Barbara Machoń - Wyznaczanie gęstości ciał stałych - scenariusz lekcji fizyki dla klasy I gimnazjum. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Barbara Machoń,   Publiczne Gimnazjum w Pawłowiczkach

Wyznaczanie gęstości ciał stałych

Scenariusz lekcji fizyki dla klasy I gimnazjum

Temat lekcji:
Wyznaczanie gęstości ciał stałych.

Stan wyjściowy:
Uczniowie:
 • znają stany skupienia ciał i cechy je charakteryzujące;
 • potrafią wyznaczać masę ciała stałego za pomocą wagi laboratoryjnej oraz objętość tego ciała za pomocą menzurki i linijki do pomiaru długości, szerokości i wysokości prostopadłościanów;
 • znają wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu;
 • znają podstawowe i pochodne jednostki masy i objętości.
Cele lekcji:
Po zakończeniu zajęć uczeń:
 • potrafi określić - wyznaczyć gęstość ciała na podstawie znajomości jego masy i objętości;
 • dostrzega związek między masą, objętością i gęstością ciała;
 • podaje jednostkę gęstości;
 • wykazuje doświadczalnie, że różne substancje mają różne gęstości;
 • zna wzór na obliczanie gęstości ciał.

Uwarunkowania:
Klasa liczy 24 uczniów.
Temat przeznaczony jest do realizacji na jednej jednostce lekcyjnej.

Środki i materiały:

 • wagi laboratoryjne - szt. 6;
 • menzurki o średnicy 3 cm - szt. 6;
 • linijki;
 • zestaw kloców prostopadłościennych o jednakowej objętości (z zestawu do wyznaczania gęstości ciał) - szt. 12;
 • zestaw ciał o różnych stanach skupienia.

Metoda wymaga dużego zaangażowania ze strony ucznia i nauczyciela. Uczniowie muszą mieć wprawę do pracy w grupie i potrafić tą pracę zorganizować. Ważne jest, by wykształcić w nich umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.

Etapy lekcji Przebieg lekcji Umiejętności kluczowe
Zaangażowanie
 1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od pytań o stany skupienia ciał i ich charakterystyczne cechy.

 2. Uczniowie z przedstawionego zestawu ciał wybierają ciała stałe.

 3. Nauczyciel przedstawia charakter zadania - celem lekcji jest wyznaczenie kolejnej, nowej dla uczniów, cechy ciał stałych - gęstości.

 4. Nauczyciel prosi uczniów o podzielenie się na czteroosobowe zespoły. Ewentualnie koryguje skład zespołów (jeśli utworzy się zespół bardzo słaby).
 1. Skuteczne komunikowanie się nauczyciel - uczeń i uczeń - grupa.

 2. Ocena stanu własnej wiedzy i organizacja grup.
Badania
 1. Każdy zespół z przedstawionego zestawu wybiera po dwa klocki.

 2. Grupa, w toku dyskusji, decyduje jakie cechy klocków będą wyznaczać poszczególni członkowie grupy. Uczniowie dzielą się pracą. Pobierają potrzebne przyrządy i przystępują do pracy.
  • Jeden uczeń waży ciało.
  • Drugi uczeń wyznacza wymiary klocka i oblicza jego objętość.
  • Trzeci uczeń wyznacza objętość klocka za pomocą menzurki.
  • Czwarty uczeń zapisuje wyniki pomiarów.

 3. Na podstawie obserwacji i pomiarów określają, że ciała mimo jednakowej objętości mają różne masy. Wyłania się problem nowej wielkości fizycznej - gęstości. Niektórzy uczniowie wnioskują, że objętości jednostkowe różnych ciał też będą się różniły masą.

 4. Uczniowie wyliczają masę objętości jednostkowych ciał.

 5. Grupy, które nie wnioskowały tak jak podano powyżej, nauczyciel naprowadza poprzez pomocnicze pytania.

 1. Organizacja pracy grupy.

 2. Komunikacja uczeń-uczeń.

 3. Twórcze rozwiązywanie problemu.
Prezentacja i refleksja
 1. Uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy:
  • wyniki pomiarów mas;
  • wyniki pomiarów objętości;
  • niektóre wyniki obliczonych gęstości.
 1. Komunikowanie się uczeń - grupa.

 2. Ocenianie efektów własnej pracy.
Refleksja
 1. Ciała stałe mające takie same objętości mogą różnić się masami.
 2. Ciała stałe mają różne gęstości.
 3. Gęstość ciała może decydować o jego zastosowaniu.
 4. Gęstość ciała należy dostrzegać w różnych sytuacjach życia codziennego (np. porównanie 1 kg żelaza i 1 kg pierza).
 5. Ciała o dużej gęstości są uważane za ciężkie.
 1. Skuteczne komunikowanie się.

 2. Ocena efektów własnej pracy.
Praca domowa
 1. Na podstawie obserwacji (bez pomiarów) uczeń ma określić, która substancja - cukier czy mąka, ma większą gęstość.

 1. Rozwiązanie problemu w twórczy sposób.


Tej samej Autorki:
Zasady dynamiki Newtona - scenariusz lekcji fizyki dla klasy II gimnazjum

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 11 czerwca 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET