Krystyna Gorajewska - Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach- scenariusz lekcji matematyki w klasie IV z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania i różnych form pracy. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Krystyna Gorajewska,   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania i różnych form pracyTemat:
Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.

Program nauczania:
Matematyka z plusem.

Obszar tematyczny:
Ułamki zwykłe.

Metody nauczania:
układanki: "tort i karty"; "chmurki"; metoda tekstu przewodniego; rozmowa dydaktyczna ; ćwiczenia przedmiotowe.

Formy pracy:
indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa jednolita i zróżnicowana, zbiorowa.

Cele operacyjne:
Uczeń:
  • odróżnia ułamki właściwe od niewłaściwych,
  • dodaje ułamki zwykłe o tych samych mianownikach.
Środki dydaktyczne: Przebieg lekcji:

Etapy lekcji Metody nauczania Formy pracy Przebieg lekcji
Zaangażowanie układanka indywidualna jednolita Nauczyciel rozdaje karty zawierające po jednej stronie ułamki, po drugiej sylaby.
Uczniowie z podanych na kartach ułamków wybierają ułamki właściwe, układają od najmniejszego do największego. Odwracają na drugą stronę i z sylab układają zdanie "Dodawanie ułamków".
Rys. 1

Badanie "tort" indywidualna zróżnicowana Każdy uczeń otrzymuje "tort" (ozdobne koło z kolorowego papieru) i części "tortu", na których podane są ułamki. Zadanie polega na dobraniu tak części tortu, aby otrzymać cały. Każdy uczeń ma inne części, np. ⅛ ,⅜ ,⅜ ,⅛ ; ⅓, ⅔. Wybrani uczniowie prezentują prace, np. 1= ⅛ +⅛ +⅜ +⅜.

ćwiczenie przedmiotowe indywidualna jednolita Nauczyciel rozdaje uczniom kartki (Załącznik nr 1).
Uczniowie pod rysunkami wpisują działania, np. ⅔=⅓+⅓; 1=½+½.

"chmurki" grupowa (parami) jednolita Nauczyciel rozdaje dzieciom "chmurki". Uczniowie uzupełniają zdania.
Rys. 2

Przekształcanie metoda tekstu przewodniego grupowa (parami) jednolita Nauczyciel: Może się zdarzyć, że dodając ułamki otrzymamy więcej, niż 1. Patrząc na rysunki opowiedz jak dodawano (Załącznik nr 2).
Wybrani uczniowie wyjaśniają na podstawie rysunków zapisy działań: Np.: ⅞+⅞=...
Nauczyciel wyjaśnia, że ułamki, w których licznik jest równy lub większy od mianownika - to ułamki niewłaściwe.

grupowa zróżnicowana Nauczyciel poleca utworzyć 3 - 4 osobowe grupy koleżeńskie. Każda grupa otrzymuje materiały:
  • figurę z ułamkami (każda grupa inną),
  • informacje o figurze magicznej.
Uczniowie wykonując działania mają wywnioskować, czy podane figury są magiczne (Załącznik nr 3).

Prezentacja     Liderzy grup prezentują wykonane prace Działania zapisują w zeszytach.

Podsumowanie rozmowa dydaktyczna zbiorowa Nauczyciel omawia wyniki pracy w grupach i ocenia pracę uczniów.
Nauczyciel: Na podstawie zdobytej na lekcji wiedzy proszę:
  • powiedzieć, co trzeba zrobić, aby dodać ułamki o jednakowych mianownikach?
  • podać przykłady ułamków właściwych. Kiedy ułamek jest nazywany właściwym?
  • powiedzieć, jak nazywamy ułamek, którego licznik jest równy lub większy od mianownika?
Nauczyciel zadaje pracę domową - proste przykłady na dodawanie ułamków zwykłych.Pobierz załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Uwaga! Załączniki zapisane są w formacie .pdf, obsługiwanym przez program Acrobat Reader.
Program można pobrać ze strony Pobierz program w Serwisie AWANS.NET.
Tej samej Autorki:
Metody i formy nauczania. Wybrane metody nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 12 maja 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET