www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Ewa Zawadzka,   Szkoła Podstawowa w Nieliszu, Filia w Stawie Noakowskim

Współuczestniczę w ruchu drogowym

Program edukacji bezpieczeństwa komunikacyjnego dla klas I - III

Wstęp
Cele i treści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały już ujęte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, co oznacza, że edukację tę należy rozpocząć w wieku przedszkolnym i realizować na każdym etapie kształcenia, stosując formy i metody pracy właściwe dla rozwoju psychofizycznego, intelektualnego oraz możliwości percepcyjnych i twórczych dziecka. W programie szkoły podstawowej na I etapie kształcenia znajdują się także zagadnienia związane z ruchem drogowym i bezpieczeństwem na drodze.

Ze względu na wagę zagadnień, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dziecka, istnieje konieczność pełnej realizacji wszystkich treści zawartych w programie, dotyczących problematyki wychowania komunikacyjnego. Realizacja tych zagadnień odbywa się w zintegrowanych blokach tematycznych. Tematyka zajęć dostosowana jest do realiów szkoły wiejskiej, celem zachowania przez uczniów należytego bezpieczeństwa w ruchu drogowym w swoim środowisku.

Troska o bezpieczeństwo uczniów jest wyraźnie widoczna w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły. Ostatnio często podejmowane są zagadnienia zagrożeń, z jakimi może zetknąć się dziecko w kontaktach z innymi ludźmi, zwłaszcza z osobami nieznajomymi oraz dotyczące zagrożeń uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym. Nieznajomość podstawowych zasad obowiązujących w ruchu drogowym może spowodować dramatyczne konsekwencje. W obecnej sytuacji, gdy ruch uliczny jest tak duży, problematyka ta nabiera jeszcze bardziej istotnego znaczenia.

Realizator programu:
Ewa Zawadzka.

Współudział w realizacji:
Posterunek Policji w Stawie Noakowskim.

Adresaci:
Uczniowie klas I – III Szkoły Filialnej w Stawie Noakowskim.

Cele ogólne programu:
 • Kształtowanie właściwych postaw w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem na drodze.
Cele szczegółowe programu:
 • Przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Kształtowanie odpowiedniej postawy dotyczącej kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Zapoznanie z wybranymi znakami i sygnałami drogowymi.
 • Poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych.
 • Bezpieczne i kulturalne zachowanie się w środkach komunikacji publicznej.
 • Poznanie budowy i znaczenia dróg w środowisku wiejskim.
Struktura programu:
Program składa się z:
 • pięciu spotkań z uczniami klas I - III, na których omówione zostaną następujące tematy:
  • Bezpiecznie poruszamy się po drogach.
  • Zagrożenia w ruchu drogowym.
  • Jak poprawić swoje bezpieczeństwo na drogach.
  • Bezpieczeństwo podczas podróżowania.
  • Bawimy się w bezpiecznych warunkach.
 • dwóch warsztatów o następujących tytułach:
  • Bezpieczne poruszanie się po drogach i ulicach.
  • Bądź ostrożny na drodze.
 • inscenizacji „Jestem ostrożny”.
 • konkursu plastycznego na temat „Bezpieczne zachowanie na drodze”.

Miejsce pracy:
Sala lekcyjna (kącik o ruchu drogowym), spacery.

Ewaluacja programu:
 • Konkurs plastyczny pod hasłem ”Bezpieczne zachowanie na drodze”.
 • Uroczysty apel poświęcony bezpieczeństwu na drodze – inscenizacja uczniów pt. „Jestem ostrożny”.
Efekty realizacji programu:
 • Dzieci świadomie potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach, związanych z bezpieczeństwem na drodze.
 • Znają podstawowe zasady ruchu drogowego.
 • Potrafią ze sobą współpracować.
 • Systematycznie będą poszerzać swoją wiedzę o zasadach i przepisach ruchu drogowego.
 • Potrafią wypowiadać swoje uczucia w formie plastycznej.
 • Włączenie rodziców w edukację dzieci w zakresie sprawowania opieki nad nimi w drodze do i ze szkoły, oraz wycieczek organizowanych.
Literatura:
 1. Frątczakowie E. J. P.: Stop! Dziecko na drodze.
 2. Broszura Bezpieczeństwo i ja.
 3. Wychowanie Komunikacyjne nr 2/2003.
Materiały do realizacji programu:
Temat 1: Bezpiecznie poruszamy się po drogach.
Cele:
 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
 • Zapoznanie uczniów z bezpiecznym poruszaniem się pieszych poza terenem zabudowanym.
 • Uświadomienie konsekwencji nieprzestrzegania przepisów drogowych przez pieszych.
 • Przyjmowanie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
Metody i formy pracy:
 • pogadanka,
 • wycieczka,
 • praktyczne działanie.

Pomoce dydaktyczne:
plansza ze skrzyżowaniem, historyjka obrazkowa przedstawiająca zasady przechodzenia przez jezdnię, makieta sygnalizacji świetlnej, kolorowanka, nagrania magnetofonowe odgłosów ruchu ulicznego, wycinki z gazet o skutkach nieostrożności pieszych.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
Uczniowie:
 • rozumieją zagrożenie ruchu ulicznego dla pieszych;
 • znają zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
 • wiedzą, jak bezpiecznie korzystać z przejść dla pieszych;
 • potrafią poruszać się po drogach w terenie niezabudowanym;
 • umieją wykorzystać swoje zmysły w ruchu ulicznym;
 • znają niebezpieczne miejsca w ruchu drogowym, w najbliższej okolicy i umieją wybrać bezpieczniejszą drogę;
 • wiedzą, jak sami mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze;
 • umieją bezpiecznie poruszać się jako piesi uczestnicy ruchu drogowego.
Temat 2: Zagrożenia w ruchu drogowym.
Cele:
 • Uświadomienie dzieciom, jaki wpływ ma deszcz i lód na bezpieczeństwo pieszego na drodze.
 • Zapoznanie z przyczynami wypadków drogowych z udziałem dzieci i ich konsekwencjami.
 • Uświadomienie, w jaki sposób można uniknąć wypadków drogowych.
 • Uzmysłowienie jak poradzić sobie z utrudnieniami podczas przechodzenia przez jezdnię.
 • Uświadomienie znaczenia ubiorów ochronnych (kask, ochraniacze) na nasze bezpieczeństwo.
 • Uwrażliwienie uczniów, jak brak wyobraźni wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Metody i formy pracy:
 • pogadanka,
 • obserwacja,
 • pokaz,
 • praktyczne działanie.

Pomoce dydaktyczne:
historyjka obrazkowa, makieta ulicy z pojazdami, ilustracje, kask rowerzysty, ochraniacze.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
Uczniowie:
 • rozumieją wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • znają najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych;
 • wiedzą, jakie są konsekwencje wypadków drogowych;
 • znają zachowania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa na drodze;
 • umieją zachować się w trudnych sytuacjach;
 • wiedzą, jaki ubiór ochronny wpływa na bezpieczeństwo rowerzysty;
 • umieją przewidzieć następstwa nieodpowiednich zachowań w ruchu drogowym.
Temat 3: Jak poprawić swoje bezpieczeństwo na drogach?
Cele:
 • Uświadomienie, jaki wpływ maja odblaski, na bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza podczas złej pogody i o zmierzchu.
 • Zapoznanie z miejscami, gdzie najlepiej umieszczać odblaski na ubraniu.
 • Zapoznanie dzieci, dlaczego i gdzie w ruchu drogowym stosowane są odblaski.
 • Uświadomienie konieczności umieszczania świateł odblaskowych również przy rowerze.
Metody i formy pracy:
 • pogadanka,
 • pokaz dyskusja,
 • praktyczne działanie - doświadczenie.

Pomoce dydaktyczne:
materiały fluorescencyjne, światła odblaskowe, znaki drogowe, plansza przedstawiająca budowę roweru, kolorowanka.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
Uczniowie:
 • rozumieją konieczność bycia widocznym na drodze, szczególnie w nocy;
 • rozumieją znaczenie światełek odblaskowych i materiałów fluorescencyjnych w środowisku drogowym;
 • wiedzą, w którym miejscu na ubraniu najlepiej umieszczać odblaski;
 • wiedzą, dlaczego w ruchu drogowym stosuje się odblaski (znaki drogowe, tablice itp.);
 • wiedzą, gdzie w rowerze należy umieszczać światła odblaskowe.
Temat 4: Bezpieczeństwo podczas podróżowania.
Cele:
 • Zapoznanie z rodzajami środków transportu publicznego.
 • Uświadomienie konieczności bezpiecznego zachowania się podczas podróżowania samochodem lub autobusem.
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu.
 • Uświadomienie o konieczności zapinania pasów.
 • Zapoznanie z rodzajami znaków drogowych.
Metody i formy pracy:
 • pogadanka,
 • dyskusja,
 • obserwacja,
 • pokaz.

Pomoce dydaktyczne:
plansze z pojazdami, makiety dróg, ilustracje przedstawiające środki transportu publicznego, znaki drogowe.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
Uczniowie:
 • znają zasady bezpieczeństwa podczas podróżowania samochodem i autobusem;
 • znają rodzaje transportu publicznego;
 • znają zagrożenia płynące z nieodpowiedniego zachowania się podczas wsiadania i wysiadania z pojazdów;
 • rozumieją, że droga hamowania zależy od szybkości pojazdu;
 • znają niektóre znaki drogowe i ich znaczenie.
Temat 5: Bawimy się w bezpiecznych warunkach.
Cele:
 • Uświadomienie dzieciom potencjalnych zagrożeń w miejscach zabaw.
 • Zapoznanie ze skutkami niebezpiecznych zabaw na zamarzniętych stawach i rzekach.
 • Uzmysłowienie niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu dróg i ulic.
 • Wdrażanie do organizowania bezpiecznych zabaw.
 • Ukształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i innych.
Metody i formy pracy:
 • pogadanka,
 • pokaz,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia ruchowe.

Pomoce dydaktyczne:
kolorowanka, historyjka obrazkowa, komunikaty z gazet o następstwach niebezpiecznych zabaw, propozycje bezpiecznych zabaw, krzyżówka.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
Uczniowie:
 • znają zasady bezpiecznej zabawy;
 • rozumieją zagrożenia płynące z zabaw w nieodpowiednich miejscach;
 • wiedzą, jak ważne jest, aby bawić się w niektórych miejscach pod opieką dorosłych;
 • wiedzą, gdzie można bezpiecznie jeździć na łyżwach, sankach i nartach;
 • umieją zorganizować bezpieczną zabawę dla siebie i swoich kolegów.

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 7 grudnia 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET