Marta Kaczmarczyk, Barbara Szelwicka - Przygotowanie do prowadzenia firmy symulacyjnej - lekcja powtórzeniowa. Konspekt lekcji otwartej. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Marta Kaczmarczyk, Barbara Szelwicka,   Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

Przygotowanie do prowadzenia firmy symulacyjnej - lekcja powtórzeniowa

Konspekt lekcji otwartejLekcja przeprowadzona w Centrum Kształcenia Praktycznego - Wrocław, ul. Strzegomska 49.

Nauczyciele prowadzący:
Marta Kaczmarczyk, Barbara Szelwicka.

Klasa:
II b-u Liceum Profilowane nr III w Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, ul. Szkocka 64, profil usługowo - gospodarczy.

Temat lekcji:
Przygotowanie do prowadzenia firmy symulacyjnej - lekcja powtórzeniowa.

Materiał powtórzeniowy dotyczy:
 • sporządzania umowy o pracę,
 • określania uprawnień urlopowych,
 • sporządzania listy płac,
 • obliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • sporządzania dokumentacji związanej z ewidencją zakupu i sprzedaży,
 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • obliczania podatku dochodowego.
Cele kształcenia:
 • uczeń umie pracować w określonych programach komputerowych,
 • uczeń potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną,
 • uczeń wie, gdzie znaleźć właściwe przepisy prawne i potrafi je zinterpretować.
Środki dydaktyczne:
pracownia wyposażona w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem (WORD, NetStore) i dostępem do internetu.

Forma organizacyjna zajęć:
praca w grupach.

Metody stosowane na lekcji:
problemowe i programowane.

Przebieg lekcji:
 1. Czynności organizacyjne.
 2. Zapoznanie z tematem lekcji oraz podanie jej celu.
 3. Podział klasy na 4 grupy, wybór lidera i pobranie zadań do wykonania.

  Zadania do wykonania
  Zadanie 1
  1. Absolwent szkoły policealnej - Jan Kowalski, dla którego jest to pierwsza praca, zostanie zatrudniony w Hurtowni Artykułów Biurowych "MARKER" od 01. 01. 2004 r. na stanowisku sprzedawcy na czas nieokreślony. Anna Mali pracownik działu kadr zaczęła przygotowywać 27. 12. 2003 r. umowę o pracę dla nowego pracownika. Niestety zachorowała i nie dokończyła pracy. Uzupełnij przygotowywaną dla Jana Kowalskiego umowę o pracę posiadając następujące dane:
   • wynagrodzenie podstawowe - 1000,00 zł brutto, zgodnie z regulaminem wynagradzania;
   • czas pracy - pełny etat;
   • brakujące dane uzupełnij.
  2. Wydrukuj umowę o pracę.
  3. Posługując się przepisami Kodeksu Pracy odpowiedz na następujące pytania:
   1. W jakiej formie powinna być sporządzona umowa o pracę?
   2. Kiedy najpóźniej pracownik powinien otrzymać umowę o pracę?
   3. Jakie informacje powinny być zawarte w umowie o pracę?

  Zadanie 2
  1. Posługując się przepisami Kodeksu Pracy określ wymiar urlopu dla Jana Kowalskiego.
  2. Odpowiedz kiedy Jan Kowalski nabędzie prawo do pierwszego w życiu urlopu, a kiedy dla kolejnego.

  Zadanie 3
  1. Sporządź karty przychodów oraz listę płac (nr 1/2004) dla zatrudnionych w Hurtowni Artykułów Biurowych "MARKER" pracowników w oparciu o następujące dane:

   Dane do zadania nr 3

  2. Wydrukuj listę płac.

  Zadanie 4
  1. Przyjmij do magazynu zakupiony 04.01.2004r. towar w oparciu o fakturę zakupu nr 1/01/2004. Wystaw dowód PZ. Data przyjęcia towaru do magazynu taka, jak data zakupu.
  2. Wydrukuj dowód Pz.

  Zadanie 5
  1. Sprzedaj połowę zakupionego towaru Sklepowi "MAX" (adres nabywcy: 53-657 Wrocław, ul. Szewska 5, NIP: 899-100-50-32, data sprzedaży=data wystawienia faktury:05. 01. 2004 r., marża: 35%, transport: odbiorcy, sposób zapłaty: przelew 14 dni).
  2. Wydrukuj fakturę sprzedaży.

  Zadanie 6
  1. Dokonaj w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów ewidencji następujących zdarzeń gospodarczych:
   1. 04. 01. 2004 r. - zakup towarów , faktura zakupu z zadania 4.
   2. 05. 01. 2004 r. - sprzedaż towarów Sklepowi "MAX", faktura sprzedaży z zadania 5.
   3. 15. 01. 2004 r. - zakup paliwa do samochodu (środek trwały) - faktura zakupu.
   4. 31. 01. 2004 r. - lista płac nr 1/2004 - wypłata wynagrodzenia.
   5. 31. 01. 2004 r. - dowód wpłaty - opłata składki ZUS od wynagrodzeń pracowników - narzuty na płace - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Pretficza 11, 51-611 Wrocław -
   6. oblicz.
   7. 31. 01. 2004 r. - odpis amortyzacyjny środków trwałych, ewidencji środków trwałych (brakujące dane oblicz).
   W pierwszym i ostatnim wierszu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w styczniu 2004 r. wpisz dane dotyczące remanentu początkowego i końcowego wg wzoru:

   Wzór

   Ewidencja środków trwałych (fragment)
   Ewidencja środków trwałych (fragment)

  2. Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów.

  Zadanie 7 (dodatkowe - dla grupy, która wykona poprawnie sześć pierwszych zadań)
  Na podstawie danych z PKPiR oblicz zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy, jaką ma zapłacić za styczeń Marek Kertysz, wiedząc, że w styczniu zapłacił składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 500,00 zł i ubezpieczenie zdrowotne - 140,00 zł. Przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów weź pod uwagę remanent na początek roku 2004 - 0,00 zł oraz remanent na koniec stycznia 2004 r.
 4. Prezentacja wykonanych zadań przez liderów grup.
 5. Podsumowanie i ocena pracy na lekcji.


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 19 maja 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET