www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Renata Kilar, Agata Maśnik, Wiesław Urbanik,   Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sieniawie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV, V i VI szkoły podstawowej

Materiał przedstawia Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV,V i VI szkoły podstawowej. W systemie zawarte są: podstawowe zasady współpracy nauczyciela z klasą, wymagania edukacyjne oraz kryteria ocen na poszczególne stopnie. Jest to materiał, z którym nauczyciel przedmiotu musi zapoznać na początku roku szkolnego uczniów w klasie oraz rodziców, aby zarówno jedni i drudzy byli świadomi tego, jak będzie wyglądać współpraca nauczyciela z klasą, jakie umiejętności będą u uczniów kształtowane, a także jak i za co uczniowie będą oceniani.

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
  • wypowiedź ustna,
  • prace pisemne: zadania klasowe, zadania domowe, kartkówki,
  • wykonywanie ćwiczeń praktycznych,
  • aktywność,
  • szczególne osiągnięcia.
 3. Każdy uczeń powinien być oceniony w ciągu semestru co najmniej:
  • 2 razy - wypowiedź ustna,
  • 3 razy - zadanie klasowe,
  • 1 raz - zadanie domowe,
  • 2 razy - kartkówki.
  Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez: zapisy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen, odnotowywanie oceny w zeszycie przedmiotowym ucznia.
  Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunków poprawy.
  Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 - 6. Prace pisemne ocenia się punktowo.
  Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są progi przeliczeniowe według następującej skali:

  celujący >100%
  bardzo dobry 100% - 86%
  dobry 85% - 71%
  dostateczny 70% - 51%
  dopuszczający 50% - 35%
  niedostateczny <35%

  Stosuje się następujące kody do zapisu w dzienniku:

  odpowiedź ustna OU
  ćwiczenia praktyczne CP
  aktywność A
  zadania klasowe ZK
  kartkówki K
  zadania domowe ZD
  szczególne osiągnięcia SO

 4. Prace klasowe, krótkie sprawdziany, odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 6. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac.
 7. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika.
 8. Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.
 9. Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach są odpytywani ustnie.
 10. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.
 11. Nie ma możliwości poprawienia ocen tydzień przed klasyfikacją.
 12. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 13. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu.
 14. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów (ocen) za wykonane prace nadobowiązkowe.
 15. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych).

Wymagania edukacyjne

Klasa IV
Rozwijanie sprawności rachunkowej
Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych.
Stosowanie reguł kolejności wykonywania działań.
Stosowanie algorytmów dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych sposobem pisemnym.
Stosowanie cech podzielności liczb.
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
Stosowanie algorytmów dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.
Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej
Rozpoznawanie i rysowanie podstawowych figur geometrycznych.
Rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i prostych równoległych.
Mierzenie odcinków i kątów.
Rysowanie odcinków i prostokątów w skali.
Rysowanie siatek prostopadłościanów i klejenie modeli.
Kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi
Posługiwanie się systemem dziesiątkowym.
Posługiwanie się systemem rzymskim.
Kształtowanie pojęcia ułamka zwykłego.
Kształtowanie pojęcia ułamka dziesiętnego.
Rozumienie i używanie pojęć związanych z arytmetyką: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat i sześcian liczby, liczby naturalne, cyfra, oś liczbowa, współrzędna punktu, wielokrotność liczby, dzielnik liczby, ułamek zwykły, ułamek właściwy i niewłaściwy, liczba mieszana, ułamek dziesiętny.
Rozumienie i używanie pojęć związanych z geometrią: punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąt, kąt prosty, ostry, rozwarty, prostokąt, kwadrat, okrąg, koło, promień, średnica, cięciwa, centymetr kwadratowy, metr kwadratowy, ar, hektar, prostopadłościan, sześcian, wierzchołek, krawędź i ściana prostopadłościanu, siatka prostopadłościanu.
Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki
Rozwiązywanie nieskąplikowanych zadań tekstowych (w tym zadań dotyczących porównywania różnicowego i ilorazowego).
Korzystanie z informacji podanych za pomocą tabel.
Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy i pola.
Zamiana jednostek długości, masy i pola oraz zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych.
Posługiwanie się skalą przy odczytywaniu odległości z mapy i planu.
Obliczanie pól i obwodów prostokątów oraz pól powierzchni prostopadłościanów.

Klasa V
Rozwijanie sprawności rachunkowej
Wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych w pamięci i sposobem pisemnym, stosowanie reguł kolejności wykonywania działań.
Rozkładanie liczb naturalnych na czynniki pierwsze z zastosowaniem cech podzielności liczb.
Skracanie i rozszerzanie ułamków, zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i ułamków niewłaściwych na liczby mieszane, porównywanie ułamków zwykłych, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych i liczb mieszanych, obliczanie ułamka danej liczby.
Porównywanie ułamków dziesiętnych, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.
Szacowanie wyników działań.
Obliczanie procentu danej liczby.
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.
Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej
Rozwijanie sprawności nabytych w klasie czwartej.
Rozpoznawanie i rysowanie różnych rodzajów trójkątów i czworokątów.
Rozpoznawanie figur przystających.
Rozpoznawanie i rysowanie graniastosłupów prostych.
Wskazywanie w graniastosłupach par ścian oraz par krawędzi prostopadłych i równoległych.
Kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi
Kształtowanie pojęcia procentu.
Kształtowanie intuicji związanych z liczbami całkowitymi.
Rozwijanie intuicji związanych z pojęciami matematycznymi poznanymi w klasie czwartej.
Rozumienie i używanie nowych pojęć związanych z arytmetyką, liczba pierwsza, liczba złożona, liczby całkowite, liczby przeciwne, odwrotność liczby, średnia arytmetyczna, procent.
Rozumienie i używanie nowych pojęć związanych z geometrią: kąt półpełny, kąt pełny, kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, przekątna wielokąta, trójkąt ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny, równoboczny i równoramienny, równoległobok, romb, trapez, trapez prostokątny, równoramienny, wysokość trójkąta, równoległoboku i trapezu.
Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki
Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Korzystanie z informacji podanych za pomocą tabel.
Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości masy, pola i objętości, zamiana jednostek.
zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych.
Posługiwanie się liczbami (w szczególności ułamkami dziesiętnymi i procentami) w prostych sytuacjach związanych z życiem codziennym.
Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów oraz objętości graniastosłupów prostych.

Klasa VI
Rozwijanie sprawności rachunkowej
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych (wielodziałaniowych), w których występują liczby całkowite, z zastosowaniem reguł kolejności wykonywania działań.
Wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb wymiernych.
Obliczanie potęg liczb wymiernych.
Szacowanie wyników działań.
Zapisywanie liczb wymiernych w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych i nieskończonych okresowych, zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych.
Zapisywanie ułamków w postaci procentów i odwrotnie. Obliczanie procentu danej liczby.
Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej
Rozwijanie sprawności nabytych w klasie piątej.
Konstruowanie figur za pomocą cyrkla i linijki.
Rozpoznawanie figur osiowosymetrycznych i wskazywanie osi symetrii figury, rysowanie figury symetrycznej do danej.
Kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi
Rozwijanie intuicji związanych z pojęciami matematycznymi poznanymi w klasie piątej.
Rozumienie i używanie nowych pojęć związanych z arytmetyką: liczby wymierne, potęga o wykładniku naturalnym, rozwinięcia dziesiętne skończone i nieskończone okresowe.
Rozumienie i używanie nowych pojęć związanych z geometrią: oś symetrii figury, figury osiowosymetryczne.
Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami literowymi
Rozumienie i używanie pojęć związanych z algebrą: wyrażenie algebraiczne, wartość wyrażenia algebraicznego, liczba spełniająca równanie, liczba spełniająca nierówność, układ współrzędnych, osie układu współrzędnych, współrzędne punktu na płaszczyźnie.
Budowanie nieskąplikowanych wyrażeń algebraicznych i rozwiązywanie prostych równań.
Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki
Rozwiązywanie zadań tekstowych (w tym zadań wymagających obliczeń procentowych lub rozwiązywania równań).
Odczytywanie danych podanych za pomocą tabel, diagramów i wykresów, porządkowanie i przedstawianie danych.
Posługiwanie się kalkulatorem przy wykonywaniu obliczeń (w tym także przy obliczaniu wartości wyrażeń algebraicznych) oraz przy sprawdzaniu wyników szacowania.
Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy, pola i objętości, zamiana jednostek.

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV

Uczeń musi umieć:
 • na ocenę dopuszczającą:
  • odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego,
  • znać kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję nawiasy,
  • odczytać współrzędne punktu na osi liczbowej oraz zaznaczać liczby na osi,
  • rozumieć istotę systemu pozycyjnego,
  • stosować cyfry rzymskie do oznaczania wieków,
  • stosować algorytmy działań pisemnych,
  • dodawać i odejmować liczby z przekroczeniem kolejnych progów dziesiątkowych oraz mnożyć liczby z zerami na końcu,
  • obliczać różnicę danych liczb,
  • wskazać dzielnik danej liczby,
  • zaznaczać wielokrotności liczb naturalnych na osi liczbowej,
  • znać podstawowe figury geometryczne,
  • znać rodzaje kątów,
  • zmierzyć kąty,
  • znać pojęcie prostokąta,
  • kreślić okrąg o danym promieniu,
  • kreślić przekątne kwadratu i prostokąta,
  • znać pojęcie ułamka jako części całości,
  • porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach,
  • dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
  • zapisać ułamek dziesiętny bez kreski ułamkowej,
  • zapisać ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego,
  • dodawać i odejmować ułamki dziesiętne,
  • rozumieć pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych,
  • obliczać pole kwadratu,
  • znać pojęcie prostopadłościanu.
 • na ocenę dostateczną:
  • wykonywać dzielenie z resztą,
  • obliczać czynnik, gdy dany jest drugi czynnik i iloczyn,
  • zapisać cyframi i słowami liczby w systemie dziesiętnym,
  • stosować cyfry rzymskie do oznaczenia dat,
  • powiększać liczbę o liczbę naturalną,
  • obliczać liczbę cztery razy mniejszą od danej liczby,
  • wskazać wspólne wielokrotności liczb naturalnych,
  • stosować cechy podzielności,
  • zmierzyć długość łamanej,
  • kreślić proste prostopadłe i równoległe na papierze gładkim,
  • obliczać obwód prostokąta,
  • porównywać ułamki zwykłe o równych licznikach,
  • skracać i rozszerzać ułamki zwykłe,
  • odczytać współrzędne ułamka zaznaczonego na osi liczbowej oraz zaznaczyć dany ułamek na osi liczbowej,
  • dodawać i odejmować liczby mieszane o jednakowych mianownikach,
  • obliczać składnik, gdy dana jest suma i drugi składnik,
  • odczytać oraz przedstawić ułamek dziesiętny na osi liczbowej,
  • zastosować ułamki dziesiętne do zmiany wyrażeń dwumianowych na jednomianowe,
  • dodawać i odejmować ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
  • budować figury z kwadratów jednostkowych,
  • obliczać pole prostokąta,
  • kreślić siatkę sześcianu,
  • obliczać pole powierzchni sześcianu.
 • na ocenę dobrą:
  • zapisać i obliczyć odpowiednią potęgę,
  • obliczać kwadrat danej liczby,
  • tworzyć wyrażenie arytmetyczne na podstawie treści zadania i obliczyć jego wartość,
  • odczytać liczby zapisane w systemie rzymskim,
  • zapisać najmniejszą liczbę czterocyfrową i wykonać dzielenie z resztą,
  • znajdować brakującą cyfrę w liczbie, tak aby była podzielna przez daną liczbę,
  • kreślić poszczególne rodzaje kątów,
  • obliczać rzeczywistą długość odcinka na podstawie podanej skali,
  • zamieniać liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,
  • odejmować ułamek od całości,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków zwykłych,
  • porównywać ułamki dziesiętne,
  • dostrzegać w ułamkach dziesiętnych zer nieistotnych,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków dziesiętnych,
  • rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie różnicowe,
  • obliczać bok kwadratu, gdy dane jest jego pole,
  • obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu.
 • na ocenę bardzo dobrą:
  • obliczać wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego,
  • porównywać liczby zapisane w systemie rzymskim,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań łącznych,
  • stosować cechy podzielności przy szukaniu liczb spełniających dany warunek,
  • kreślić czworokąt o danych kątach,
  • obliczać długość boku prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego boku,
  • opisać części figury lub zbioru skończonego za pomocą ułamka,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych,
  • zamienić ułamki zwykłe i liczby mieszane na ułamki dziesiętne poprzez rozszerzanie,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,
  • obliczać pole figury złożonej z kilku prostokątów,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów.
 • na ocenę celującą:
  • rozwiązywać zadania tekstowe wielodziałowe,
  • zapisać liczbę najmniejszą i największą za pomocą cyfr rzymskich,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań łącznych,
  • stosować cechy podzielności przy rozpoznawaniu liczb spełniających dany warunek,
  • zamieniać jednostki długości,
  • rozwiązywać zadania tekstowe,
  • rozwiązywać zadania z zastosowaniem porównania dopełnień ułamków zwykłych do całości,
  • znaleźć ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, aby otrzymać żądaną sumę,
  • znaleźć liczbę wymierną dodatnią leżącą między dwiema danymi na osi liczbowej,
  • wstawiać przecinki do liczb w dodawaniu tak, aby otrzymać żądany wynik,
  • rozwiązywać zadań związanych ze skalą i polami,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów.

Kryteria ocen z matematyki w klasie V

Uczeń musi umieć:
 • na ocenę dopuszczającą:
  • porównywać liczby naturalne,
  • dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne sposobem pisemnym,
  • rozumieć pojęcie ułamka jako wyniku podziału całości na równe części,
  • dodawać ułamki zwykłe o tych samych mianownikach,
  • porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach,
  • znać algorytm mnożenia ułamka przez liczbę naturalną,
  • mnożyć ułamek zwykły przez ułamek zwykły,
  • podać liczbę odwrotną do danej,
  • znać pojęcia równoległoboku i rombu,
  • określić rodzaj narysowanego trójkąta,
  • znać sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta,
  • porównywać ułamki dziesiętne,
  • mnożyć i dzielić ułamek dziesiętny przez 10,
  • znać algorytm dodawania i mnożenia ułamków dziesiętnych,
  • znać pojęcie procentu,
  • wyrażać ułamek jako 50%,
  • rozumieć pojęcie pola jako liczby figur jednostkowych,
  • obliczać pole kwadratu,
  • obliczać pole prostokąta,
  • znać pojęcie liczb przeciwnych,
  • obliczać sumy liczb ujemnych,
  • zaznaczać liczby całkowite ujemne na osi liczbowej oraz odczytywać współrzędne zaznaczonej liczby,
  • wskazać graniastosłup prosty spośród figur przestrzennych,
  • wskazać krawędzie prostopadłe i równoległe graniastosłupa.
 • na ocenę dostateczną:
  • odczytywać współrzędne punktu zaznaczonego na osi liczbowej oraz zaznaczyć dany punkt na osi,
  • określić podzielność danej liczby przez: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100,
  • przedstawić liczbę mieszaną na osi liczbowej oraz odczytać współrzędną liczby zaznaczonej na osi,
  • wyłączyć całość z ułamka niewłaściwego,
  • powiększać lub pomniejszać ułamek zwykły n razy,
  • dzielić liczbę mieszaną przez ułamek zwykły,
  • obliczać obwód trapezu,
  • rysować równoległobok, mają dane dwa narysowane boki,
  • odejmować i dzielić ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
  • zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny poprzez rozszerzanie,
  • zastosować ułamek dziesiętny do zamiany wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane,
  • zamienić procent na ułamek zwykły nieskracalny,
  • obliczyć 25% liczby,
  • narysować wysokości trójkąta,
  • zamieniać jednostki pola,
  • porównywać liczby całkowite ujemne,
  • obliczać sumy liczb o różnych znakach,
  • rysować siatki graniastosłupa,
  • obliczać objętość prostopadłościanu.
 • na ocenę dobrą:
  • pomniejszać liczby naturalne n razy,
  • znaleźć NWD liczb naturalnych,
  • uzupełnić brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych,
  • uzupełnić brakującą liczbę w odejmowaniu ułamków o różnych mianownikach, aby otrzymać ustalony wynik,
  • uzupełnić brakującą liczbę w mnożeniu ułamków zwykłych, aby otrzymać ustalony wynik,
  • wykonać działania łączne na ułamkach zwykłych,
  • określić miary kąta przyległego, wierzchołkowego, odpowiadającego, naprzemianległego na podstawie danych kątów na rysunku,
  • obliczyć długość podstawy trójkąta równoramiennego, znając długość obwodu i ramienia,
  • rozwiązywać zadania z zastosowaniem porównywania ilorazowego,
  • wykonywać działania na liczbach wymiernych dodatnich,
  • zwiększać lub zmniejszać liczę o dany procent,
  • zaznaczać określoną procentowo część zbioru skończonego,
  • obliczać długości wysokości (podstawy) równoległoboku, gdy znane jest jego pole
  • i długość podstawy (wysokości),
  • obliczać pole narysowanego trapezu,
  • pomniejszać liczby całkowite,
  • uzupełniać brakujące składniki sumy, aby uzyskać ustalony wynik,
  • zamieniać jednostki objętości,
  • obliczać pole powierzchni graniastosłupa prostego o podanej siatce.
 • na ocenę bardzo dobrą:
  • rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych oraz porównywania ułamków,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamka z liczby,
  • narysować czworokąt spełniający podane warunki,
  • rozwiązywać zadania tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych
  • i dziesiętnych,
  • rozwiązywać zadania związane z obniżką lub podwyżką,
  • odczytywać diagram procentowy,
  • obliczać długość przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej,
  • rozwiązywać zadania związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb całkowitych,
  • obliczać objętość graniastosłupa prostego o podanej siatce.
 • na ocenę celującą:
  • rozwiązywać zadania tekstowe związane z liczbami pierwszymi i złożonymi,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków zwykłych,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamka przez liczbę naturalną
  • i porównywania ułamków,
  • rozwiązywać zadania tekstowe związane z równoległobokami i rombami,
  • rozwiązywać zadania związane z rozwinięciem nieskończonym okresowym ułamka,
  • rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem procentu danej liczby,
  • rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami wielokątów,
  • rozwiązywać zadania związane z mnożeniem liczb całkowitych,
  • rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe związane z objętością prostopadłościanu.

Kryteria ocen z matematyki w klasie VI

Uczeń musi umieć:
 • na ocenę dopuszczającą:
  • dodawać i odejmować ułamki zwykłe o bardzo prostych mianownikach,
  • mnożyć i dzielić proste ułamki zwykłe,
  • wykonywać powyższe działania na prostych liczbach dziesiętnych,
  • porównywać liczby dziesiętne,
  • rozpoznawać i mierzyć kąty,
  • rozpoznawać wielokąty,
  • rozróżniać prostopadłościany,
  • rozpoznawać i redukować proste wyrazy podobne,
  • rozwiązywać bardzo proste równania,
  • określać położenie punktu w układzie współrzędnych za pomocą współrzędnych będących liczbami naturalnymi,
  • konstruować trójkąty o danych bokach,
  • konstruować środek odcinka.
 • na ocenę dostateczną:
  • dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe,
  • wykonywać powyższe działania na prostszych liczbach dziesiętnych,
  • potęgować liczby wymierne dodatnie,
  • znać własności wielokątów,
  • znać wzory i obliczać proste pola powierzchni wielokątów,
  • rysować siatki i modele prostopadłościanów,
  • zamieniać ułamki na procenty i odwrotnie,
  • obliczać procent danej liczby,
  • znać zasady i prawidłowo wykonywać działania: dodawania, odejmowania, mnożenia
  • i dzielenia na prostych liczbach ujemnych,
  • obliczać wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych,
  • redukować wyrazy podobne,
  • rozwiązywać proste równania i nierówności,
  • określać położenie punktu w prostokątnym układzie współrzędnych za pomocą współrzędnych będących liczbami całkowitymi,
  • konstruować proste prostopadłe i równoległe,
  • konstruować dwusieczną kąta.
 • na ocenę dobrą:
  • wykonywać działania z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań,
  • znać jednostki długości i masy i je przeliczać,
  • stosować własności wielokątów do rozwiązywania zadań,
  • wskazywać figury osiowosymetryczne,
  • obliczać pola wielokątów
  • znać wzory i obliczać pola powierzchni i objętości prostopadłościanów, wykonywać obliczenia procentowe,
  • tworzyć i odczytywać diagramy procentowe,
  • wykonywać podstawowe działania na liczbach wymiernych,
  • znać pojęcie wartości bezwzględnej liczby,
  • obliczać wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych,
  • mnożyć i dzielić sumy algebraiczne przez liczby,
  • rozwiązywać równania i nierówności bardziej rozbudowane,
  • określać położenie punktu w prostokątnym układzie współrzędnych za pomocą współrzędnych będących liczbami wymiernymi,
  • konstruować trójkąty mając dane boki i kąty,
  • konstruować kąty o zadanych miarach.
 • na ocenę bardzo dobrą:
  • wykonywać działania z uwzględnieniem pierwiastkowania,
  • przeliczać jednostki pól powierzchni,
  • przeliczać jednostki objętości,
  • rysować siatki i obliczać pole i objętość ostrosłupa,
  • rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem procentów,
  • wykonywać bardziej rozbudowane działania na liczbach wymiernych,
  • mnożyć sumy algebraiczne przez siebie,
  • rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań i nierówności,
  • odczytywać dane z wykresu i diagramu,
  • rozwiązywać zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem co najmniej dwóch konstrukcji.
 • na ocenę celującą:
  Uczeń zna wszystkie dotychczasowe zagadnienia, a ponadto jest bardzo aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania, rozwija się samodzielnie, a jego wiedza wykracza poza ramy programu klasy szóstej.


Inna publikacja Wiesława Urbanika:
Liczby ujemne - tekst sterujący

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 15 października 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET