stworzyłam program autorski, który ma mi w tym pomóc.

II. Ogólna koncepcja programu

 1. Program przeznaczony jest dla uczennic klas I - III szkoły ponadgimnazjalnej.
 2. Do sekcji piłki siatkowej nabór przeprowadzany jest według określonych reguł.
 3. Nabór obejmuje uczennice klas I - III Zespołu Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu.
 4. Liczebność sekcji wynosi około 12 dziewcząt.
 5. Struktura godzinowa (2 jednostki lekcyjne raz w tygodniu, plus sparringi, turnieje, zawody).
 6. Baza szkoły:
  • sala gimnastyczna zespołu szkół,
  • dobre warunki do uprawiania atletyki terenowej (teren wokół i w pobliżu szkoły),
  • zabezpieczenie sprzętu (środki dydaktyczne do realizacji).
 7. Rozwinięta współpraca z organizacjami samorządowymi: Szkolnym Związkiem Sportowym, sekcjami działającymi w innych szkołach.
 8. Osoba prowadząca drużynę - nauczyciel wf.
 9. Udział drużyny w zawodach sportowych.
 10. Uczestnictwo w sparingach i turniejach.
 11. Możliwość dalszego rozwoju w klubie sportowym.
 12. Zaszczepienie w młodzieży chęci do uprawiania sportu.
 13. Ukierunkowanie zainteresowań do dalszej edukacji.
 14. Zaszczepienie u młodzieży nawyku zdrowego trybu życia.

III. Cele ogólne kształcenia i wychowania

 1. Harmonijny rozwój organizmu przez odpowiedni dobór środków wspomagających funkcjonowanie układu: ruchowego, oddechowego, krążeniowego i nerwowego:
  • zasady higieny i wypoczynku,
  • kształcenie umiejętności uczestnictwa w zajęciach w terenie.
 2. Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka (utylitarnej, rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej).
 3. Rozwój psychomotoryki przez uwzględnienie w procesie kształcenia i wychowania fizycznego indywidualnych cech osobowości: właściwa korelacja między rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym.
 4. Wyposażenie uczennic w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej, bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych, kształtowanie nawyków higienicznych, w tym nawyku codziennej aktywności fizycznej.
 5. Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.

IV. Cele szczegółowe

 1. Kształtowanie sprawności morfo - funkcjonalnej:
  • inspirowanie ucznia do dokonywania samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego,
  • obserwacja zmiany pracy układu oddechowego pod wpływem aktywności ruchowej,
  • kształtowanie umiejętności stosowania odpowiednich form ruchu dla wspomagania funkcjonowania układu oddechowego i ruchowego,
  • wdrażanie do prawidłowego dozowania wysiłku,
  • obserwacja układu krążenia (pomiar tętna przed i po wysiłku),
  • hartowanie organizmu (zima, lato),
  • określenie prawidłowej postawy ciała prostymi sposobami (samokontrola i samoocena).

 2. Kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej:
  • utrwalanie pojęć: szybkość, skoczność (moc), wytrzymałość, siła,
  • opanowanie umiejętności dokonywania samokontroli (pomiaru) szybkości, skoczności (mocy), wytrzymałości,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego doboru ćwiczeń do doskonalenia szybkości i skoczności,
  • ukazywanie wartości różnych form ruchu dla kształtowania sprawności ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych,
  • wykorzystywanie warunków terenowych dla kształtowania sprawności motorycznej,
  • współudział i uczestnictwo uczennic w realizacji prób testu sprawności fizycznej,
  • określenie poziomu i postępu sprawności fizycznej indywidualnej i grupy,
  • wzajemna kontrola współdziałania w małej grupie w doskonaleniu sprawności fizycznej.

 3. Kształtowanie umiejętności:
  • kształtowanie umiejętności ruchowych indywidualnych i zespołowych,
  • stosowanie poprawnej terminologii poznanych ćwiczeń i sytuacji,
  • wdrażanie do rzetelnej realizacji zadań i samokontroli; poprawności wykonywania wybranych ćwiczeń,
  • opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania ćwiczeń kształtujących mięśnie nóg, rąk i tułowia (przygotowujących - rozgrzewka i niezbędnych w czasie gry),
  • stosowanie samokontroli i samooceny,
  • wykonywanie czynności wdrażających do samodoskonalenia,
  • wykorzystanie wybranych, opanowanych umiejętności ruchowych do organizacji czasu wolnego,
  • wykorzystanie umiejętności z gier sportowych zimą i latem (plażowa piłka siatkowa).

 4. Przekaz wiadomości:
  • zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa na zajęciach,
  • zapoznanie z regułami gier sportowych, zajęć terenowych, oraz przepisami zawodów sportowych,
  • higiena osobista po zajęciach,
  • wdrażanie do samodyscypliny,
  • organizowanie zawodów szkolnych z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa,
  • zapoznanie z przepisami i zasadami sędziowania (tradycyjna i plażowa piłka siatkowa),
  • zapoznanie z sygnalizacją sędziowską,
  • kształtowanie umiejętności asekuracji i samoochrony, oraz odpowiedzialności za własne zdrowie,
  • organizowanie grupy do zajęć pod kątem wyrównania sprawności i umiejętności.

 5. Działania wychowawcze:
  • postępowanie indywidualne i zespołowe,
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
  • kształtowanie umiejętności współpracy z nauczycielem,
  • kształtowanie pożądanych postaw wobec uczniów mniej sprawnych,
  • współpraca uczniów z nauczycielami w organizacji zawodów sportowych i imprez,
  • dokonywanie wzajemnej kontroli i oceny zachowań,
  • kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej,
  • kształtowanie pożądanych postaw zawodnika i kibica sportowego,
  • tworzenie korzystnych postaw, zaangażowanie do kulturalnego dopingu własnego zespołu,
  • rywalizacja sportowa, stosowanie zasad "fair - play".

V. Kryteria naboru i selekcji
Po stwierdzeniu przez lekarza braku przeciwwskazań do uprawiania piłki siatkowej kandydatki przejdą następujące badania:

Antropometryczne:
 • wysokość ciała,
 • masa ciała,
 • rozpiętość ramion.
Psychologiczno - pedagogiczne:
 • wyniki nauczania,
 • ocenę umiejętności współdziałania w grupie.
Ogólnej sprawności motorycznej i sprawności ukierunkowanej:
 • bieg krótki na 60 m,
 • skok w dal z miejsca (trzy próby),
 • wyskok dosiężny z trzech metrów rozbiegu,
 • rzut oburącz z nad głowy piłką lekarską (trzy próby),
 • odbicia nad głową sposobem górnym,
 • odbicia oburącz dołem,
 • zagrywka dowolnym sposobem.

VI. Treści do realizacji w poszczególnych latach


Zagadnienia

Liczba godzin

I rok

II rok

III rok

Przygotowanie fizyczne – razem godzin:

12

10

6

1. Kształtowanie wytrzymałości:

3

3

2

 • duże zabawy biegowe

 • marszobieg z pokonywaniem przeszkód naturalnych

 • podchody, orientacja w terenie

 • kształtowanie wytrzymałości przez stosowanie ćwiczeń specjalistycznych


2. Kształtowanie szybkości:

6

5

2

 • starty i przebieżki z różnych pozycji wyjściowych (leżenia, siadu, klęku)

 • poruszanie się po boisku ze zmianą kierunku


3.Kształtowanie siły:

3

3

2

 • z przysiadu przy drabinkach, wyprost nóg z partnerem na barkach

 • rzuty oburącz piłką lekarską

 • przeskoki obunóż nad ławeczką

 • zeskoki na materac z różnych wysokości


Technika i taktyka indywidualna - razem godzin:

38

44

50

1. Podstawy poruszania się po boisku

4

3

2

 • starty z różnych pozycji, bieg

 • krok dostawny, skrzyżny, podwójny

 • doskok, pady

 • postawa siatkarska


2. Podania sposobem górnym

6

6

8

 • chwyt piłki z własnego podrzutu

 • odbicia nad sobą w pozycji siedzącej, w marszu w biegu

 • odbicie piłki o ścianę

 • odbicie piłki z równoczesną zmianą pozycji

 • odbicia w parach

 • odbicia w trójkach

 • wystawa


3. Przyjęcie sposobem dolnym

6

6

8

 • odbicia w miejscu i w ruchu

 • odbicia o ścianę

 • odbicia w parach (pozycja siedząca)

 • odbiór zagrywki

 • nagranie

 • odbiór dołem, przebicie ukierunkowane


4. Zagrywka

8

10

10

 • dolna

 • tenisowa (w miejscu i w wyskoku)

 • prawidłowa pozycja ciała

 • ustawienie i ruch ręki

 • ćwiczenia przy ścianie

 • ćwiczenia w parach

 • celność zagrywki


5. Atak (zbicie piłki)

4

8

10

 • zbicie dynamiczne

 • plasowanie

 • kiwnięcie

 • zbicie po bloku

 • opuszczenie piłki na ręce blokującego

 • rozbieg

 • wyskok (praca rąk i całego ciała)

 • ominięcie bloku

 • atak kierowany


6. Zastawianie – blok

4

5

6

 • pojedynczy

 • podwójny

 • ćwiczenia przy siatce bez piłki

 • ćwiczenia w parach przy siatce z piłką i bez

 • ćwiczenia w trójkach (nagranie, wystawa, zbicie, blok)

 • gra 3x3 każdorazowy wyskok do bloku


7. Obrona i asekuracja

6

6

6

 • postawa

 • praca nóg, dojście do piłki

 • doskonalenie padów

 • obserwacja strefy II, III, IV własnego pola

 • obserwacja zbicia przeciwnika


8. Taktyka drużynowa

10

6

4

 1. Zawodniczki stref : I – VI

 2. Atak (zbicie piłki)

 3. Obrona i asekuracja

 4. Zawody i spotkania


VII. Osiągnięcia
Po etapie szkolenia uczennica powinna:

 1. opanować umiejętność samokontroli i samooceny własnego rozwoju somatycznego tj.  wysokość i ciężar ciała),
 2. znać i umieć stosować zasady hartowania organizmu,
 3. opanować umiejętność samokontroli i samooceny sprawności kondycyjno - koordynacyjnej z wykorzystaniem dowolnego testu lub próby,
 4. opanować podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne oraz poznać przepisy gry i zasady sędziowania,
 5. opanować obowiązującą sygnalizację sędziowską,
 6. znać historię i znaczenie sportu (szczególnie osiągnięcia piłki siatkowej),
 7. opanować podstawowe sposoby udzielania pierwszej pomocy,
 8. przestrzegać zasad higieny i wypoczynku,
 9. umieć prawidłowo stosować samoochronę i ochronę przy trudniejszych zadaniach ruchowych,
 10. umieć prowadzić rozgrzewkę przed zajęciami z zachowaniem podstawowych zasad: wszechstronności, natężenia wysiłku, zmienności pracy mięśniowej,
 11. umieć panować nad sposobami przejawiania własnych uczuć i zachowań w sytuacjach zwycięstwa i porażki, przestrzegać zasady "fair - play ",
 12. umieć podporządkować się regułom pracy zespołowej, powstrzymywać się od zachowań, które naruszają zdrowie własne i cudze,
 13. umieć pełnić role inicjatora, organizatora, uczestnika, kibica i sędziego gier,
 14. umieć kontrolować i oceniać własne osiągnięcia,
 15. zdawać sobie sprawę ze szkodliwości wszelkich uzależnień i niewłaściwych przyzwyczajeń.

Jeżeli uczennica w wyżej wymienionych osiągnięciach nie wymaga pomocy nauczyciela to uzyskuje osiągnięcia ponadpodstawowe.

VIII. Procedury osiągania celów: metody, formy, środki

 1. Metody odtwórcze:
  • metoda zadaniowa,
  • metoda programowego uczenia się.
 2. Metody proaktywne:
  • metoda bezpośredniej celowości ruchu.
 3. Metody twórcze:
  • metoda problemowa.
 4. Metody wychowania jako środki pomocnicze w realizacji celów:
  • metoda wpływu osobistego,
  • metoda wpływu sytuacyjnego,
  • metoda kierowania samowychowaniem,
  • metoda wpływu społecznego.
 5. Metody przekazywania i zdobywania wiadomości z zakresu kultury fizycznej:
  • pokaz,
  • dyskusja,
  • projekcja.
 6. Metody kontroli i oceny wyników i postępów:
  • próby sprawności fizycznej ogólnej,
  • próby sprawności specjalnej,
  • obserwacja walki sportowej,
  • analiza wyniku sportowego.
 7. Formy realizacji zadań w zespołowych grach sportowych:
  • zabawowa,
  • ścisła,
  • fragmentów gry,
  • gry szkolnej (małe gry),
  • gra właściwa.
 8. Środki niezbędne do realizacji:
  • baza (sala gimnastyczna i jej wyposażenie, teren wokół szkoły, sprzęt sportowy),
  • kasety, plansze, literatura.

IX. Ocena i kontrola na etapie szkolenia

 1. Okresowe badania lekarskie.
 2. Sprawdziany z zakresu sprawności ogólnej:
  • Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej
  • Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory.
 3. Systematyczność uczęszczania na zajęcia.
 4. Stopień opanowania zaplanowanych ćwiczeń i fragmentów gry.
 5. Zawody międzyszkolne.
 6. Turnieje i sparringi.

X. Ewaluacja
Celem ewaluacji jest podnoszenie jakości naszych działań. W moim przypadku dotyczy to opracowanego przeze mnie własnego programu zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej. Adresatem będzie kierownictwo szkoły, a także część społeczności szkolnej.

Przedmiotem badań będzie jakość prowadzonych przeze mnie zajęć z uczennicami Zespołu Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu w Przemyślu. Uwagę będę koncentrować na całym procesie działalności i na wynikach programu. Będzie to ewaluacja kształtująca dokonywana w trakcie trwania programu. Dane zbierane będą w oparciu o obserwacje i analizę dokonań i osiągnięć, a także w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród uczennic uczestniczących w zajęciach jak również wśród ich rodziców.

Wyniki zostaną opracowane i podane po dwuletnim okresie realizacji programu.

Ankieta skierowana do uczennic

 1. Czy uczestnictwo w sportowych zajęciach pozalekcyjnych daje Ci satysfakcję?
  .......................................................................................................................
 2. Jakie korzyści daje Ci uczestnictwo w zajęciach?
  .......................................................................................................................
 3. Czy forma prowadzenia zajęć odpowiada Ci, jeżeli nie co chciałabyś w nich zmienić ?
  .......................................................................................................................
 4. Czy długość zajęć jest według Ciebie wystarczająca?
  .......................................................................................................................
 5. Czy reprezentowanie szkoły ma jakiś wpływ na Twoje stosunki koleżeńskie i relacje z nauczycielami?
  .......................................................................................................................
 6. Jak według Ciebie oceniają Twoje uczestnictwo w zajęciach rodzice?
  .......................................................................................................................
 7. Czy zdobywanie doświadczenia i umiejętności w tej dyscyplinie sportu może Ci się w życiu przydać?
  .......................................................................................................................

Ankieta skierowana do rodziców

 1. Czy pochwala pani (pan) uczestnictwo córki w sportowych zajęciach pozalekcyjnych?
  .......................................................................................................................
 2. Czy według pani (pana) jest to odpowiednie spędzanie czasu przez córkę?
  .......................................................................................................................
 3. Czy udział w zajęciach sportowych ma według pani (pana) dobry wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny córki?
  .......................................................................................................................
 4. Czy zdobywanie umiejętności na sportowych zajęciach pozalekcyjnych może się przydać w dalszym życiu pani (pana) córki?
  .......................................................................................................................

XI. Literatura

 1. Agencja Promo - Lider: Zespołowe gry sportowe. Warszawa 1997.
 2. Bielski J.: Życie jest ruchem. Warszawa 1996.
 3. Bompa T.: Teoria i metodyka treningu. RCMSZKFiS, Warszawa 1990.
 4. Kierczak U., Glos T.: Poradnik metodyczny - wychowanie fizyczne. Warszawa 2002.
 5. Kulgawczuk R.: Piłka siatkowa nauczanie i doskonalenie gry.
 6. O programach nauczania. Biblioteczka reformy, nr 11. MEN, Warszawa 1999.
 7. O reformie programowej. Biblioteczka reformy, nr 8. MEN, Warszawa 1999.
 8. Strzyżewski S.: Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa 1973.
 9. Ważny Z.: System szkolenia sportowego. RCMSZKFiS, Warszawa 1987.

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 22 września 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET