Barbara Machoń - Zasady dynamiki Newtona - scenariusz lekcji fizyki dla klasy II gimnazjum. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Barbara Machoń,   Publiczne Gimnazjum w Pawłowiczkach

Zasady dynamiki Newtona

Scenariusz lekcji fizyki dla klasy II gimnazjum

Temat lekcji:
Zasady dynamiki Newtona.

Stan wyjściowy:
Uczeń:
 • zna rodzaje i parametry ruchów;
 • potrafi określić czy ciało się porusza, czy też jest w spoczynku, dobierając odpowiedni układ odniesienia;
 • zna pojęcia: dynamika, statyka, siła, siła wypadkowa;
 • wie, że siła jest wektorem i potrafi określić jej cechy;
 • zna statyczne i dynamiczne skutki działania sił.
Cele lekcji:
Po zakończeniu zajęć uczeń:
 • zna treści zasad dynamiki Newtona;
 • potrafi określić co jest przyczyną ruchu i spoczynku;
 • wie, że każde działanie powoduje przeciwdziałanie.
Celem lekcji jest również:
 • zapoznanie uczniów z życiorysem Izaaka Newtona;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem jako narzędziem pracy;
 • doskonalenie pracy w grupach.

Uwarunkowania:
Klasa liczy 26 uczniów.
Temat przeznaczony jest do realizacji na jednej jednostce lekcyjnej.

Miejsce lekcji:
Pracownia komputerowa.

Środki dydaktyczne:
10 komputerów z dostępem do internetu.

Metoda "Internet" wymaga od uczniów swobodnego posługiwania się komputerem oraz umiejętności korzystania z wyszukiwarek stron internetowych. Metoda ta pozwala uczniom na dobór informacji o różnym stopniu trudności, dostosowanym do ich poziomu intelektualnego.

Etapy lekcji Przebieg lekcji Umiejętności kluczowe
Zaangażowanie
 1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od pytań o znaczenie pojęć: statyka, dynamika, ruch, spoczynek, rodzaje ruchów i ich parametry, siła oraz siła wypadkowa.

 2. Nauczyciel przedstawia temat i cel lekcji. Jest nim uzyskanie informacji, co jest przyczyną, że niektóre ciała pozostają w spoczynku, a inne poruszają się oraz co jest powodem zmiany prędkości ciała. Uczniowie stawiają hipotezę, że przyczyną tych zjawisk są siły działające na ciała.

 3. Nauczyciel koryguje skład utworzonych po wejściu do pracowni 2 - 3 osobowych grup w ten sposób, by w każdej z nich znajdowali się uczniowie, potrafiący obsługiwać komputer.
 1. Skuteczna komunikacja uczeń - nauczyciel.

 2. Ocena stanu wiedzy ucznia.
Badania
 1. Każda grupa:
  • ustala i zapisuje hasła, których będzie poszukiwać w Internecie (np. siła, równowaga sił, ruch jednostajny prostoliniowy, ruch jednostajnie przyspieszony, statyka, dynamika, Newton, niuton, zasady dynamiki itp.);
  • decyduje się na rodzaj wyszukiwarki, z której będzie korzystać;
  • dzieli się pracą:
   • jeden uczeń zapisuje hasła, których będą poszukiwać w internecie;
   • drugi uczeń łączy się z odpowiednią, wybraną z listy umieszczonej na tablicy, wyszukiwarką i wpisuje zaproponowane hasła;
   • trzeci uczeń zapisuje adresy wyszukanych stron, które zaprezentują pozostałym grupom.

 2. Uczniowie przeglądają strony internetowe w poszukiwaniu informacji związanych z tematem lekcji i jej celami.

 3. Po konsultacji z nauczycielem, uczniowie drukują wybrane strony i umieszczają wydruki na gazetce ściennej.

 1. Organizacja pracy grupy.

 2. Komunikowanie się uczeń - uczeń.
Prezentacja i refleksja
 1. Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy:
  • przyczyną spoczynku i ruchu jednostajnego prostoliniowego jest równoważenie się sił lub ich brak (niektórzy uczniowie określają, że wypadkowa działających sił wynosi zero);
  • przyczyną zmiany prędkości jest działanie niezrównoważonej siły;
  • każda akcja rodzi reakcję;
  • twórcą poznanych zasad jest Izaak Newton.
 1. Skuteczna komunikacja uczeń - nauczyciel.

 2. Ocena stanu wiedzy ucznia.
Praca domowa
 1. Znajdź treść zasad dynamiki Newtona w innych źródłach (podręcznik, encyklopedia), zapoznaj się z nimi i określ, jaką metodą chciałbyś pracować na następnych lekcjach. Wyjaśnij dlaczego?

 1. Porównanie sposobów zdobywania wiedzy. Znalezienie najlepszej dla danego ucznia metody pracy.


Tej samej Autorki:
Wyznaczanie gęstości ciał stałych - scenariusz lekcji fizyki dla klasy I gimnazjum

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 11 czerwca 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET