www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › forum › kontakt

Wiesław Urbanik,   Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sieniawie Pobierz dokument w formacie PDF

Liczby ujemne

Tekst sterujący

Wstęp
Liczby ujemne pojawiają się w programie nauczania matematyki już w klasie piątej. Poniższy tekst sterujący pozwala w sposób naturalny wprowadzić liczby ujemne poprzez pokazanie ich praktycznego zastosowania i wykorzystania. Pozwala umiejętnie przejść od sytuacji praktycznych do działań typowo matematycznych.

Z poniższego tekstu można skorzystać głównie na pierwszych lekcjach przy wprowadzaniu tematu, jak też podczas lekcji podsumowujących wykorzystując go do samodzielnej pracy uczniów. Myślę, że korzystać także mogą z niego uczniowie, którzy z różnych powodów nie uczestniczyli przy omawianiu tego zagadnienia na lekcji. Uważam, że po samodzielnym opracowaniu poszczególnych zadań "krok po kroku" są w stanie opanować ten zakres materiału.

Liczby ujemne - tekst sterujący
 1. Jaką temperaturę wskazują termometry na poniższych rysunkach?

  Jaką temperaturę wskazują termometry na rysunkach?

  1. Temperatura wynosi +15° (plus piętnaście stopni), bo termometr wskazuje 15° powyżej zera.
  2. Temperatura wynosi -10° (minus dziesięć stopni), bo termometr wskazuje 10° poniżej zera.
  3. Temperatura wynosi ............................................................................................................ .
  4. Temperatura wynosi ............................................................................................................ .
  5. Temperatura wynosi ............................................................................................................ .

  Liczby +15 i +5 to liczby dodatnie.
  Liczby -10 i -15 to liczby ujemne.
  Przy liczbach dodatnich możemy nie pisać znaku "+", np.: +15 = 15; +5 = 5.

 2. Ile jest stopni...
  1. ...od 0° do 20°? - jest ................ stopni.
  2. ...od 0° do -20°? - jest ............... stopni.
  3. ...od -10° do 10°? - jest ............. stopni.
  4. ...od -5° do 20°? - jest ............... stopni.
  5. ...od -25° do 15°? - jest ............. stopni.

  Ile jest stopni od... do...?

 3. Uzupełnij tabelki.

  Uzupełnij tabelki.

 4. Codziennie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje komunikat o stanie wód na głównych rzekach w Polsce. Średni stan wody zaznaczony jest na osi liczbowej liczbą 0. Liczby dodatnie oznaczają poziom wody powyżej średniego stanu, a liczby ujemne - poniżej średniego stanu.

  Na rysunku przedstawiony jest poziom wody (w dm) na Wiśle w ciągu dwóch dni jesieni.

  Poziom wody na Wiśle.

  Uzupełnij zdania:
  Pierwszego dnia poziom wody wynosił ................. .
  Drugiego dnia przybyło ................. i nowy poziom wody wynosił ................. .

 5. Uzupełnij tabelkę.

  Uzupełnij tabelkę.

 6. Wzniesienie powierzchni Ziemi ponad poziom morza wyrażamy dodatnią liczbą metrów, a obniżenie powierzchni poniżej poziomu morza , czyli depresję, wyrażamy ujemną liczbą metrów. Poziom mórz otwartych przyjmujemy jako poziom zerowy.

  Położenie powierzchni Ziemi względem poziomu morza.

  Wpisz podane wysokości i głębokości w odpowiednich miejscach.
  W zbiorze liczb dodatnich nie potrafimy odjąć liczby większej od mniejszej, np. 8,5 - 10, bo "brakuje 1,5".
  Brak ten oznaczamy "-1,5".

 7. Wykonaj odejmowania.

  Wykonaj odejmowania.

 8. Połącz liczbę z odpowiednim miejscem na osi i wypisz liczby dodatnie i ujemne.
  1.  

   Połącz liczbę z odpowiednim miejscem na osi.

   Liczby dodatnie: .............................. .
   Liczby ujemne: ................................ .

  2.  

   Połącz liczbę z odpowiednim miejscem na osi.

   Liczby dodatnie: .............................. .
   Liczby ujemne: ................................ .

 9. Wpisz brakujące liczby.
  1.  

   Wpisz brakujące liczby.

  2.  

   Wpisz brakujące liczby.

  Dwie liczby dodatnie (np. 4 i 6,4) lub dwie liczby ujemne (np. -3 i -12) to liczby tego samego znaku.
  Dwie liczby, z których jedna jest dodatnia, a druga ujemna (-5,2 i 7) to liczby różnych znaków.

 10. Napisz pięć liczb:
  1. tego samego znaku "+" ..........................................
  2. tego samego znaku "-" ..........................................

 11. Napisz cztery pary liczb różnych znaków.
  .................................................................

 12. Napisz:
  1. trzy liczby trzycyfrowe ujemne podzielne przez 9;
   .................................................................
  2. dwie liczby trzycyfrowe różnych znaków podzielne przez 2 i 3.
   .................................................................

  1. Odszukaj na mapie stolicę, w której tego dnia było najchłodniej.
  2. Podkreśl nazwy stolic, w których było chłodniej niż w Warszawie.
  3. Wypisz wszystkie temperatury w kolejności od najniższej do najwyższej
   .................................................................
  4. Wstaw znak < lub >:
   -12.......-7     -3.......-5     2,5.......-1     -8,9.......10

   Mapa.

 13.  

  Tabelka.

  1. Podkreśl nazwy tych cieczy, które będą zamarznięte w temperaturze -12°C.
  2. Podaj przykład temperatury, w której będą zamarznięte wszystkie ciecze wymienione w tabelce.
   .................................................................
  3. Czy termometrem rtęciowym można zmierzyć temperaturę - 43°C? Odpowiedź uzasadnij.
   .................................................................
 14. W jakiej odległości od zera leżą liczby:
  1. 1 i -1, ............................
  2. 2 i -2, ............................
  3. 3 i -3, ............................
  4. 4 i -4, ............................
  5. 5 i -5 .............................

  Liczby przeciwne.

  Liczby leżące na osi liczbowej po przeciwnych stronach punktu zero i w takiej samej odległości od zera nazywamy liczbami przeciwnymi.

 15. Uzupełnij tabelkę.

  Tabelka.


Uwaga! Zaleca się drukowanie z poziomym ustawieniem strony.


Inna publikacja Wiesława Urbanika:
Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV, V i VI szkoły podstawowej (współautor)

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 2 października 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET