www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Alicja Poliwka,   Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu

Plan wynikowy dla klasy I - "Wesoła szkoła", WSiP

Blok tematyczny

Jednostka tematyczna

Umiejętności

podstawowe

ponadpodstawowe

Już jestem uczniem

Poznajemy się wzajemnie.

Porównywanie czynnościowe liczebności zbiorów bez przeliczania elementów. Określenia: więcej, mniej, tyle samo.

-przedstawia się, zapamiętał imię kolegi lub koleżanki z ławki;

-dokonuje analizy i syntezy prostych imion;

-uwzględnia w portreciku charakterystyczne cechy wyglądu kolegi;

-śpiewa lub mówi formułę powitania „Jestem obecny (a)”;

-porównuje liczebność zbioru dzieci bez przeliczania; kreśli ruchem ciągłym linie owalne, skośne i faliste.

-wypowiada się pełnymi, rozbudowanymi zdaniami,

-porównuje liczebność zbioru, przeliczając elementy.

Poznajemy podręcznikowych kolegów.

Opisywanie i ilustrowanie cech własnościowych: krótkie – długie, krótsze – dłuższe, szerokie – wąskie, szersze – węższe.

-opowiada o swoich ulubionych zajęciach oraz zajęciach dzieci z podręcznika;

-wyodrębnia w mowie zdania, a w zdaniach wyrazy;

-porównuje długość zdań i zestawia je z odpowiednimi schematami;

-porównuje przedmioty pod względem długości i szerokości;

-kreśli linie proste, skośne i owalne w układzie pasowym według wzoru.

-posługuje się pełnymi zdaniami,

-bezbłędnie porównuje i porządkuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej.

Tornister ucznia klasy pierwszej.

Wprowadzenie pojęć: wewnątrz, na zewnątrz.

-zna tekst piosenki i melodię;

-rozumie funkcję przyborów szkolnych i konieczność ich poszanowania;

-wie, jak nosić tornister, aby mieć prosty kręgosłup;

-dzieli wyrazy na sylaby i dokonuje syntezy sylabowej wyrazów;

-przedstawia portret plastyczny postaci zainspirowany tekstem;

-rozumie i posługuje się praktycznie pojęciami: „wewnątrz”, „na zewnątrz”.

-określa z użyciem terminów i przedstawia wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Dbamy o sprzęt i przybory szkolne.

Wzajemne położenie przedmiotów znajdujących się w przestrzeni i na płaszczyźnie. Używanie słów: na, pod, obok, wewnątrz, na zewnątrz.

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

-określa funkcję sprzętu szkolnego i rozumie konieczność szanowania go;

-określa słowem i ruchem wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni;

-dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach i kreśli je po śladzie;

-odróżnia prawidłową postawę przy pisaniu i rysowania od nieprawidłowej.

-czyta globalnie wyrazy i krótkie zdania,

-kreśli linie proste i owalne samodzielnie.

Upiększamy naszą klasę roślinami ozdobnymi.

Porządkowanie wielkości i porównywanie cech wielkościowych.

-rozpoznaje wybrane rośliny w otoczeniu i na ilustracji oraz podaje ich nazwę;

-układa proste zdania o wykonywanej czynności;

-dokonuje analizy głoskowej i sylabowej nazw podanych roślin ozdobnych;

-porządkuje rośliny i inne przedmioty według ich cech wielkościowych;

-wykorzystuje wiedzę o roślinach do ich pielęgnacji;

-dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie z umową;

-przyswaja tekst piosenki i melodię;

-wykonuje ustaloną pracę na rzecz upiększania klasy.

-układa zdania złożone,

-zna sposoby rozmnażania roślin.

Pełnimy dyżury w klasie.

Rozpoznawanie figur geometrycznych, badanie ich cech. Klasyfikowanie zbioru przedmiotów według kształtu, koloru i wielkości.

-rozumie potrzebę pełnienia obowiązku dyżurnego w klasie;

-zna obowiązki dyżurnego;

-współdziała z partnerem;

-układa zdania o pracy dyżurnych;

-bawi się zgodnie w zespole, ma radość z przynależności do zespołu;

-aprobuje wybór dyżurnych i rozpoznaje odznakę dyżurnego;

-przedstawia swój punkt widzenia w scence;

-dokonuje klasyfikacji przedmiotowej według podobnych cech;

-wyodrębnia wskazaną głoskę w nagłosie;

-potrafi rytmicznie wybrzmiewać tekst.

-przestrzega praw i obowiązków ucznia, ocenia i opisuje pracę dyżurnych,

-wyraża własne sądy i oceny.

Bezpiecznie w szkole i na drodze

Moja szkoła i jej pracownicy.

Stosunki przestrzenne: strona lewa i prawa, w prawo, w lewo, na skos, na wprost. Sytuowanie pomieszczeń w szkole po lewej i prawej stronie korytarza.

-nazywa pomieszczenia szkolne;

-odnajduje w szkole klasę, szatnię, ubikację, świetlicę i sekretariat;

-wie, kto pracuje w szkole;

-rozumie potrzebę poszanowania pracy, oszczędzania wody, właściwego zachowania się w łazience i ubikacji szkolnej;

-rozumie pojęcia: strona lewa, prawa; kierunki: na wprost, na skos;

-rozróżnia kształty figur geometrycznych.

-opisuje wygląd swojej sali i zna przeznaczenie przedmiotów, które się w niej znajdują,

-potrafi określić wygląd budynku i otoczenia szkoły, podać jej adres i numer,

-zna zawody ludzi pracujących w szkole i potrafi określić wykonywane przez nich czynności,

-bezbłędnie rozpoznaje i nazywa kształty figur geometrycznych.

Droga do szkoły.

Wyodrębnianie zbiorów i podzbiorów pojazdów. Klasyfikowanie zbiorów według przeznaczenia.

-zna adres szkoły;

-opisuje swoją drogę do szkoły, zna nazwy ulic, placów;

-zna zasady chodzenia drogą bez chodnika;

-dokonuje analizy i syntezy wyrazów;

-wyodrębnia zbiory i podzbiory pojazdów;

-klasyfikuje zbiory według przeznaczenia;

-reaguje na sygnały ruchu ulicznego.

-na podstawie własnej oceny dokonuje wyboru najkrótszej i najbezpieczniejszej drogi do szkoły,

-przestrzega zasad prawidłowego poruszania się pieszych po drogach.

Jestem rozsądnym użytkownikiem drogi.

Klasyfikacja zbiorów według przeznaczenia. Wyodrębnianie zbiorów i podzbiorów. Utrwalanie nazwy kierunków: na lewo, na prawo, na wprost.

-dostrzega różnice między drogą wiejską a miejską;

-przechodzi przez jezdnię zgodnie z poznanymi zasadami;

-dostrzega i opowiada co znajduje się po prawej stronie drogi, a co po lewej w pobliżu szkoły;

-dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów;

-wyodrębnia zbiory i podzbiory według określonych cech.

-potrafi ocenić miejsca niebezpieczne na drodze,

-czyta globalnie.

Ja to umiem, ja to wiem.

Z wizytą w Literkowie.

Utrwalanie pojęć: na zewnątrz – wewnątrz, niższe – wyższe, mniejsze – większe, takie same.

-rozpoznaje litery małe i wielkie;

-rozpoznaje samogłoski i potrafi wyróżnić je w nazwach;

-podaje wyrazy z daną głoską w nagłosie i wygłosie;

-dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów;

-zestawia model wyrazu z obrazkiem;

-tnie papier wzdłuż linii prostej;

-praktycznie posługuje się pojęciami: wewnątrz, na zewnątrz, większy, mniejszy, wyższy, niższy;

-respektuje zasady obowiązujące w grach i zabawach.

-bezbłędnie rozpoznaje litery,

-samodzielnie dokonuje analizy i syntezy wyrazów.

Na tropie sylab i figur geometrycznych.

Klasyfikowanie figur według koloru i kształtu, stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe.

-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

-wyodrębnia sylaby w różnych pozycjach i określa liczbę sylab w wyrazach;

-kreśli elementy literopodobne i utrzymuje się w liniaturze;

-właściwie stosuje zwroty typu: na, nad, pod, obok, z prawej, z lewej;

-dokonuje klasyfikacji figur według cech: koloru, kształtu, wielkości.

-dokonuje bezbłędnej klasyfikacji wg określonej cechy.

Nasze ulubione zajęcia i zabawy

Szukamy sposobów na zatrzymanie lata.

Wyodrębnianie zbiorów i podzbiorów. Liczenie elementów w zbiorze i podzbiorze.

-uważnie słucha i przeżywa treść wiersza;

-zestawia treść wiersza z ilustracją w podręczniku;

-dokonuje analizy i syntezy wyrazów z literą o w różnych pozycjach;

-rozpoznaje i pisze poprawnie literę o w liniaturze;

-respektuje przyjęte zasady gier i zabaw;

-grupuje przedmioty według określonej cechy;

-przedstawia plamą nastrój i barwy lata.

-w oryginalny sposób przedstawia barwy lata.

Rośliny ulubionym tematem zdjęć i obrazów malarskich.

Czynnościowe klasyfikowanie zbiorów. Uwzględnianie dwu cech. Część wspólna zbiorów.

-dostrzega różnice między drzewami, krzewami i roślinami zielonymi;

-rozpoznaje pospolite rośliny w otoczeniu szkoły i na ilustracji;

-dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską a;

-rozpoznaje i pisze poprawnie literę a w liniaturze;

-określa część wspólną zbiorów;

-dokonuje klasyfikacji zbiorów przedmiotów, roślin z uwzględnieniem dwóch cech.

-rozpoznaje i opisuje rośliny zielne, rozróżnia popularne drzewa i krzewy na podstawie ich cech szczególnych.

Podpatrzone okiem kamery.

Porównywanie i porządkowanie liczebności zbiorów. Więcej, mniej, tyle samo.

-dostrzega i wiąże informacje zawarte w obrazach w logiczną całość;

-dokonuje analizy i syntezy wyrazów z literą e w różnych pozycjach;

-uświadamia sobie zagrożenie dla zdrowia wynikające z ciągłego oglądania telewizji;

-praktycznie posługuje się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo;

-porządkuje zbiory w kolejności rosnącej i malejącej;

-stara się przez improwizowany taniec i scenki pantomimiczne rozwijać zwinność, gibkość i wyobraźnię.

-dostrzega i opisuje związki w logiczną całość,

-potrafi w sposób racjonalny wykorzystać swój czas wolny,

-zna i uzasadnia potrzebę uprawiania sportu.

Rozpatrujemy skargi i prośby naszych zabawek.

Porządkowanie i porównywanie liczebności zbiorów. Liczenie wyrazów w zdaniach i rodzajów zdań.

-wycina i składa lalę na zaczepy według instrukcji;

-układa z liter ruchomego alfabetu imiona;

-dokonuje analizy i syntezy wyrazów z l w różnych pozycjach;

-pisze literę l w liniaturze i wyrazy z tą literą;

-układa zdania o zabawkach;

-porządkuje zbiory według liczby elementów niezależne od konfiguracji;

-reaguje na tempo i dynamikę w muzyce.

-samodzielnie czyta rysunki i instrukcje,

Ja to umiem, ja to wiem.

Pożegnanie lata w Cyferkowie.

Rozpoznawanie cyfr, przyporządkowanie cyfrom odpowiedniej liczby elementów. Klasyfikacja zbiorów ze względu na liczebność – sprawdzian.

-dostrzega i wypowiada się pełnymi zdaniami na temat charakterystycznych cech lata;

-tworzy wyrazy z sylab, dostrzega w wierszu elementy fantastyczne i realistyczne;

-rozumie pojęcie liczby 1 w trzech aspektach;

-pisze liczbę 1 usytuowaną w odpowiednich kratkach;

-rozróżnia ustawienia: rząd, koło;

-improwizuje gestem i ruchem melodię i słowa piosenki.

-stosuje w wypowiedziach bogate słownictwo,

-wg własnego pomysłu improwizuje tekst piosenki.

Zwierzęta w naszym otoczeniu

Poznajemy zwierzęta i odgłosy wiejskiego podwórka.

Omówienie i poprawienie sprawdzianu. Porównywanie i porządkowanie liczebności zbiorów. Przeliczanie liczebności zbiorów.

-rozpoznaje dźwięki dochodzące z różnych miejsc (ulica, szkoła, wiejskie podwórko);

-rozróżnia dźwięki wysokie, dźwięki niskie;

-rozpoznaje zwierzęta domowe i hodowlane oraz podaje ich nazwy;

-rozróżnia i naśladuje głosy zwierząt;

-opowiada historyjkę obrazkową, dostrzega następstwo czasowe;

-dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską i w różnych pozycjach;

-pisze poprawnie i, I w izolacji i w połączeniu z innymi literami;

-kojarzy liczbę elementów zbioru z liczbą, cyfrą;

-rozumie pojęcia: tyle samo, więcej, mniej, pierwszy, ostatni.

-opiekuje się zwierzętami domowymi i innymi podczas zimy,

-prawidłowo odtwarza kształty liter i ich połączenia.

Ożywiamy wiejskie podwórko.

Monografia liczby 1. Pisanie cyfry 1.

-uważnie słucha opowiada i w odpowiednim czasie włącza się z ilustracją dźwiękową;

-mówi, jak opiekować się zwierzętami domowymi;

-rozróżnia i naśladuje głosy oraz sposób poruszania się zwierząt;

-rozumie pojęcie liczby 1;

-poprawnie zapisuje liczbę 1 w kratkach;

-dobiera zdania do obrazków i zapisuje je;

-układa wyrazy z liter alfabetu ruchomego.

-poprawnie i samodzielnie podpisuje obrazki.

Zdobywamy oznakę pracowici jak pszczółki.

Liczenie w zakresie 10. Przeliczanie elementów w zbiorach i porównywanie ich (więcej, mniej, tyle samo).

-wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji;

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów z u;

-zna litery u, U i poprawnie zapisuje je w liniaturze w izolacji i w połączeniach;

-czyta ze zrozumieniem wyrazy i dobiera je do obrazków;

-odpowiada na pytania minikonkursu;

-przelicza zbiory w zakresie 10 i porównuje je.

-wypowiada się zdaniami złożonymi, stosuje bogate słownictwo,

-bezbłędnie przelicza elementy zbiorów.

Poznajemy zwyczaje pszczelej rodziny.

Monografia liczby 2. Nauka pisania cyfry 2.

-układa pytania do ilustracji i odpowiada na pytania;

-łączy pojedyncze obrazki w logiczną całość i opowiada historię kropelki miodu;

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów z ó;

-poprawnie wymawia i pisze samogłoskę ó;

-zna liczbę 2 w różnych aspektach i umie zapisać ją w kratkach;

-słucha uważnie opowieści nauczyciela i wciela się w rolę mrówki robotnicy;

-naśladuje ruchem lot owadów.

-samodzielnie układa pytania i odpowiedzi do ilustracji i tekstu.

Moja rodzina, mój dom

Zajęcia i zabawy z tatą.

Liczenie elementów na obrazkach, zdań i wyrazów w zdaniu. Zdanie najdłuższe i najkrótsze – porównywanie liczby wyrazów w zdaniach

-opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu z tatą;

-rozpoznaje instrumenty perkusyjne i ich brzmienie;

-potrafi pisać literę t, T i wyrazy z tymi literami;

-przedstawia za pomocą plasteliny charakterystyczne cechy wyglądu swojego taty;

-przelicza zbiory od 1 do 10.

-stosuje zdania złożone w wypowiedziach i dłuższych opowiadaniach,

-bezbłędnie przelicza elementy zbiorów.

Przygotowujemy koncert dla taty.

Monografia liczby 3. Liczby główne i porządkowe. Nauka pisania cyfry 3.

-czyta zdania z właściwą intonacją;

-przepisuje krótkie zdania z wyrazami z literą t;

-czyta rytmicznie podpisy pod rysunkami;

-nazywa instrumenty perkusyjne, rozpoznaje ich brzmienie;

-aktywnie uczestniczy w koncercie;

-rozumie pojęcie liczby 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;

-potrafi pisać cyfrę 3.

-czyta poprawnie, płynnie, wyraziście i biegle.

-odczuwa potrzebę uczestnictwa w różnych formach kultury.

Prowadzimy wywiad z mamą.

Utrwalenie pojęcia liczby 3 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i strukturalnym.

-deklaruje potrzebę otwartości na pytania rodziców i chęć zadawania pytań;

-rozumie, że od sensowności i jasności pytania zależy odpowiedź;

-respektuje zasadę kulturalnego prowadzenia rozmowy;

-układa pytanie na podstawie odpowiedzi;

-potrafi napisać literę m, M w izolacji oraz w połączeniu z innymi literami w sylabach i wyrazach;

-czyta ze zrozumieniem tekst obrazkowo – wyrazowy;

-zna liczby od 1 do 3 w różnych aspektach;

-uczestniczy w chóralnym i rytmicznym wypowiadaniu zdań o miłości i przywiązaniu do matki.

-samodzielnie układa pytania do wywiadu na określony temat,

-czyta biegle i płynnie.

Mój dom rodzinny.

Przeliczanie zbiorów. Czynnościowe rozkładanie liczby na składniki.

-dostrzega znaczenie domu rodzinnego i rozumie wieloznaczność pojęcia dom;

-stara się wejść w rolę osoby przedstawionej na ilustracji i przewidzieć rozmowę;

-czyta tekst i rozumie istotę wieloznaczności pojęcia dom;

-pisze literę d, D i prawidłowo łączy ją z innymi literami;

-potrafi napisać liczby 1, 2, 3 i posługuje się nimi w różnych aspektach;

-rozkłada czynnościowo liczby od 2 do 3 na składniki.

-bezbłędnie pisze i rozkłada na czynniki liczby.


Moje obowiązki w rodzinie.

Monografia liczby 4. Nauka pisania cyfry 4.Czynnościowe rozkładanie liczby 4 na składniki. Pojęcia następstwa czasowego: najpierw, później, na koniec.

-czyta tekst z poprawną intonacja;

-wie, co znaczy drzewo rodziny i potrafi określić strukturę swojej najbliższej rodziny (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo);

-rozumie potrzebę czynnego uczestnictwa w zajęciach domowych, dbania o dom, jego wygląd i estetykę;

-układa zdania z rozsypanki i zapisuje je;

-pisze proste zdania z pamięci;

-potrafi napisać liczbę 4 i posługuje się w różnych aspektach;

-ustawia obrazki historyjki w następstwie czasowym.

-orientuje się w czasie (wieku członków swojej rodziny),

-samodzielnie układa i zapisuje zdania z rozsypanek.

Każdy chce mieć dom.

Klasyfikacja zbiorów ze względu na przeznaczenie, przeliczanie ich. Liczby główne i porządkowe w zakresie 4.

-dostrzega różnice w architekturze budynków mieszkalnych;

-rozumie potrzebę dbania o zieleń i czystość wokół domów;

-potrafi podporządkować się regułom obowiązującym na wycieczce i podczas zabaw zespołowych;

-umie pisać literę y i łączy ją z innymi literami w wyrazach;

-czyta ze zrozumieniem tekst wyrazowo – obrazkowy z właściwą intonacją;

-próbuje mówić wiersz z pamięci;

-rozumie pojęcie liczby głównej i porządkowej w zakresie 4.

-potrafi samodzielnie ocenić budynek i jego otoczenie pod względem ekologicznym,

-wygłasza z pamięci wiersze.

Opiekujemy się kotem.

Monografia liczby 5 we wszystkich aspektach. Nauka pisania cyfry 5. Moneta 5-złotowa.

-wypowiada się na temat swoich czworonożnych ulubieńców;

-wie, jak należy opiekować się zwierzętami domowymi;

-pisze literę k, K i prawidłowo łączy ją z innymi;

-układa wyrazy z sylab i przepisuje je;

-czyta ze zrozumieniem tekst z podręcznika;

-śpiewa piosenkę „O indyku rozbójniku” i ilustruje ruchem;

-symuluje różne zachowania kota;

-rozumie pojęcie liczby 5 we wszystkich aspektach.

-wypowiada się stosując bogate słownictwo,

-samodzielnie układa i zapisuje wyrazy.

Zabawy z kotem.

Liczenie w zakresie 5. Rozkładanie liczby na składniki.

-wyróżnia części ciała kota, opisuje charakterystyczne cechy łapek i oczu;

-zna charakterystyczne cechy zachowania kota;

-opowiada historyjkę obrazkową uwzględniając kolejność zdarzeń;

-czyta ze zrozumieniem zdania;

-dobiera odpowiedzi na pytania;

-śpiewa i bawi się zgodnie ze słowami piosenki „Kot i mysz”.

-zna budowę, tryb życia i sposób odżywiania kota.

Smacznie, zdrowo, kolorowo

Przygotowujemy kanapki z jajek i warzyw.

Wprowadzenie znaków: <, >, =. Porównywanie liczb.

-zna wartości odżywcze jajek i warzyw;

-rozumie konieczność spożywania drugiego śniadania;

-wie, że należy przestrzegać zasady higieny przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków i respektuje je;

-zna literę j, J i potrafi ją pisać w połączeniu z innymi literami;

-podpisuje obrazki wyrazami i układa wyrazy z sylab;

-czyta teksty;

-opowiada historyjkę obrazkową z uwzględnieniem kolejności zdarzeń;

-zna i pisze znaki: <, >, =;

-porównuje liczby w zakresie 5.

-zna i uzasadnia potrzebę higienicznego trybu życia jako gwarancji zachowania zdrowia

-rozumie, nazywa i stosuje znaki: <, >, = przy porównywaniu liczb.

Myjemy i jemy owoce.

Wprowadzenie dodawania w zakresie 5, znak +. Rozwiązywanie i układanie zadań.

-uzasadnia konieczność spożywania surowych owoców;

-rozpoznaje i nazywa owoce naszych sąsiadów i owoce egzotyczne;

-opowiada zdarzenia przedstawione na ilustracji z uwzględnieniem chronologii zdarzeń;

-zna literę ą i potrafi ją pisać;

-wie, że ą jest samogłoską;

-potrafi uzupełnić zdanie brakującymi wyrazami;

-rozumie pojęcie dodawania;

-wie, co znaczy znak +;

-odróżnia barwy zimne od ciepłych i nazywa je.

-orientuje się, jakie produkty spożywcze są zdrowe, a jakie szkodliwe.

Robimy desery z owoców.

Liczba 5. Skład liczby.

-nazywa różne rodzaje deserów i koktajli;

-uzasadnia konieczność spożywania soków owocowych i koktajli mleczno – owocowych;

-wie, że podczas przygotowywania koktajli należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę;

-zna i potrafi pisać literę s, S i połączenia z innymi literami;

-wyróżnia w tekście zdania pytające i oznajmiające;

-rozkłada liczbę 5 na dwa i więcej składników.

-potrafi zaplanować zdrowy jadłospis i wyjaśnić, na czym polega racjonalne odżywianie się.

Przygotowujemy zdrowe posiłki.

Dodawanie w zakresie 5. Porównywanie liczb.

-rozumie konieczność zdrowego odżywiania;

-wie, że posiłek estetycznie podany lepiej smakuje;

-umie napisać literę c, C w izolacji i w połączeniu z innymi literami;

-próbuje czytać z odpowiednią intonacją tekst z podziałem na role;

-porównuje i dodaje liczby w zakresie 5.

-czyta rolami w sposób płynny i wyrazisty.

Lekcja zachowania przy stole.

Dodawanie i porównywanie liczb w zakresie 5. Układanie zdań do obrazków.

-wie jak zachować się przy stole;

-wykazuje wrażliwość na estetyczne nakrycie stołu do posiłku;

-nazywa produkty przeznaczone na różne posiłki;

-wyróżnia w wyrazach sylaby i głoski;

-uzupełnia zdania podanymi wyrazami;

-przyjmuje właściwą postawę w czasie spożywania posiłków.

-samodzielnie podając własne propozycje uzupełnia zdania.

Jesienne obserwacje

Odloty ptaków.

Praktyczne stosowanie przemienności dodawania w zakresie 5. Układanie zadań.

-wie, dlaczego odlatują ptaki;

-rozpoznaje i nazywa pospolite ptaki z najbliższego otoczenia;

-układa zdania z podanymi wyrazami;

-czyta tekst z podręcznika i rozumie go;

-rozumie prawo przemienności dodawania i stosuje je w obliczeniach;

-zna budowę ciała ptaka i modeluje go z plasteliny.

-poprawnie i samodzielnie stosuje prawo przemienności dodawania.

Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów, parków i ogrodów.

Dodawanie w zakresie 5- przemienność dodawania. Układanie zadań. Klasyfikacja ptaków wg podanej cechy.

-wie, dlaczego niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów;

-rozpoznaje i nazywa niektóre ptaki, zostające u nas na zimę;

-wyjaśnia, jak ptaki przygotowują się do zimy;

-umie napisać literę r, R i wyrazy z tą literą;

-potrafi odszukać i odczytać zdanie w tekście zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela;

-uczestniczy w ćwiczeniach dramowych – wchodzi w określone role;

-dodaje w zakresie 5, stosuje zasadę przemienności dodawania;

-układa zadania do ilustracji bądź przedstawionej sytuacji.

-samodzielnie układa zadania do formuły, ilustracji.

Otwieramy wrota lasu.

Układanie zadań z rozsypanki zdaniowej i rozwiązywanie ich. Sprawdzian umiejętności dodawania i porównywania liczb w zakresie 5.

-uświadamia sobie znaczenie i piękno lasu;

-wie, jak należy zachować się w lesie;

-zgłasza chęć opowiadania fragmentów znanych bajek;

-umie pisać literę z, Z, sylaby i wyrazy z tą literą;

-układa wyrazy z sylab i podpisuje nimi obrazki;

-czyta tekst obrazkowo – wyrazowy;

-rozumie strukturę zdania tekstowego, układa zdania z rozsypanki zdaniowej;

-naśladuje charakterystyczne zachowanie i ruch zwierząt leśnych.

-opowiada ulubione baśnie i historie,

-samodzielnie podpisuje obrazki i ilustracje.

Tajemnice lasu.

Liczba 0. Liczenie w zakresie 5.

-słucha i zna ciekawostki z życia zwierząt leśnych;

-czyta zdania ze zrozumieniem i przepisuje je;

-czyta tekst z podręcznika z właściwą intonacją;

-rozpoznaje zdania pytające i oznajmujące;

-rozumie, że pauza w muzyce oznacza ciszę;

-umie pisać cyfrę 0, wie, że liczba 0 jest cechą zbioru pustego i znajduje się przed 1 w ciągu liczbowym.

-bezbłędnie rozpoznaje rodzaje zdań.

Jesienne obserwacje w parku.

Liczba 6 i jej zapis cyfrowy. Liczenie od 0 do6. Liczba główna i porządkowa.

-wykazuje postawę aktywnego obserwatora;

-dostrzega zmiany zachodzące w parku jesienią;

-rozpoznaje drzewa, ich liście i owoce (dąb, jarzębina, klon, kasztanowiec);

-zestawia obserwacje poczynione w parku z ilustracją;

-czyta tekst z podręcznika;

-układa proste zdania z rozsypanki zdaniowej;

-rozumie liczbę 6 we wszystkich aspektach i pisze cyfrę 6;

-rozumie pojęcie kontur i komponuje z listków zwierzaka – dziwaka;

-rozumie pojęcie pauzy w muzyce.

-prowadzi samodzielne obserwacje przyrody, potrafi o nich opowiedzieć i wyciągnąć wnioski.

Notatki z jesiennych obserwacji.

Rozkładanie liczby 6 na składniki.

-gromadzi materiały z wycieczki;

-wypowiada się całymi zdaniami o swoich spostrzeżeniach;

-pisze literę n, N i jej połączenia;

-czyta tekst obrazkowo – wyrazowy z właściwą intonacją;

-rozkłada liczbę 6 na dwa składniki;

-śpiewa piosenkę „W kasztanowym mieście”;

-stosuje pauzę w zapisie rytmicznym;

-tnie kartkę papieru wzdłuż linii prostej, zagina papier i łączy zszywaczem.

-poprawnie pisze i łączy litery,

-czyta płynnie, poprawnie, w dobrym tempie.

Czas na zbiory warzyw.

Rozkładanie liczby 6 na trzy składniki. Porównywanie liczb.

-rozpoznaje i nazywa warzywa w całości i w przekroju;

-wie, że warzywa są źródłem witamin (są zdrowe);

-wie, że październik to pora zbioru warzyw;

-pisze literę p, P i jej połączenia z innymi;

-pisze nazwy wybranych warzyw (pomidor, por, kapusta);

-czyta z właściwą intonacją krótkie teksty z podręcznika;

-rozkłada liczbę 6 na trzy składniki;

-porównuje liczby w zakresie 6;

-potrafi wykonać kukiełkę warzywną.

-rozpoznaje i nazywa warzywa mniej znane,

-pisze kształtne litery i prawidłowo je łączy,

-czyta płynnie, dłuższe teksty.

Pamięta-my o tych, którzy odeszli

Wspólne porządkowanie i przeżywanie.

Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych. Dodawanie w zakresie 6.

-rozumie istotę Święta Zmarłych, umie zachować się na cmentarzu i w miejscach pamięci narodowej,

-uczestniczy w porządkowaniu mogił,

-potrafi w skupieniu wysłuchać muzyki oddającej nastrój Święta Zmarłych,

-umie pisać samogłoskę ę, w izolacji i w połączeniu z innymi literami,

-układa i rozwiązuje zadania tekstowe na dodawanie w zakresie 6.

-zna tradycje i zwyczaje związane z obchodami dnia wszystkich świętych i zaduszek,

-samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe.

Nasi czworonożni przyjacie-

le

Opiekujemy się psem.

Rozwiązywanie zadań. Dodawanie liczb w zakresie 6.

-wie, jak opiekować się psem, wykazuje wrażliwość na krzywdę zwierząt,

-umie pisać literę b, B oraz jej połączenia z innymi litrami,

-dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej,

-dodaje i porównuje liczby w zakresie 6,

-rozwiązuje zadania tekstowe.

-w sposób barwny i ciekawy układa dłuższe wypowiedzi, na podstawie historyjki obrazkowej.

Poznajemy rasy psów.

Dodawanie trzech składników w zakresie 6.

-rozpoznaje popularne rasy psów,

-czyta ze zrozumieniem pojedyncze zdania, teksty,

-potrafi ciąć papier wzdłuż linii prostej i owalnej oraz formować sylwetkę psa jamnika według instrukcji,

-potrafi ułożyć odpowiedzi na pytania,

-rozkłada liczbę 6 na trzy składniki.

-posiada dodatkowe informacje dotyczące danej rasy psów.

Bezpieczne zabawy z psem.

Wprowadzenie odejmowania w zakresie 6. Znak „-”.

-wie, jak bezpiecznie bawić się z psem,

-wie, że należy zachować ostrożność wobec obcych psów bez kagańca,

-umie pisać literę ł, Ł oraz wyrazy z tą literą,

-potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową,

-rozumie pojęcie odejmowania, zna znak -,

-potrafi dobrać ilustrację do muzyki i określić nastrój w muzyce.

-tworzy proste improwizacje muzyczne.

Uczestniczymy w poszukiwaniu psa Kleksa, bohatera lektury.

Odejmowanie w zakresie 6.

-umie wyjaśnić, że pies i kot są ssakami,

-wie, że imiona psów piszemy wielką literą,

-samodzielnie czyta tekst – zagadkę,

-odejmuje liczby w zakresie 6.

-samodzielnie układa zagadki na podany temat.

Woda skarb bezcenny

Woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin.

Związek dodawania z odejmowaniem w zakresie 6.

-rozumie znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin,

-potrafi zestawić wysłuchany fragment tekstu z ilustracją w podręczniku,

-umie pisać literę w, W oraz sylaby i wyrazy z tą literą,

-rozumie związek dodawania z odejmowaniem.

-potrafi uzasadnić tezę, że woda daje życie.

Oszczędzamy wodę.

Przekształcanie i rozwiązywanie zadań w zakresie 6.

-rozumie konieczność oszczędzania wody w życiu codziennym oraz dbania o czystość wód w rzekach i stawach,

-rozumie czytane wyrazy, zdania i teksty,

-układa wyrazy z sylab,

-przekształca i rozwiązuje zadania tekstowe.

-samodzielnie przekształca i rozwiązuje zadania tekstowe, wykorzystując związek dodawania i odejmowania.

Projektujemy i prowadzimy doświadczenia – Co pływa po wodzie?

Liczba 7. Nauka pisania cyfry 7. Rozkład liczby 7 na dwa składniki.

-potrafi zaprojektować doświadczenie – co pływa po wodzie i wykorzystać zdobytą wiedzę do wykonania tratwy,

-rozumie czytane wyrazy, zdania i teksty,

-umie pisać liczbę 7, rozkłada ją na składniki,

-czyta zdania zgodnie z linią ilustrującą wysokość dźwięków.

-podaje dodatkowe przykłady doświadczeń z wodą.

Przygotowujemy się do wyprawy na niby.

Liczby porządkowe w zakresie 7. Tydzień.

-wie, co to jest globus i odróżnia lądy od zbiorników wodnych,

-potrafi pisać literę g, G oraz wyrazy z tą literą,

-zna liczby w zakresie 7 i ich zapis cyfrowy,

-wie, ile ma lat i ile tydzień ma dni,

-układa proste zadania do rysunku i rozwiązuje je.

-potrafi określić położenie niektórych krajów na globusie.

Wypływamy w rejs na niby.

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 7. Układanie zadań.

-rozpoznaje środki komunikacji wodnej,

-rozumie czytany tekst,

-potrafi dodawać i odejmować w zakresie 7,

-układa proste zadania tekstowe,

-umie wykonać łódkę i fale z papieru,

-śpiewa piosenkę z akompaniamentem perkusyjnym.

-samodzielnie tworzy dowolne akompaniamenty muzyczne.


Tworzymy małą galerię klasową.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 7. Uzupełnianie zadań tekstowych pytaniami, rozwiązywanie zadań.

-umie pisać literę f, F oraz wyrazy z tą literą,

-potrafi ułożyć odpowiedzi na pytania na podstawie czytanego tekstu,

-uczestniczy w zakładaniu klasowej galerii i rozumie pojęcie galeria,

-dodaje i odejmuje w zakresie 7,

-potrafi uzupełnić zadania tekstowe pytaniami, rozwiązuje je,

-umie określić nastrój utworu muzycznego,

-wie, jak posługiwać się farbami wodnymi i pędzlem.

-oddaje nastrój utworu muzycznego w pracach plastycznych.

Z wizytą w sali koncertowej.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 7. Porównywanie liczb. Zabawa w sklep.

-wie, co to jest filharmonia i sala koncertowa,

-potrafi zachować się w czasie słuchania muzyki w klasie i na koncercie,

-odróżnia rodzaj pracy dyrygenta i muzyka,

-dobiera prawidłowe zdania do obrazków,

-dodaje i odejmuje w zakresie 7, porównuje liczby,

-rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów muzycznych.

-rozpoznaje i zna nazwy instrumentów rzadko spotykanych.

Organizujemy koncert w klasie.

Liczba 8 i jej zapis cyfrowy. Rozkład liczby 8 na składniki.

-zdaje sobie sprawę ze szkodliwości hałasu,

-dostrzega i wyodrębnia kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej i opowiada ją,

-układa zdania z rozsypanki wyrazowej,

-rozróżnia samogłoski i spółgłoski,

-rozumie pojęcie liczby 8 w czterech aspektach, potrafi ją zapisać.

-samodzielnie układa dłuższe zdania z rozsypanki wyrazowej.

Bawimy się w teatr.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 8. Układanie i rozwiązywanie zadań.

-wyraża słowem, gestem, ruchem charakterystyczne cechy zachowania postaci z baśni,

-czyni próby konstruowania zakończenia słuchanej baśni,

-dodaje i odejmuje w zakresie 8,

-układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe,

-potrafi wykonać prostą kukiełkę z papieru i umocować ją na ołówku,

-potrafi wczuć się w nastrój muzyki, rozpoznaje wysokie i niskie głosy: sopran, bas.

-wykazuje zdolności aktorskie.

Dbamy o zdrowie i wygląd

Ubieramy się stosownie do pogody i okoliczności.

Rozkład liczby 8 na dwa i trzy składniki.

-wie, jak ubrać się stosownie do pogody i okoliczności,

-dba o czystość i estetykę garderoby,

-zna dwuznak: sz, Sz, potrafi go zapisać oraz utworzyć z nim sylaby i wyrazy,

-wie, że dwuznak to jedna głoska, zapisana dwiema literami,

-potrafi rozłożyć liczbę 8 na składniki.

-potrafi samodzielnie zaprojektować strój stosownie do panującej aury i mody.

Dbamy o higienę ciała.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 8. Układanie i rozwiązywanie zadań.

-dba o swoje zdrowie,

-wie, jak należy dbać o higienę całego ciała i rozumie potrzebę jej przestrzegania (wie, kiedy i dlaczego należy myć ręce),

-układa zdania z rozsypanki wyrazowej,

-układa i rozwiązuje zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 8.

-samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe.

Unikamy przeziębień.

Układanie i rozwiązywanie zadań. Liczenie w zakresie 8.

-wie, jak należy zachować się podczas kichania i kaszlu,

-dba o zwoje zdrowie,

-potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową i porządkuje zdania zgodnie z kolejnością zdarzeń,

-zna i potrafi zapisać dwuznak cz, Cz,

-dodaje i odejmuje w zakresie 8,

-potrafi kreską wyznaczyć kontury postaci i wypełnić płaszczyznę farbami kryjącymi.

-zna i rozumie wyrażenie „hartowanie ciała”.

Wypowiadamy wojnę próchnicy.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 8. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Liczba 9 i jej zapis cyfrowy. Rozkładanie liczby 9 na dwa składniki.

-wie, jak należy dbać o higienę całego ciała i rozumie potrzebę jej przestrzegania (umie czyścić zęby i wie, że należy je myć po każdym posiłku),

-porządkuje i zapisuje zdania,

-pisze proste zdania z pamięci,

-rozwiązuje proste zadania tekstowe,

-zna pojęcia: ćwierćnuta, ósemka.

-dba o swoje zdrowie,

-potrafi powiedzieć z pamięci fragmenty wiersza,

-porządkuje zdania historyjki obrazkowej,

-potrafi zapisać liczbę 9 i rozłożyć ją na składniki.

-zna, rozumie i posługuje się terminem higiena.

W krainie baśni

Nasze pomysły na zakończenie baśni.

Rozkład liczby 9 na składniki. Rozwiązywanie zadań.

-zna i potrafi napisać literę ż, Ż,

-słucha uważnie czytanego przez nauczyciela tekstu,

-próbuje konstruować dalszy ciąg baśni,

-rozumie strukturę zadania tekstowego,

-umie pisać ćwierćnuty i ósemki.

-tworzy własne fantastyczne utwory.

Poznajemy dalsze losy królewny Różyczki.

Porównywanie liczb w zakresie 9.

-rozpoznaje i potrafi zapisać dwuznak rz, Rz oraz wyrazy z tym dwuznakiem,

-wie, że głoska ż ma podwójny zapis: ż - rz,

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów,

-porównuje liczby w zakresie 9,

-potrafi dobrać rytm do ilustracji.

-bezbłędnie zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną.

Mikołajkowe tradycje.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

-wie, na czym polega mikołajkowa tradycja,

-czuje radość z obdarowywania upominkami i z otrzymywania upominków,

-rozumie strukturę zadania tekstowego,

-dodaje i odejmuje w zakresie 9 na liczmanach i bez,

-potrafi rytmicznie przeczytać zdanie pytające.

-biegle liczy w zakresie 9, bez użycia konkretów.

Jesteśmy klientami

Z wizytą na poczcie.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9. Rozwiązywanie zadań.

Liczba 10 i jej zapis cyfrowy. Skład liczby 10.

-umie przygotować i zapakować paczkę,

-zna usługi świadczone przez urząd pocztowy,

-potrafi poprawnie używać wyrazów związanych z usługami urzędu pocztowego,

-rozwiązuje zadania z treścią, dodaje i odejmuje w zakresie 9,

-wie, jak wysłać paczkę w urzędzie pocztowym,

-zna drogę paczki od nadawcy do adresata,

-potrafi rozpoznać i zapisać liczbę 10.

-potrafi przygotować i przeprowadzić wywiad z pracownikami poczty.

ABC zachowania się w sklepie samoobsługowym.

Rozkład liczby 10 na składniki.

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10

-pomaga w robieniu zakupów,

-umie wskazać różnicę między małym sklepem a supersamem,

-rozpoznaje i potrafi zapisać dwuznak dz, Dz,

-rozkłada liczbę10 na składniki.

-potrafi samodzielnie zrobić drobne zakupy.

Organizujemy sklep w klasie.

Dodawanie dwóch i więcej składników. Monety – złote.

-wie, jak kulturalnie zachować się w sklepie,

-umie pisać literę h, H oraz wyrazy i sylaby z tą litera,

-czyta z podziałem na role,

-potrafi rozwiązywać rebusy,

-dodaje dwa i więcej składników,

-posługuje się monetami i ich nominałami.

-samodzielnie rozwiązuje i tworzy rebusy.

Przedświąteczne zakupy.

Monety – złote. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10. Porównywanie kwot wydanych na zakupy.

-rozpoznaje drzewa iglaste na podstawie gałązek i długości igieł,

-potrafi pisać dwuznak ch, Ch,

-porównuje kwoty wydawane na zakupy,

-dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10.

-biegle liczy w zakresie 10,

-potrafi zaplanować zakupy biorąc pod uwagę otrzymaną na ten cel kwotę.

Święta Bożego Narodze-nia tuż, tuż

Zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Liczenie pieniędzy.

-zna zwyczaje i tradycje świąt bożonarodzeniowych,

-rozumie i stosuje zasadę, że na końcu wyrazów piszemy ch z wyjątkiem wyrazu druh,

-potrafi liczyć pieniądze, dodaje i odejmuje w zakresie 10,

-maluje rysunek konturowy.

-biegle przelicza i rozpoznaje pieniądze.

Robimy ozdoby choinkowe i ubieramy choinkę.

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem dodawania i odejmowania w zakresie 10.

Dodawanie i odejmowanie kilku składników. Porównywanie liczb.

-wykonuje ozdoby choinkowe,

-czyta tekst ze zrozumieniem,

-udziela pisemnych odpowiedzi na zadane pytania,

-dodaje i odejmuje kilka składników, porównuje liczby,

-potrafi estetycznie ubrać choinkę,

-recytuje wiersz z pamięci,

-układa zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisuje je,

-rozwiązuje zadania tekstowe, dodaje i odejmuje w zakresie 10,

-umie prawidłowo siedzieć na sankach,

-zna zasady bezpiecznego, wzajemnego wożenia się na sankach.

-samodzielnie układa i zapisuje zdania złożony z rozsypanki wyrazowej i sylabowej.

Wigilia w klasie.

Ilustrowanie i rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce wigilijnej. Para przedmiotów, para osób.

-zna wigilijne zwyczaje,

-uczestniczy w klasowej wigilii (łamie się opłatkiem, składa życzenia),

-ilustruje i rozwiązuje zadania tekstowe,

-rozumie pojęcia: para przedmiotów, para osób,

-śpiewa kolędy.

-w sposób interesujący i barwny potrafi opowiedzieć o zwyczajach wigilijnych.

Nadeszła zima

Witamy Nowy Rok.

Przemienność dodawania liczb w zakresie 10.

-potrafi złożyć życzenia noworoczne,

-nazywa i rozróżnia pory roku,

-wypowiada się na temat istotnych cech pór roku,

-składa z sylab wyrazy i uzupełnia nimi zdania,

-dostrzega podobieństwa i różnice między ilustracją a utworem literackim,

-próbuje projektować nieskomplikowany wzór.

-samodzielnie redaguje oryginalne życzenia (np. wierszowane)

-projektuje ciekawe wzory.

Podziwiamy zimowe pejzaże.

Przemienność dodawania liczb w zakresie 10.

-dostrzega piękno krajobrazu zimowego i wypowiada się na ten temat,

-umie przez odpowiedni zestaw kolorystyczny przedstawić na obrazie zimę,

-potrafi określić nastrój i tempo słuchanego utworu,

-układa melodię do zdań.

-w sposób interesujący, zdaniami złożonymi opisuje piękno krajobrazu zimowego.

Pomaga-my zwierzę-tom przetrwać zimę

Zimowe kryjówki zwierząt.

Odejmowanie liczb w zakresie 10. Zadania tekstowe.

Związek dodawania z odejmowaniem liczb w zakresie 10.

-rozróżnia na ilustracji zwierzęta i nazywa je,

-wypowiada się na temat przystosowania się zwierząt do zimy i ich kryjówek,

-zna i pisze spółgłoskę miękką ś,

-dokonuje analizy i syntezy wyrazów ze spółgłoską ś,

-czyta z podziałem na role teksty z podręcznika,

-umie wykonać ozdobne witrażowe ślimaki,

-odejmuje liczby w zakresie 10.

-zna i pisze spółgłoskę zmiękczoną si,

-dzieli wyrazy na sylaby i dopisuje brakujące sylaby,

-uświadamia sobie rolę samogłoski w tworzeniu sylab,

-dostrzega związek dodawania z odejmowaniem,

-umie śpiewać „Zimową piosenkę”.

-posiada bogatą wiedzę nt. przystosowania się zwierząt do warunków zimowych,

-precyzyjnie wykonuje drobne ozdoby,

-biegle liczy w zakresie 10.

Zakładamy ptasią gospodę.

Związek dodawania z odejmowaniem. Zadania tekstowe.

-wie, jaki pokarm lubią ptaki i jak je dokarmiać,

-potrafi wykonać prosty karmnik z nakrywek od pudełek tekturowych,

-rozwiązuje łatwe krzyżówki i rebusy, potrafi ułożyć prostą krzyżówkę i rebus,

-rozwiązuje zadania tekstowe.

-tworzy własne rebusy i proste krzyżówki,

-jest współorganizatorem ptasiej stołówki.

Z pomocą leśnym zwierzętom.

Związek dodawania z odejmowaniem liczb w zakresie 10. Grafy strzałkowe.

-wie, jakie prace wykonuje leśniczy,

-pisze wyrazy i zadania z literą ź,

-uzupełnia grafy strzałkowe,

-uważnie słucha czytanego przez Nauczyciela tekstu z podręcznika.

-bezbłędnie zapisuje wyrazy ze spółgłoską miękką ź.

Przysmaki zwierząt. Dodawanie kilku składników typu: 3+1+4=8, 3+5=8. Grafy.

-wie, jaki pokarm lubią ptaki i jak je dokarmiać,

-zna i pisze spółgłoskę zmiękczoną zi,

-dokonuje analizy i syntezy wyrazów z tą spółgłoską,

-dzieli wyrazy na sylaby i dopisuje brakujące sylaby,

-uświadamia sobie rolę samogłoski w tworzeniu sylab,

-pisze imiona wielką literą ,

-dodaje kilka składników.

-biegle dodaje w zakresie 10 kilka składników.

Skrzydlaci przybysze z północy. Dwukrotne odejmowanie w zakresie 10. Grafy.

-rozpoznaje ptaki przylatujące do nas na zimę: gil, jemiołuszka,

-pisze poprawnie wyrazy z ź i zi oraz z ó wymiennym,

-uzupełnia zdania brakującymi wyrazami,

-tworzy i zapisuje wyrażenia,

-potrafi dwukrotnie odejmować w zakresie 10,

-zna pojęcia: takt na dwa, kreska taktowa.

-posiada bogatą wiedzę nt. ptaków przylatujących i pozostających u nas na zimę,

-bezbłędnie pisze wyrazy z trudnością ortograficzną.


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 1 października 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET